Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises/ Корректный эстонский в повседневном делопроизводстве

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения можно: 1. ознакомиться с правилами эстонского языка 2. получить знания и навыки позволяющие не совершать ошибок при составлении предложений.
Toimumise aeg: 19.10.2020 - 25.11.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: +372 5205 540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud kursuslane:
- tunneb Eesti õigekeele reegleid;
- on kursis kirjakeelenormide uuendustega;
- teab, kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu;
- kasutab internetis olevaid keelehooldeallikaid;
- teab, kuidas vältida tüüpvigu ja kantseliiti ametitekstides. 

Участник курса, прошедший обучение:
- знает правила эстонского языка;
- знаeт нормы литературного языка;
- знает, как избежать ошибок при составлении предложений;
- использует языковые ресурсы в интернете;
- умеет избегать опечаток и ошибок в профессиональных текстах.

Sihtgrupid: Sihtrühm:
Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel.

Целевая группа:
Работники офисов, которые должны использовать корректный эстонский язык в своей переписке и повседневной работе.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 20 tundi

1. Eesti häälikute õigekiri 

 • Õigekirjutuse põhimõtted
 • Põhireeglid
 •  Veaohtlikke sõnu
 • Võõrsõnade õigekiri

2. Algustähe õigekiri 

 • Üldised põhimõtted
 • Põhireeglid
 • Uuendusi algustähe kasutamises
 • Sagedased vead

3. Kokku- ja lahkukirjutamine 

 • Üldised põhimõtted
 • Põhireeglid
 • Sagedased vead

4. Lühendid ja numbrid 

 • Lühendid tekstis
 • Veaohtlikke lühendeid
 • Numbrid tekstis
 • Tühikud tekstis

5. Kirjavahemärgid ja sõnakasutus 

 • Punkt ja koma
 • Side- ja mõttekriips
 • Loetelu vormistamine
 • Korrektne sõnakasutus

Praktiline töö – 12 tundi

 • Keelenõuande testid
 • Ametikirja vormistamine

 Iseseisev töö – 4 tundi

 • grammatika harjutamine
 • keelenõuande testid
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline ülesanne: - teab ja tunneb hea dokumendikeele norme ja oskab neid oma igapäevatöös kasutada;
- kasutab ametikeeles õiget terminoloogiat ning lausestust;
- tunneb eesti keele ortograafiareegleid;
- teab ja kasutab põhilisi veebis kättesaadavaid keeletoe allikaid;
- väldib dokumentides kantseliiti.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina.
Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

Требования к началу обучения: владение эстонским языком на уровне B1
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktiliste ülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: – eesti keele õpetaja, rakenduskõrgharidus.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse