Muudatuste Labor

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Muudatuste Labori eesmärk on: - kujundada süsteemne teadmine ning kompetentsus haridusasutuses muudatuste olemusest ja väljakutsetest.
Toimumise aeg: 14.01.2021 - 12.02.2021
Registreerimine avatud 12.11.2020
Registreerimine suletud alates 14.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Programmi "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" alapunkti 8.4 "Haridusasutuse juhtide täiendusõppesüsteemi nüüdisajastamine ja juhtide kompetentside arendamise toetamine" raames toimuva koolituse "Muudatuste Labor" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Leaanika Parra, leaanika.parra@ut.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Noorteamet
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Seoses Covid-19 viiruse levikuga toimuvad koolituspäevad veebipõhiselt Zoomis. Vastav Zoomi link saadetakse vahetult enne koolituspäeva.
Koolituse toimumise kuupäevad on:
14. jaanuar 2021 kell 09.45 - 16.45
15. jaanuar 2021 kell 09.00 - 16.00
12. veebruar 2021 kell 09.45 - 16.45
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab hinnata muudatuste vajadust ja jõustumist organisatsioonis;
- oskab kavandada ja juhtida organisatsioonile oluliste muudatuste elluviimist;
- teab inimeste kaasamise, võimestamise ja toetamise viise muudatuste elluviimiseks;
- kogeb efektiivselt ja tulemuslikult juhitud ümberkorralduse esimese edusamme.
Sihtgrupid: Koolieelse lasteasutuse juhtkonda kuuluvate isikute 2-4-liikmelised meeskonnad.
Osalejad peavad olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS.
Eesmärgid: Muudatuste Labori eesmärk on:
- kujundada süsteemne teadmine ning kompetentsus haridusasutuses muudatuste olemusest ja väljakutsetest.
Sisukirjeldus: 1. õppeäev:
Muudatuste vajalikkus ja möödapääsmatus
Nüüdisaegne õpikäsitus ja selle elemendid
Muudatusvajaduse tuvastamine ja muudatusidee leidmine nüüdisaegse õpikäsituse mudeli alusel
Muudatuste kavandamine ja eesmärkide seadmine
Muutuste juhtimise mudelid (Kotter, Lewin, ADKAR, 7S) ja sobiva mudeli valimine
Esialgse muudatusprojekti koostamine
2. õppepäev:
Koostatud muudatusprojektide diagnostika
Muudatust soodustavate ja takistavate tegurite kaardistamine
Muudatuste juurutamise ja elujõulisuse tagamise viisid
Muutumisvalmiduse loomine ja vastuseisu ületamine
Muudatuse elujõulisuse hindamise viisid
Tulemusnäitajate leidmine ja tõendite kogumine CBAM metoodika alusel
Muudatusprojektide edasiarenduste (kaasamine, lisateabe ja -oskuste kogumine jm) planeerimine
Ootuste kaardistamine ja kokkulepete sõlmimine järgmiseks mooduliks
3. õppepäev:
Muudatusprojektide edasiarenduste tutvustamine, tagasisidestamine ja kogemuste vahetamine
Muudatusprojektide täpsustamine
Meeskondade põhine grupikootsing edasiste sammude planeerimiseks
Iseseisev töö
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Kursusele „Muudatuste Labor“ on oodatud õppima uued või kogenud koolieelse lasteasutuse juhtkonda kuuluvad isikud:
- kellel on kogemus oma organisatsioonis tööalaste muudatusprojektide üle otsustamisega;
- kes on juhtinud või planeerivad lähiajal juhtida ulatuslikku ja organisatsioonile olulise muudatuse toimumist ja olla edukad selle ellu viimisel.
Lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on 100% ulatuses õppetöös osalemine.
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Katri Lamesoo - PhD (sotsioloogia), TÜ haridusuuenduskeskuse juhataja.
Eda Tagamets - Kõrgharidus.
Silver Sillak - MA (sotsioloogia), TÜ haridusuuenduskeskuse koolivõrgustiku arenduse spetsialist
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse