Õed tagasi tervishoidu

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbimine aitab ette valmistada tervishoiuvaldkonnas mittetöötavaid õdesid õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis on vajalik nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse.
Toimumise aeg: 17.08.2020 - 16.12.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 780 akad. tundi
 • Auditoorne: 240 akad. tundi
 • Praktiline: 156 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 384 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.ttk.ee/et/projekt-%E2%8...
Õed tagasi tervishoidu
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitusele eelneb vestlus, milles osalemine on kohustuslik. Vestluse aja saab valida paralleelsete töötubade loetelust.

Palun saata oma haridust tõendavad dokumendid aadressile koolitused@ttk.ee

Kursuse praktilise osa toimumine simulatsioonikeskuses
seab erinõuded (vahetusjalanõude ja vormiriiete
kandmine).
Õppetöö toimub osalise tsükliõppena
(üle nädala 3 päeva K-R), vajaduspõhine eesti keele õpe
toimub üle nädala teisipäeviti.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab õenduse põhimõisteid ja väärtustab õe rolli tervishoius ja ühiskonnas;
 • teab õenduse ajaloolist kujunemist ja olulisemate õendusteoreetikute seisukohti;
 • oskab kasutada esmaabi võtteid erinevate vigastuste/erakorraliste seisundite puhul;
 • väärtustab pere-, patsiendi-/kliendikesksust õendusabis;
 • oskab välja tuua õendusdiagnoose kasutada NANDA klassifikatsiooni;
 • teab õendusloo dokumenteerimise põhimõtteid lähtuvalt tõenduspõhisest õendusprotsessist (oskab koostada õendusplaani);
 • teab patsiendi õpetamise protsessi;
 • teab õe töövaldkondi, töökorraldust ja arengusuundi esmatasandi tervishoiusüsteemis;
 • oskab hinnata patsiendi psühho-sotsiaalsest seisundit ning toob välja patsiendi õendusprobleemid ning leiab neile tõenduspõhiseid lahendusi;
 • oskab anda õendusabi lapsele ja perele enam levinud lastehaiguste korral, toetudes tõenduspõhisusele;
 • teab õendusabi probleeme, oskab õendustegevust planeerida ja rakendada erinevate haiguste korral;
 • teab õenduse erinevates valdkondades kasutatavaid ravimeid ja nende toimemehhanisme;
 • teab ravimite vastunäidustusi ja kõrvaltoimeid ning kõrvaltoimete vähendamise võimalusi;
 • teab ravimdooside arvutamise põhimõtteid;
 • teab a- ja antiseptika põhimõtteid ja oskab neid seostada õe tööga, teab vajalikke nakkustõrjemeetodeid haiglainfektsioonide ennetamisel tagamaks patsiendi/kliendi ja personali ohutut keskkonda;
 • oskab valida õendusabi osutamiseks patsiendikeskseid õpetamismeetodeid vastavalt teostatavale toimingule;
 • oskab teostada kliinilise õenduse toiminguid simulatsiooni keskkonnas tuginedes tõenduspõhisusele;
 • väärtustab eesti keelt, sõna tähtsust suhtlemisprotsessis ning korrektset keelekasutust;
 • oskab end nii kõnes kui kirjas korrektselt eesti keeles väljendada;
 • oskab rakendada teooriat ja praktikat, osutades tõenduspõhist ja patsiendikeskset õendusabi igas eas inimestele eesmärgiga edendada tervist, suurendada toimetulekut ja parendada elukvaliteeti;
 • teab õe eetikat ja väärtustab holistlikku inimkäsitlust patsiendi- ja perekeskse õendusabi osutamisel;
 • teab iseseisva õendusabi tähendust ja vastutust ning analüüsib oma valmisolekut töötamisel tervishoiusüsteemis, tehes koostööd multidistsiplinaarses meeskonnas;
 • oskab kasutada kaasaegseid infotehnoloogia vahendeid töö dokumenteerimiseks, patsientide nõustamiseks ja meeskonnatöös töökeskkonnas.
Sihtgrupid: Eestis õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud või välisriigis Eestis nõutavaga samaväärse õppe läbinud isikud (vajalik esitada tõend Eesti ENIC/NARIC keskusest https://archimedes.ee/enic/kutsealane/tunnustamise-taotlemine), kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris;

tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on võimaldada erialaselt töölt eemal olnud õe-, ämmaemanda või velskriõppe läbinuil naasta tervishoiusektorisse erialasele tööle.
Sisukirjeldus:

Teooria, harjutused simulatsioonikeskkonnas, praktika. Koolitus koosneb üldainetest (18 EAP), eesti keele õppest (6 EAP) ja kliinilisest praktikast (6 EAP). Üldainete maht on 18 EAP, millest õenduse alused ja esmaabi 2 EAP, õendusprotsess ja patsiendiõpetus 2 EAP, farmakoloogia 2 EAP, õe eriala ained 6 EAP (esmatasandi tervishoid, vaimse tervise õendus, haige lapse õendus, kliiniline õendus), kliinilise õenduse toimingud 6 EAP.

Õpisündmuse teemad:

1. Õenduse alused ja esmaabi

2. Õendusprotsess ja patsiendi õpetuse alused

3. Õe eriala ained  (esmatasandi tervishoid, vaimse tervise õendus, haige lapse õendus, kliiniline õendus)

4. Farmakoloogia

5. Kliinilise õenduse toimingud

6. Eesti keele õpe

7. Kliiniline praktika

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test
Suuline eksam
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Seminariruum, simulatsioonikeskkond, veebikeskkond.
Hindamisviisid: Õe ja ämmaemanda kirjaliku testi positiivne sooritamine: õppija demonstreerib nendes oma väga häid erialaseid tõenduspõhiseid teadmisi. Praktilise suulise eksamiosa positiivne sooritamine: õppija annab õigesti esmaabi ABC abivahenditeta ja sooritab etteantud kliinilise toimingu.
Osalemise eeldus: Koolitusele ootame Eestis õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud või välisriigis Eestis nõutavaga samaväärse õppe läbinud isikud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ja tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Vajalik on esitada kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument õe või ämmaemanda põhikoolituse õppekava täitmise kohta ja CV, vajadusel nimevahetust kinnitava dokumendi koopia e-posti aadressile koolitused@ttk.ee
Lõpetamise tingimused:

Õe teooria- ja praktikaeksami sooritamine, mis annab võimaluse tervishoiutöötajate registrisse kandmiseks

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Herdman, T. H. (toim). (2012). Õendusdiagnoosid: Definitsioonid ja klassifikatsioon 2012-2014. Tartu: Elmatar. Herdman, T.H (toim), Kamitsuru, K. (toim). (2020). Õendusdiagnoosid. Definitsioonid ja klassifikatsioon 2018-2020”. OÜ Grenader.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kadri Kööp (RN, MSc, erialane kõrgharidus ja töökogemus) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 2013–2016 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse magistriõpe
2011–2012 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (õe eriala koolitus, terviseõe eriala)
1997–2001 Tallinna Meditsiinikool (kutsekõrgharidus õe erialal)

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Kadri_Kööp/est

Anne Ehasalu (MA) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis teadurina.

Haridustee: 2004–... Tampere Ülikool, Soome, terviseteaduste teaduskond, õendusteaduse osakond, doktorant
2000–2003 Tallinna Pedagogiline Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond, magistriõpe
1999–2000 Tallinna Pedagoogiline Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond, bakalaureuseõpe
1996–1998 Tallinna Pedagoogiline Ülikool, sotsiaapedagoogika, diplomiõpe
1992–1995 Tallinna Pedagoogiline Ülikool,kasvatusteaduste teaduskond, kutseõpetaja kutse
1982–1984 Tallinna Meditsiinikool, velskri diplom
1959–1961 Tallinna Meditsiinikool, lasteõe diplom

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Anne_Ehasalu/est

Ljudmila Linnik (MSc, RN) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas Infektsiooniteenistuse osakonnas õena.

Haridustee: 2011–2014 TÜ arstiteaduskond õendusteadus magistriõpe – MA 008333
1997–2002 TÜ arstiteaduskond õeteaduse eriala bakalaureuseõpe – diplom BA008811
1996–1997 Tallinna Pedagoogikaülikool, õendusala õpetaja eriala, tunnistus nr.351
1995–1996 TÜ arstiteaduskond, õeteaduse osakond, diplomiõpe, diplom nr. AA 00020
1986–1988 Tartu Meditsiinikool, lõpetanud õe erialal kiitusega, diplom 3 T-I nr. 990023

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Ljudmila Linnik/est

Lily Parm (MSc, RN) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas nefroloogia osakonnas õena.

Haridustee: 2010–2013 Tartu Ülikool arstiteaduskond õendusteaduse MSc
2009–2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, rakenduskõrgharidus, õe eriala koolitus (terviseõendus
1999–2003 Tallinna Meditsiinikool, kutsekõrgharidus, õe eriala
1988–1990 Tallinna Kergetööstustehnikum, asjaajamise-organiseeerimise eriala

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Lily_Parm/est

Angela Eensalu-Lind (MA, RN, terviseõde) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Terviseõenduse mooduli juhina ja Järveotsa Perearstikeskuses pereõena.

Haridustee: 2014–2016 Tallinna Ülikool- Ühiskonna Instituut/magistriõpe/sotsiaalteadused
2009–2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool- õenduse eriala/spetsialisti õpe
2006–2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool -õenduse eriala/tasemeõpe
1986–1989 Tartu Meditsiinikool- õenduse eriala

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Angela_Eensalu-Lind/est

Marianne Annion (MSc, RN) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 2018–2020 Tervisetaduse Magistriõpe
2016–2017 Õe eriala koolitus/ vaimse tervise õde
2004–2007 Helsingi Tervishoiu ja Sotsiaalala Kõrgkool Stadia (Soome)
1997–1999 Helsingi Ameti- Instituut (Soome)

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Marianne_Annion/est

Mare Tupits (MSc, RN) töötab Tallinna Tervishou Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 2002–2008 Tartu Ülikool (Terviseteaduse magister)
1999–2001 Tallinna Pedagoogikaülikool kutsepedagoog
1998–2001 Tallinna Meditsiinikool õe rakenduskõrgharidusõpe
1974–1976 Tallinna Meditsiinikool meditsiiniõde

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Mare_Tupits/est

Maarja Randväli (MA, RN) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna ja on MTÜ Diabeedispetsialistid juhatuse liige.

Haridustee: 2017–2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Toitumisterapeut
2015–2017 Tallinna Ülikool, Organisatsioonikäitumine tervishoius, magister
2014–2015 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kliiniline õendus, diabeedi erisuund
2006–2010 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õendus

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Maarja_Randväli/est

Merle Kiloman (proviisor) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 1981–1986 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, farmaatsia osakond

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Merle_Kiloman/est

Marina Kopti (RKH) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 2003–2010 Tartu Ülikool, õendusteaduse magistriõpe (lõpetamata)
2001–2003 Tallinna Meditsiinikool, Õe tasemeõpe
2001–2003 Tallinna Pedagoogiline Ülikool, Kutseõpetaja
1976–1979 Tallinna Meditsiinikool

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Marina_Kopti/est

Siret Piirsalu (MSc) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Elukestva õppe keskuse juhatajana ja keeleõppe õppejõuna.

Haridustee: 1994–1995 Tartu Ülikool, õpetaja kutse, õigusega õpetada gümnaasiumis eesti keelt ja lisaerialana rahvuslikku käsitööd
1990–1995 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond eesti ja soome-ugri filoloogia baccalaureus artium kraad eesti keel (võõrkeelena) erialal, diplom BA 001675 (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase)

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Siret_Piirsalu/est

Elle Sõrmus (MSc) töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.

Haridustee: 1986–1991 Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Elle_Sõrmus/est
Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Vestlused - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

29. märts - Üldinfo
30. märts - Üldinfo
31. märts - Üldinfo
1. aprill - Üldinfo
13. aprill - Üldinfo
14. aprill - Üldinfo
15. aprill - Üldinfo
16. aprill - Üldinfo
27. aprill - Üldinfo
28. aprill - Üldinfo
29. aprill - Üldinfo
30. aprill - Üldinfo
11. mai - Üldinfo
12. mai - Üldinfo
13. mai - Üldinfo
14. mai - Üldinfo
14.juuni - Üldinfo
eksam - Üldinfo

Tagasi kalendrisse