Professionaalse õpikogukonna juhtimine (tugiprogramm)

General information:
Short description Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet.
Study event time: 14.09.2020 - 15.03.2021
Registration opened 05.11.2020
Registration ends as of 14.09.2020
Language of instruction Estonian
Workload: 78 acad/h
  • Classroom: 35 acad/h
  • Independent: 43 acad/h
Number of participants: 14 To 19 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Programmi "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" alapunkti 8.1 "Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu" raames toimuva koolituse "Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Organizing institution: Tartu Ülikool
Project manager: Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee
Partner: Haridus- ja Noorteamet
Study event location
Study event location: Tartu
Address: Tartu maakond, Eesti
Additional information: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu.
Soovi või vajaduse korral on korraldajate poolt tagatud majutus kahe järjestikuse koolituspäeva vahel. Koolituse toimumise kuupäevad on 14.-15. september, 9. november 2020, 11. jaanuar ja 15. märts 2021.

Koolituspäevade ajakava:
09.45 - 10.00 tervituskohv
10.00 - 12.00 õpe
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 - 14.00 õpe
14.00 - 14.15 kohvipaus
14.15 - 16.00 õpe
Original record URL Original record available atsiin
Description
Learning outcomes: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõtestab ja väärtustab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja selle olulisust õppeprotsessi kavandaja ja kolleegide toetajana;
- teab, mis on professionaalne õpikogukond ja selle moodustamise ning toimimise aluspõhimõtted;
- on tutvunud erinevate õpikogukondade näidetega;
- teab kuidas algatada professionaalne õpikogukond ja hoida seda töös;
- teab õpiväljundite seadmise põhimõtteid ja oskab sõnastada õpikogukonnale õpiväljund(e)id;
- oskab koostada õppeplaani/õppekava lähtuvalt professionaalsete õpikogukondade toimimispõhimõtetest;
- teab ja oskab kasutada erinevaid õpikogukondade tööd toetavaid meetodeid;
- teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid;
- teab täiskasvanud õppija eripärasid ja analüüsib sellest lähtuvalt iseenda professionaalset arengut;
- teab refleksiooni põhitõdesid ja oskab neid kasutada loodud õpikogukonna tegevuse ja õpitu analüüsimisel.
Target groups: Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajad
Goals: Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet.
Description: 1. õppepäev:
Turvalisuse loomine grupis
Tutvumine õpikogukonna meetodi ja kursuse formaadiga, sisseelamine kogukonnajuhi rolli
Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli/lasteaia, kui õppiva organisatsiooni, arengus
2. õppepäev:
Muutused ja neisse suhtumine
Kuidas meelitada õppijaid õpikogukonda?
Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel
Igaühe professionaalne missioon ning arengueesmärgid, nende toomine õpikogukonda
Refleksiooni roll õpikogukonna töös ja professionaalses arengus laiemalt
Refleksioonimudelid
3. õppepäev:
Õpiringi "tööriistad" - erinevad grupitöö meetodid ja protokollid
Grupis õppimine ja grupiprotsessid
Grupi arengufaasid, milline peaks olema juhi-moderaatori roll erinevates arengufaasides
4. õppepäev:
Õpikogukonna loomise eeldused ja vajaminevad tegevused
Juhtkonna roll ja kaasamine
Muutuste juhtimine
Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
Motivatsioon
5. õppepäev:
Täiskasvanu õpimeetodid
Teadmiste, oskuste ülekanne (õpikogukond > klass)
Õpiringi jätkusuutlikkus
Iseseisvad tööd
Study form: kombineeritud
Learning environment: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ja Tartu Ülikooli õpikeskkonnas Moodle.
Pre-requisites: - Tahe ja võimalus osaleda kõigil koolituspäevadel täismahus
- Algatusvõime ja huvi professionaalse arengu vastu ning valmisolek olla eestvedaja
- Professionaalse õpikogukonna loomine (oma) koolis, lasteaias, kutseõppeasutuses vms
- Juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis
Criteria for completion: - Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses
- Õpikogukonna moodustamine ja selle töö juhtimine
- Portfoolio koostamine ja esitlus
Document type: Tunnistus
Qualification description: Maria Jürimäe - MA (eesti filoloogia), Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse peaspetsialist ja õppekavateooria assistent
Course description group: Kasvatusteadused
Study event supported by European Social Fund
ESF logo

Back to study calendar