Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus NB! koolitus toimub reaalajas veebipõhiselt! Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus.
Toimumise aeg: 19.04.2021 - 04.05.2021
Registreerimine avatud 24.09.2020
Registreerimine suletud alates 15.04.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (19.04.2021 09:00 - 19.04.2021 16:10)
 • 2. kontaktpäev (20.04.2021 09:00 - 20.04.2021 16:10)
 • 3. kontaktpäev (21.04.2021 09:00 - 21.04.2021 16:10)
 • 4. kontaktpäev (22.04.2021 09:00 - 22.04.2021 16:10)
 • 5. kontaktpäev (23.04.2021 09:00 - 23.04.2021 16:10)
 • 6. kontaktpäev (26.04.2021 09:00 - 26.04.2021 16:10)
 • 7. kontaktpäev (27.04.2021 09:00 - 27.04.2021 12:10)
 • 8. kontaktpäev (28.04.2021 09:00 - 28.04.2021 16:10)
 • 9. kontaktpäev (29.04.2021 09:00 - 29.04.2021 16:10)
 • 10. kontaktpäev (30.04.2021 10:30 - 30.04.2021 16:10)
 • 11. kontaktpäev (03.05.2021 09:00 - 03.05.2021 16:10)
 • 12. kontaktpäev (04.05.2021 10:00 - 04.05.2021 12:30)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 85 akad. tundi
 • Auditoorne: 85 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 80 osalejat
Hind osalejale: 590 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! Kui eelnevalt on läbitud rahvusvahelise sõitjateveo eest vastutava isiku koolitus, on hind 240 EUR

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Tuuna (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub reaalajas veebi keskkonnas
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • on ametialaselt pädev korraldama veosevedu
 • on võimeline olema vastutav EMÜ tegevusloa omaja juures veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest


Sihtgrupid: Maanteevedusid korraldatavate ettevõtete juhid, vedude eest vastutavad töötajad
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Sisukirjeldus:

Veoseveo veokorraldusjuhi koolituskursuse õppekava läbimisel omandatavad õppeained on järgmised:

 • Tsiviilõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

veondusalased õigusaktid; võlaõigus, lepingulised kohustused ja vastutus, lepinguliigid; lepingute sõlmimine, veotingimuste kajastamine, riskid; rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR); riikidevahelised autoveoalased kokkulepped, kabotaažveod.

 • Majandusõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

äriühingu eri vormid, nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine; vedaja vastutus, kohustused ja õigused.

 • Tööõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

tööleping, töötasu, tasuline puhkus ja tasude väljamaksmise kord; juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavad õigusaktid; nõuded töö- ja puhkeaja planeerimisele ja arvestamisele; tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte kohustused ja vastutus; pension, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord; autovedudega seotud sotsiaalpartnerite (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud, tööinspektorid jne) ülesanded ja tegevus; töövaidluste lahendamine.

 • Maksuõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

ettevõtte maksustamine ning vastutus; maksuvabad teenused; sõidukite kasutamisega seotud maksud; välisriikides taristu kasutamise eest võetavad maksud ja tasud.

 • Äri- ja finantstegevuse juhtimise õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

maksevahendid ja -meetodid; krediidivormid ja nendest tulenevad kohustused; ettevõtte bilanss ja ettevõtte kasumiaruanne; ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel; ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll; ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine; ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine; turundus, reklaam ja avalikud suhted; ettevõtja tegevusega seotud riskid, kindlustuse liigid, näiteks vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus; elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine, sealhulgas elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid; veoseveo teenuste eest arveldamine; tarneklauslid.

 • Turule pääsu õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded; autoveo ettevõtte asutamine; veoseveol vajalikud dokumendid; veoturu korraldus, veoste käitlemine ja logistika; piiriformaalsused, tollidokumendid ja TIR-märkmikud ning nende kasutamisest tekkivad kohustused ja vastutus.

 • Tehniliste nõuete õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused; sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik; sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord; sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus; sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine; eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendid; kombineeritud vedude tehnika; ohtlike veoste (ADR) ja jäätmete veo korraldamine; kiiresti riknevate toiduainete veo (ATP) korraldamine; elusloomade veo korraldamine.

 • Liiklusohutuse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; liiklusalaste õigusaktide nõuded; veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud; meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks; liikmesriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
test õigete vastuste osakaal 65%
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

koolituse edukaks läbimiseks tuleb sooritada 2 kirjalikku testi, mõlemas testis on 30 küsimust ja tulemus peab olema vähemalt 65% maksimaalsest võimalikust

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: veosevedu, veokorraldusjuht, ametipädevus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.04.2021 09:00 - 19.04.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2021 09:00 - 20.04.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.04.2021 09:00 - 21.04.2021 16:10
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2021 09:00 - 22.04.2021 16:10
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2021 09:00 - 23.04.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2021 09:00 - 26.04.2021 16:10
Koolitajad: Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.04.2021 09:00 - 27.04.2021 12:10
Koolitajad: Priit Tuuna (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.04.2021 09:00 - 28.04.2021 16:10
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.04.2021 09:00 - 29.04.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2021 10:30 - 30.04.2021 16:10
Koolitajad: Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2021 09:00 - 03.05.2021 16:10
Koolitajad: Priit Tuuna (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Männiku õppeväljak Karjääri tee 5, Männiku Harju maakond

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.05.2021 10:00 - 04.05.2021 12:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis ja Moodles

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse