Personalijuhtimine haridusasutuses I - hea meeskonnajuht

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on osalejate arengu toetamine kaasaegse personalijuhtimise kasutamiseks oma haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni heaks läbi meeskonna juhtimise kompetentsi arendamise.
Toimumise aeg: 16.09.2020 - 29.10.2020
Registreerimine avatud 10.06.2020
Registreerimine suletud alates 16.09.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 48 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" alapunkti 8.4 "Haridusasutuse juhtide täiendusõppesüsteemi nüüdisajastamine ja juhtide kompetentside arendamise toetamine" raames toimuva koolituse "Personalijuhtimine haridusasutuses" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tallinnas, Metropol hotell (Roseni 13).
Soovi ja vajaduse korral on korraldajate poolt tagatud majutus kahe järjestikuse koolituspäeva vahel. Koolituse toimumise kuupäevad ja ajakava:
16. september kell 09.45-17.00
14. oktoober kell 09.45-17.00
15. oktoober kell 08.30-15.45
29. oktoober kell 09.45-17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on arendanud kompetentsi meeskonna juhtimine ning ka kompetentse tulemuspõhine juhtimine (kompetentsid 4.2. ja 4.3) ja eduloo tutvustamine;
- teab talendijuhtimise põhimõtteid;
- on omandanud tööõiguse baasteadmised;
- teab värbamise ja valiku etappe, meetodeid ning kanaleid;
- oskab abistada uut töötajat sisse-elamisprotsessis ning mõistab mentorluse kasu uuele töötajale;
- mõistab tööandja väärtuspakkumise komponente;
- oskab tulemuslikult viia läbi arenguvestlusi/koostöövestlusi;
- on valmistanud ette oma organisatsiooni väärtuspakkumise ning teinud ettekande "Minu järgmine edulugu - meie organisatsiooni väärtuspakkumine".
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhid ja õppealajuhatajad.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on osalejate arengu toetamine kaasaegse personalijuhtimise kasutamiseks oma haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni heaks läbi meeskonna juhtimise kompetentsi arendamise.
Sisukirjeldus: 1. õppepäev:
Personalijuhtimise (PJ) olemus, seosed talendijuhtimise, tööandja väärtuspakkumisega ja haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooniga
Töösuhete- ja töö korraldamine, tööõigus
2. õppepäev:
Töötajate värbamine ja tööalased vestlused
3. õppepäev:
Tööandja väärtuspakkumine ja motiveerimine
4. õppepäev:
Minu haridusasutuse personalipoliitika ja selle rakendamine, meie väärtuspakkumine
Praktikate esitlemine ja arutamine
Iseseisvad tööd
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ja Tartu Ülikooli õpikeskkonnas Moodle.
Osalemise eeldus: Tahe ja võimalus osaleda kõigil koolituspäevadel täismahus.
Lõpetamise tingimused: Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistusega lõpetamise tingimusteks on:
- osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses;
- iseseisvate tööde sooritamine;
- õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Mari Nõmm - MA (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse