Avaliku teenistuse eetika juhtidele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku teenistuse toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.
Toimumise aeg: 15.12.2020 - 15.12.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Kui su asutus ei ole RTIP kasutaja, siis mine sellele lingile: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.69283

Koolitajad:
 • Aive Pevkur (Professus OÜ)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Triin Pajur, triin.pajur@sisekaitse.ee, tel: +372 56249999
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn, Go Hotell Shnelli, Toompuiestee 37
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • teab avaliku (teenistuse) eetika ja korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone ning põhiväärtuseid;
 • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet; 
 • analüüsib enda kui juhi rolli tundmaks ära huvide konflikti olukordi ja lahenduste leidmise võimalusi ning juhi eeskuju tähtsust; 
 • oskab kasutusele võtta sobivaid meetmeid huvide konflikti ennetamiseks oma organisatsioonis. 


Sihtgrupid: Riigi- ja KOV ametiasutuste juhtivatel kohtadel töötavad ametnikud ja töötajad (avaliku teenistuse seaduse tähenduses).
Eesmärgid: Osaleja teab avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskab neid rakendada ning teadvustab oma rolli avaliku teenistuse eetiliste normide ja hoiakute elluviimisel.
Sisukirjeldus:
 • Juhi roll, rollikonfliktid ja eetilised valikud pühendunud, asjatundliku ja usaldusväärse avaliku teenistuse kujundamisel;  
 • ühtsetel väärtustel põhinev organisatsioon avaliku teenistuse seaduse ja korruptsioonivastase seaduse valguses; 
 • eetiliselt probleemsed valdkonnad Eesti avalikus teenistuses;
 • tasakaal teadlikkusele suunatud tegevuste ja kontrollimeetmete vahel eetilise töökeskkonna kujundamisel;
 • ametniku eetikakoodeks ja selle rakendamine, ametnikueetika nõukogu tegevus ja nõukogu olulisimad seisukohad; 
 • praktiliste juhtumite analüüs ning eetilise kompetentsi suurendamine. 

Õppemeetodid : lühiloeng, diskussioon ja grupitöö.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum koos vajaliku esitlustehnikaga.
Lõpetamise tingimused:

Kooilutusel osalemine täismahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Avaliku teenistuse seadus; Korruptsioonivastane seadus; www.avalikteenistus.ee; www.korruptsioon.ee; käsiraamat „Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris“ ja selle juurde kuuluv digitaalne õppevahend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Varajasem kogemus täiskasvanute koolitajana eetika või avaliku halduse teemadel
Õppekavarühm: Filosoofia ja eetika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse