Professionaalse õpikogukonna juhtimine (tugiprogramm)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet.
Toimumise aeg: 09.12.2020 - 31.05.2021
Registreerimine avatud 20.10.2020
Registreerimine suletud alates 09.12.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 35 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 43 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 19 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Programmi "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" alapunkti 8.1 "Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu" raames toimuva koolituse "Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Leaanika Parra, leaanika.parra@ut.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Noorteamet
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi
Aadress: Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse kaks esimest õppepäeva toimuvad e-lahenduste kaudu. 2021. aasta õppepäevade vorm selgub 2020. aasta detsembris. Koolituse toimumise kuupäevad on 09.-10. detsember 2020, 10. veebruar, 07. aprill, 31. mai 2021.

Koolituse kaks esimest õppepäeva toimuvad e-lahenduste kaudu. 2021. aasta õppepäevade vorm selgub 2020. aasta detsembris.

Koolituspäevade ajakav auditoorse õppe korral:
09.45 - 10.00 tervituskohv
10.00 - 12.00 õpe
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 - 14.00 õpe
14.00 - 14.15 kohvipaus
14.15 - 16.00 õpe
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõtestab ja väärtustab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja selle olulisust õppeprotsessi kavandaja ja kolleegide toetajana;
- teab, mis on professionaalne õpikogukond ja selle moodustamise ning toimimise aluspõhimõtted;
- on tutvunud erinevate õpikogukondade näidetega;
- teab kuidas algatada professionaalne õpikogukond ja hoida seda töös;
- teab õpiväljundite seadmise põhimõtteid ja oskab sõnastada õpikogukonnale õpiväljund(e)id;
- oskab koostada õppeplaani/õppekava lähtuvalt professionaalsete õpikogukondade toimimispõhimõtetest;
- teab ja oskab kasutada erinevaid õpikogukondade tööd toetavaid meetodeid;
- teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid;
- teab täiskasvanud õppija eripärasid ja analüüsib sellest lähtuvalt iseenda professionaalset arengut;
- teab refleksiooni põhitõdesid ja oskab neid kasutada loodud õpikogukonna tegevuse ja õpitu analüüsimisel.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajad
Eesmärgid: Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet:
- muutunud õpikäsituse rakendamise võimalustest professionaalsete õpikogukondade abil;
- professionaalsete õpikogukondade loomiseks;
- õpikogukonna eestvedamiseks ning juhtimiseks.
Sisukirjeldus: 1. õppepäev:
Turvalisuse loomine grupis
Tutvumine õpikogukonna meetodi ja kursuse formaadiga, sisseelamine kogukonnajuhi rolli
Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli/lasteaia, kui õppiva organisatsiooni, arengus
2. õppepäev:
Muutused ja neisse suhtumine
Kuidas meelitada õppijaid õpikogukonda?
Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel
Igaühe professionaalne missioon ning arengueesmärgid, nende toomine õpikogukonda
Refleksiooni roll õpikogukonna töös ja professionaalses arengus laiemalt
Refleksioonimudelid
3. õppepäev:
Õpiringi "tööriistad" - erinevad grupitöö meetodid ja protokollid
Grupis õppimine ja grupiprotsessid
Grupi arengufaasid, milline peaks olema juhi-moderaatori roll erinevates arengufaasides
4. õppepäev:
Õpikogukonna loomise eeldused ja vajaminevad tegevused
Juhtkonna roll ja kaasamine
Muutuste juhtimine
Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
Motivatsioon
5. õppepäev:
Täiskasvanu õpimeetodid
Teadmiste, oskuste ülekanne (õpikogukond > klass)
Õpiringi jätkusuutlikkus
Iseseisvad tööd
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: - Tahe ja võimalus osaleda kõigil koolituspäevadel täismahus
- Algatusvõime ja huvi professionaalse arengu vastu ning valmisolek olla eestvedaja
- Professionaalse õpikogukonna loomine (oma) koolis, lasteaias, kutseõppeasutuses vms
- Juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis
Lõpetamise tingimused: - Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses
- Õpikogukonna moodustamine ja selle töö juhtimine
- Portfoolio koostamine ja esitlus
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Katri Lamesoo - PhD (sotsioloogia), Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse juhataja ja muutuste juhtimise peaspetsialist
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse