Läbipõlemise ennetamine ja eneseregulatsioon hooldustöötajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Inimesi, kes igapäevaselt töötavad abi vajavate inimestega.
Toimumise aeg: 16.09.2020 - 13.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 17 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

 • Erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Nöörimaa Tugikodu
Aadress: Räpina mnt 22, Võru linn, Võru maakond, Eesti
URL: https://bit.ly/34XlJQ8
Lisainfo: Koolitus toimub järgmisel kuupäevadel:
16.09
22.09
29.09
14.10
21.10
28.10
13.11
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab näha ja ära tunda stressi ilminguid.
 • Teab võimalusi ja kasutab võtteid stressi maandamiseks sh oskab planeerida efektiivselt tööaega ning valdab eneseregulatsiooni võtteid.
 • Teab ja oskab kasutada efektiivseid strateegiaid ja meetodeid tööalase läbipõlemise ennetmaiseks.
 • Oskab analüüsida enda käitumist ja juhtida oma emotsioone pingelistes ja negatiivseid emotsioone tekitavates olukordades.
 • Teab ja kasutab eduka meeskonnatöö põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

 

1.Eneseanalüüs ja emotsioonide juhtimine

2.Pingetega toimetulek ja stressi juhtimine

•Stress, stressi levinumad tekkepõhjused ja tunnused

•Stressi faasid, stressitaseme hindamine

•Isiklik stressitaluvus, stress  juhtimine

•Stressiga toimetulemise mehhanismid, eneseregulatsioon

3. Aja planeerimise strateegiad tööstressi ennetamiseks.

*Kuhu kaob aeg –  isikliku ajakasutuse analüüs. Ajaraiskajate väljaselgitamine.

* Prioriteetide seadmine. Planeerimine.

* Praktilised võtted aja efektiivseks kasutamiseks.

 

4.Tööõnn ja meeskonna roll

 • tööõnne mõiste, mõjutajad ja õnnetunde tekkemehhanismid
 • rahuolu ja tasakaalu leidmine töös
 • meeskonna roll ja tähtsus

töötamine üksi ja meeskonna liikmena

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub kaasaegses õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Koolituse käigus saab koolitatav endale koolitaja poolt koostatud koolitusmaterjalid.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 70 % auditoorsetest
Hindamismeetod: 
 Õppija on sooritanud vähemalt 70% kõigist praktilistest harjutustest. 

Hindamiskriteeriumid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse auditoorses tunnis sooritatud praktiliste ülesannete põhjal. Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse sõltuvalt teemade sisust erinevaid vorme – ülesannete, iseseisvate tööde arutelu, esitlusi teste, rollimänge, rühmatöid, eneseanalüüsi vaatlused, suhtlemisharjutusi.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Astrid Org - VI taseme täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener, mitmekülgne kogemus motivatsiooni- ja suhtlemiskoolituste läbiviijana.
Õppekavarühm: Isikuareng

Tagasi kalendrisse