Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Toimumise aeg: 04.01.2021 - 19.01.2021
Registreerimine avatud 04.09.2020
Registreerimine suletud alates 29.12.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (04.01.2021 09:00 - 04.01.2021 12:10)
 • 2. kontaktpäev (05.01.2021 09:00 - 05.01.2021 16:10)
 • 3. kontaktpäev (06.01.2021 09:00 - 06.01.2021 16:10)
 • 4. kontaktpäev (07.01.2021 09:00 - 07.01.2021 16:10)
 • 5. kontaktpäev (08.01.2021 09:00 - 08.01.2021 16:10)
 • 6. kontaktpäev (11.01.2021 09:00 - 11.01.2021 16:10)
 • 7. kontaktpäev (12.01.2021 09:00 - 12.01.2021 16:10)
 • 8. kontaktpäev (13.01.2021 09:00 - 13.01.2021 16:10)
 • 9. kontaktpäev (14.01.2021 11:00 - 14.01.2021 16:40)
 • 10 . kontaktpäev (18.01.2021 09:00 - 18.01.2021 16:10)
 • 11. kontaktpäev (19.01.2021 09:00 - 19.01.2021 11:15)
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 81 akad. tundi
 • Auditoorne: 81 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 590 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! Kui eelnevalt on läbitud rahvusvahelise veoseveo eest vastutava isiku koolitus, on hind 240 EUR

Koolitajad:
 • Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • on ametialaselt pädev korraldama reisijatevedu;
 • on võimeline olema vastutav EMÜ tegevusloa omaja juures reisijateveo korralduse ning bussivedudega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest


Sihtgrupid: bussivedusid korraldatavate ettevõtete juhatuse liikmed ja sõitjateveo veokorraldusega tegelevad isikud
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Sisukirjeldus:

Sõitjateveo veokorraldusjuhi koolituskursuse õppekava läbimisel omandatavad õppeained on järgmised:

 • Tsiviilõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

ühistranspordiseadus ja selle alusel kehtestatud asjakohaseid määrused ning nendest tulenevad õigused, kohustused ja vastutust; võlaõigusseadus, eelkõige vedude puhul kasutatavad põhilised lepinguliigid ning nendest tulenevad õigused ja kohustused; läbirääkimised õiguslikult kehtiva veolepingu üle, eelkõige veotingimuste osas; EL liikmesriikides (edaspidi liikmesriik) ja asjaomastes välisriikides vedude nõuded, sh kabotaažveod; kliendi nõude hindamine, mis käsitleb hüvitist sõitjatele veo ajal toimunud avariist põhjustatud vigastuste või nende pagasi rikkumise eest või hüvitist hilinemise eest, sh sellise nõude mõju lepingulistele kohustustele.

 • Majandusõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

äriühingu eri vormid, nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine; vedaja vastutus, kohustused ja õigused; veonduse alal kehtivad nõuded, õigused, kohustused, vastutus ja pankroti tagajärjed.

 • Tööõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tööleping, töötasu, tasuline puhkus ja tasude väljamaksmise kord; juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavad õigusaktid; nõuded töö- ja puhkeaja planeerimisele ja arvestamisele (samuti liiklusseaduse asjakohaseid sätteid); tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte kohustused ja vastutus; pension, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord; autovedudega seotud sotsiaalpartnerite (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud, tööinspektorid jne) ülesanded ja tegevus; töövaidluste lahendamine; tundma välislepingu „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkuleppe (AETR)” nõudeid ja oskama neid praktikas rakendada.

 • Maksuõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

ettevõtte maksustamine ning vastutus; maksuvabad teenused; sõidukite kasutamisega seotud maksud; välisriikides taristu kasutamise eest võetavad maksud ja tasud.

 • Äri- ja finantstegevuse juhtimise õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

maksevahendid ja -meetodid ning seotud erisused; krediidivormid ja nendest tulenevad kohustused; ettevõtte bilanss ja ettevõtte kasumiaruanne; ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel; ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll; ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine; ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine; turundus, reklaam ja avalikud suhted; ettevõtja tegevusega seotud riskid, kindlustuse liigid, näiteks vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus; elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine, sealhulgas elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid; veoseveo teenuste eest arveldamine; tarneklauslid, avalikus ja erasektoris kohaldatavate sõitjateveo tariife ja hindu reguleerivad eeskirjad.

 • Turule pääsu õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded; autoveo ettevõtte asutamine; veoseveol vajalikud dokumendid; veoturu korraldus; dokumendid sõitjateveo teenuste korraldamisel, nende käsitleda; teenuse pakkumise eeskirjad, veokava koostamine.

 • Tehniliste nõuete õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused; sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik; sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord; sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus; sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine; sõiduki ja nende komponentide, sh kere, veermik, mootor, käiguvahetussüsteem, pidurisüsteem, valimine vastavalt vedaja vajadustele. 

 • Liiklusohutuse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; liiklusalaste õigusaktide nõuded; veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud; meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks; liikmesriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

koolituse edukaks läbimiseks tuleb sooritada 2 kirjalikku testi, mõlemas testis on 30 küsimust ja tulemus peab olema vähemalt 65% maksimaalsest võimalikust

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: sõitjatevedu, reisijatevedu, liiklusohutus, tehnilised nõuded
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.01.2021 09:00 - 04.01.2021 12:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.01.2021 09:00 - 05.01.2021 16:10
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.01.2021 09:00 - 06.01.2021 16:10
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.01.2021 09:00 - 07.01.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.01.2021 09:00 - 08.01.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2021 09:00 - 11.01.2021 16:10
Koolitajad: Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.01.2021 09:00 - 12.01.2021 16:10
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.01.2021 09:00 - 13.01.2021 16:10
Koolitajad: Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.01.2021 11:00 - 14.01.2021 16:40
Koolitajad: Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

10 . kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2021 09:00 - 18.01.2021 16:10
Koolitajad: Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Veebipõhine Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.01.2021 09:00 - 19.01.2021 11:15
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Eksam toimub Moodles

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse