Korrektse inglise keele kursus kontoritöötajatele (jätkukursus) / Корректный английский язык для конторских работников (курс для продолжающих)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus sobib Ida-Virumaa ettevõtete töötajatele, kes soovivad et parandada inglise keele oskust, et teha oma igapäevast tööd kvaliteetselt
Toimumise aeg: 16.09.2020 - 19.10.2020
Registreerimine avatud 25.08.2020
Registreerimine suletud alates 14.09.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 80 akad. tundi
  • Auditoorne: 60 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 17 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: +372 5693 6198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

- on omandanud erialase sõnavara B2.1 tasemel ja oskab seda eesmärgipäraselt rakendada;

- oskab koostada korrektset teksti, rakendades omandatud keelereegleid;

- tunneb ametikeele eripära, klientidega suhtlemise aspekte, ametisuhtluse etiketti.

Sihtgrupid: Ettevõtete töötajad, kes peavad oma igapäevas töös kasutama korrektset inglise keelt ning soovivad oma keeleoskust parandada.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 60 tundi - Tervitamine, tutvumine ja viisakusväljendid - Tööülesanded ja nende tutvustamine - Ametikirjade, aruannete, emailide koostamine - Infovahetus klientidega - Telefonivestlus - Toote kirjeldamine, turustamine ja reklaamimine - Ürituste korraldamine - Koosolek: osalemine ja korraldamine - Ettekande koostamine ja esitamine - Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine - Grammatika (ajavormid, lauseehitus, sõnaliigid)

Iseseisev töö – 20 tundi - sõnavara õppimine - töö erialaste tekstidega (lugemine, tõlkimine ja kokkuvõtte tegemine) - grammatika harjutamine

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test Test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 60% testist
Suuline vestlus valitud teemal Õppija räägib kursusel läbitud teemal - Õppija oskab vastata küsimustele ja esitada küsimusi ise
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina.
Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine, kirjaliku testi tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumidele ja suuline vestlus valitud teemal 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Isikuareng
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse