Professionaalse õpikogukonna juhtimine (tugiprogramm)

Общая информация:
Краткое описание Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet.
Время проведения: 14.09.2020 - 15.03.2021
Регистрация открыта 05.11.2020
Регистрация закрыта с 14.09.2020
Язык проведения эстонский язык
Объем: 78 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 35 акад. часа (-ов)
  • Самостоятельная работа: 43 акад. часа (-ов)
Число участников: 14 до 19 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Programmi "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" alapunkti 8.1 "Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu" raames toimuva koolituse "Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Учреждение-организатор: Tartu Ülikool
Руководитель проектов: Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee
Наблюдающий партнер: Haridus- ja Noorteamet
Место проведения
Место проведения: Tartu
Адрес: Tartu maakond, Eesti
Дополнительная информация: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu.
Soovi või vajaduse korral on korraldajate poolt tagatud majutus kahe järjestikuse koolituspäeva vahel. Koolituse toimumise kuupäevad on 14.-15. september, 9. november 2020, 11. jaanuar ja 15. märts 2021.

Koolituspäevade ajakava:
09.45 - 10.00 tervituskohv
10.00 - 12.00 õpe
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 - 14.00 õpe
14.00 - 14.15 kohvipaus
14.15 - 16.00 õpe
Местонахождение оригинальной записи Оригинальная запись находится siin
Описание
Результаты обучения: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõtestab ja väärtustab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja selle olulisust õppeprotsessi kavandaja ja kolleegide toetajana;
- teab, mis on professionaalne õpikogukond ja selle moodustamise ning toimimise aluspõhimõtted;
- on tutvunud erinevate õpikogukondade näidetega;
- teab kuidas algatada professionaalne õpikogukond ja hoida seda töös;
- teab õpiväljundite seadmise põhimõtteid ja oskab sõnastada õpikogukonnale õpiväljund(e)id;
- oskab koostada õppeplaani/õppekava lähtuvalt professionaalsete õpikogukondade toimimispõhimõtetest;
- teab ja oskab kasutada erinevaid õpikogukondade tööd toetavaid meetodeid;
- teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid;
- teab täiskasvanud õppija eripärasid ja analüüsib sellest lähtuvalt iseenda professionaalset arengut;
- teab refleksiooni põhitõdesid ja oskab neid kasutada loodud õpikogukonna tegevuse ja õpitu analüüsimisel.
Целевые группы: Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajad
Цели: Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet.
Описание содержания: 1. õppepäev:
Turvalisuse loomine grupis
Tutvumine õpikogukonna meetodi ja kursuse formaadiga, sisseelamine kogukonnajuhi rolli
Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli/lasteaia, kui õppiva organisatsiooni, arengus
2. õppepäev:
Muutused ja neisse suhtumine
Kuidas meelitada õppijaid õpikogukonda?
Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel
Igaühe professionaalne missioon ning arengueesmärgid, nende toomine õpikogukonda
Refleksiooni roll õpikogukonna töös ja professionaalses arengus laiemalt
Refleksioonimudelid
3. õppepäev:
Õpiringi "tööriistad" - erinevad grupitöö meetodid ja protokollid
Grupis õppimine ja grupiprotsessid
Grupi arengufaasid, milline peaks olema juhi-moderaatori roll erinevates arengufaasides
4. õppepäev:
Õpikogukonna loomise eeldused ja vajaminevad tegevused
Juhtkonna roll ja kaasamine
Muutuste juhtimine
Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
Motivatsioon
5. õppepäev:
Täiskasvanu õpimeetodid
Teadmiste, oskuste ülekanne (õpikogukond > klass)
Õpiringi jätkusuutlikkus
Iseseisvad tööd
Форма обучения: kombineeritud
Описание учебной среды: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ja Tartu Ülikooli õpikeskkonnas Moodle.
Предпосылка для участия: - Tahe ja võimalus osaleda kõigil koolituspäevadel täismahus
- Algatusvõime ja huvi professionaalse arengu vastu ning valmisolek olla eestvedaja
- Professionaalse õpikogukonna loomine (oma) koolis, lasteaias, kutseõppeasutuses vms
- Juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis
Условия окончания: - Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses
- Õpikogukonna moodustamine ja selle töö juhtimine
- Portfoolio koostamine ja esitlus
Тип документа: Tunnistus
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Maria Jürimäe - MA (eesti filoloogia), Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse peaspetsialist ja õppekavateooria assistent
Группа учебной программы: Kasvatusteadused
Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo

Вернуться к календарю