Elanikkonnakaitse hädaolukordades

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Toimumise aeg: 08.01.2021 - 08.01.2021
Kontaktpäev:
 • Elanikkonnakaitse hädaolukordades (08.01.2021 10:00 - 08.01.2021 14:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt ja suunatud lasteaia- ja kooliõpetajatele, kes omavad Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) õpetaja staatust. 

Koolitajad:
 • Kärt Reitel (Sisekaitseakadeemia)
 • Heldur Lomp (Sisekaitseakadeemia)
 • Ivar Käsper (asutusega seos puudub)
 • Kadi Luht-Kallas (Sisekaitseakadeemia)
 • Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=27830
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
URL: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Lisainfo: KOOLITUS TOIMUB VEEBIS, Moodle e-õppe keskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja:

 • kasutab ohutusõppe lõimimisel üld- ja ainealaste pädevustega õpetajaraamatu parimaid praktikaid
 • teab erinevaid hädaolukordi, nende tagajärgi ning hädaolukordadeks valmistumise võimalusi
Sihtgrupid: Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad (klassi- ja aineõpetajad).
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Sisukirjeldus:

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe senine rakendamine õppetegevuses:

 • Eneseanalüüs
 • Parimate praktikate jagamine

Elanikkonnakaitse:

 • Võimalikud hädaolukorrad Eestis
 • Riskide ennetus- ja leevendusmeetmed
 • Elutähtsad teenused ja valmisolek nende katkestuseks

Õppemeetodid: Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö/ eneseanalüüs, diskussioon jm). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (veebipõhine õpikeskkond ülesannete täitmiseks,  videod, küsimustikud jmt). 

Õpisündmuse teemad:
 • Ohutusõppe rakendamine õppetegevuses
 • Elanikkonnakaitse


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-õppe keskkond Moodle.
Hindamisviisid: Eneseanalüüs
Osalemise eeldus: Läbitud vähemalt üks järgnevatest õpetajatele suunatud koolitustest:
„Ohtude ja süütegude ennetus“,
„Ohutusõppe lõimimine aineõppesse“,
„Riiklike õppekavade läbiva teema „Tervise ja ohutuse“ rakendamine,
„Õpetajate veeohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus),
„Õpetajate tuleohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus).
Sealjuures iseseisev ohutusõppe õpetajaraamatu harjutuste läbiviimine õpilastega.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine veebikoolitusel ja kogemuse jagamine.

Õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tunnistus täienduskoolitusel läbimise kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Õppematerjalide loend: Ohutusõppe õpetajaraamatud (2017); Moodle kursus „Õpetajate veeohutusalane täienduskoolitus“; Moodle kursus „Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus“; Elanikkonnakaitse kontseptsioon https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsioon_15.02.2018.pdf; Käitumisjuhend kriisiolukordadeks https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsiooni_lisa_juhised.pdf Koolitusmaterjalid asuvad Moodle õpikeskkonnas, kursuse "Õpetajate ohutusõpe" all.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast valdkonnast.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: õpetajate ohutusõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Elanikkonnakaitse hädaolukordades - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.01.2021 10:00 - 08.01.2021 14:00
Koolitajad: Ivar Käsper (asutusega seos puudub), Heldur Lomp (Sisekaitseakadeemia), Kärt Reitel (Sisekaitseakadeemia), Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia), Kadi Luht-Kallas (Sisekaitseakadeemia)
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Sisekaitseakadeemia

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse