Sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhtide täienduskoolitus (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on suunatud sotsiaalhoolekande asutuste juhtidele, et täiendada nende teadmisi organisatsioonikäitumise, personali ja finantsjuhtimise ning innovaatiliste tehnoloogiliste võimaluste osas sotsiaaltöös ja sotsiaalhoolekandes.
Toimumise aeg: 24.09.2020 - 12.11.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (24.09.2020 09:00 - 24.09.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (01.10.2020 09:00 - 01.10.2020 16:15)
 • 3. kontaktpäev (08.10.2020 09:00 - 08.10.2020 16:15)
 • 4. kontaktpäev (15.10.2020 09:00 - 15.10.2020 16:15)
 • 5. kontaktpäev (22.10.2020 09:00 - 22.10.2020 16:15)
 • 6. kontaktpäev (29.10.2020 09:00 - 29.10.2020 16:15)
 • 7. kontaktpäev (05.11.2020 09:00 - 05.11.2020 14:00)
 • 8. kontaktpäev (12.11.2020 09:00 - 12.11.2020 12:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 217,80 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eda Vahero (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab organisatsiooni toimimise üldiseid aluseid ning inimesekeskse juhtimise ja meeskonnatöö võimalusi;
 • mõistab personalijuhtimise ja juhendamise olemust ja eesmärke;
 • orienteerub projektitöö protsessis ja oskab koostada sotsiaalvaldkonna projekti;
 • teab ja rakendab finantsaruandluse põhimõtteid ning on kursis selle valdkonna uuendustega;
 • omab ülevaadet Eestis ja mujal maailmas kasutusel olevatest innovaatilistest tehnoloogiatest sotsiaaltöös ja hoolekandes.
Sihtgrupid: sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhid
Eesmärgid: Anda sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhtidele lisateadmised inimesekesksest juhtimisest ja innovaatilistest tehnoloogiatest sotsiaaltöös.
Sisukirjeldus:
 • Organisatsioonikäitumine ja juhtimine (organisatsiooni olemus, suhted ja suhtlemine organisatsioonis; juht ja juhtimine: organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine). 
 • Personalijuhtimine (personaliarvestus, töö analüüs ja ametijuhendid; personali planeerimine, värbamine ja valik; arenguvestlused; töö- ja palgakorraldus).
 • Sotsiaalvaldkonna projektijuhtimine (projekti eesmärk, projekti kavandamine, koostamine, eelarve; projekti juhtimine, meeskond ja meeskonnatöö;  aruandlus, lõpetamine, lõpparuanne; projektide rahastamine).
 • Finantsjuhtimine ja planeerimine (kulud ja tulud lähtuvalt tegevusest; omahinna arvestus; prognooside ja eelarvete koostamine; töötasu, sh keskmise tasu arvestus; kapitali kaasamine; investeeringud ja raha ajaväärtus; finantsaruannete analüüs ja finantssuhtarvud; analüüsi tulemuste tõlgendamine ja juhtimisotsuste sõnastamine).
 • Kvaliteedijuhtimine (kvaliteedi ja kvaliteedijuhtimise seosed; klient ja kliendikeskne kavandamine; huvipooled kvaliteedijuhtimises; kvaliteedijuhtimist läbivad filosoofiad (Demingi ring); pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine; eesmärgiühtsus; sotsiaalne vastutus. tulemustele orienteeritus; võtmetulemused.
 • Teenuse disain (sihtrühma  ja selle vajaduste kaardistamine; probleemid ja kitsaskohad; olemasolevate teenuste arendamine;  vajadusel uute teenuste loomine).
 • Innovaatilised tehnoloogiad sotsiaaltöös ja sotsiaalhoolekandes (uuenduslikud teenused/tooted sotsiaalvaldkonnas; tehnoloogilised vahendid hoolekandeasutuse töös).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt SWOT-analüüsiga;

 • koostatud on praktiline ülesanne: SWOT-analüüs „Mina kui juht“, milles on analüüsitud enda tugevusi, nõrkusi, ohutusid ja võimalusi sotsiaalvalkonna asutuse juhina.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Märksõnad: Inimesekeskne juhtimine, personali planeerimine ja motiveerimine, finantsjuhtimine, innovaatilised tehnoloogiad
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2020 09:00 - 24.09.2020 16:15
Koolitajad: Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool), Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2020 09:00 - 01.10.2020 16:15
Koolitajad: Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool), Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2020 09:00 - 08.10.2020 16:15
Koolitajad: Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool), Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool), Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2020 09:00 - 15.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool), Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.10.2020 09:00 - 22.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool), Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2020 09:00 - 29.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eda Vahero (Tallinna Tehnikakõrgkool), Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2020 09:00 - 05.11.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2020 09:00 - 12.11.2020 12:15
Koolitajad: Eda Vahero (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse