Professionaalse õpikogukonna juhtimine (rikastamisprogramm)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programmi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet.
Toimumise aeg: 23.11.2020 - 07.06.2021
Registreerimine avatud 05.11.2020
Registreerimine suletud alates 23.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 68 akad. tundi
  • Auditoorne: 28 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" alapunkti 8.4 "Haridusasutuse juhtide täiendusõppesüsteemi nüüdisajastamine ja juhtide kompetentside arendamise toetamine" raames toimuva koolituse "Personalijuhtimine haridusasutuses" läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Noorteamet
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu.
Koolituse toimumise kuupäevad on 23. november 2020, 25. jaanuar, 26. aprill ja 7. juuni 2021.

Esimene koolituspäev toimub veebikeskkonnas Zoom. Ülejäänud koolituspäevade toimumise vorm selgub detsembris 2020.

Koolituspäevade ajakava:
09.45 - 10.00 tervituskohv
10.00 - 12.00 õpe
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 - 14.00 õpe
14.00 - 14.15 kohvipaus
14.15 - 16.00 õpe
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- väärtustab oma liidrirolli nii õppeprotsessi juhtija ja kavandaja kui ka enda ja kolleegide professionaalse arengu suunajana;
- mõtestab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja olulisust õpetajate professionaalse arengu toetajana ja kogu koolikultuuri edendajana;
- on isiklikult tutvunud vähemalt kahe erineva õpikogukonna tööga kahes erinevas haridusasutuses ja analüüsinud sellest lähtuvalt iseenda õpikogukonna toimimist või eelnevat kogemust õpikogukonnast;
- analüüsib ja mõtestab professionaalse õpikogukonna loomise eesmärke ja kasutegureid järgmistelt tasanditelt - õpetajate professionaalne areng, haridusasutuse töökeskkonna muutumine, haridusvaldkonna arengud;
- on omandanud rikastamisprogrammi raames planeeritavate koolitusteemade õpiväljundid:
- väärtustab aktiivset kuulamist ja teadvustab selle olulisust õpikogukonna juhtimisel-modereerimisel;
- väärtustab lahenduskeskset lähenemist ja on ise kogenud lahenduskeskse vestluse eeliseid;
- on vaatlejana osalenud mitme mudeli alusel tegutsevate õpikogukondade töös;
- on rakendanud oma õpikogukonnas teadlikult erinevaid töömeetodeid, lähtudes kogukonna liikmete eelistustest
õppijana;
- on reflekteerinud erinevate meetodite üle, kaasates sellesse oma kogukonna liikmeid.
- mõtestab refleksiooni olulisust professionaalse õpikogukonna töös ning oskab toetada teiste õpetajate eneseanalüüsi;
- oskab koordineerida asutusepõhise õpikogukonna tegevust vastavalt kooli/lasteaia eesmärkidele, et võimendada koostöö kultuuri muudatusi ja toetada haridusuuenduste levikut.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajad.
Eesmärgid: Programmi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet.
Sisukirjeldus: 1. õppepäev:
Tutvumine ja seniste õpikogukonnakogemuste kaardistamine ja võrdlemine
Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus disainmõtlemise põhimõttel
2. õppepäev:
Professionaalse õpikogukonna/ õpiringi külastus
Sissejuhatus (eelteadmised antud õpikogukonna eripärast - struktuur, meetodid, juhendamise eeldused, tugimaterjalid, millistel juhtudel sobib just see mudel)
Väärtuste roll organisatsioonis/õpiringis
Külastatud asutuse õpiringi analüüs ja refleksioon
3. õppepäev:
Professionaalse õpikogukonna/ õpiringi külastus
Sissejuhatus (eelteadmised antud õpikogukonna eripärast - struktuur, meetodid, juhendamise eeldused, tugimaterjalid, millistel juhtudel sobib just see mudel)
Muutuste juhtimine
Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
Motivatsioon
4. õppepäev:
Õpiringi jätkusuutlikkusest muutusteni kogu organisatsioonis
Iseseisvad tööd
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ja Tartu Ülikooli õpikeskkonnas Moodle.
Osalemise eeldus: - Valmisolek ja võimalus osaleda kõigil koolituspäevadel
- Professionaalses õpikogukonnas/ õpetajate õpiringis osalemise varasem kogemus
- Professionaalse õpikogukonna/ õpiringi (taas)loomine (oma) koolis, lasteaias vms
- Juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis, lasteaias, õppeasutuses
Lõpetamise tingimused: Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistusega lõpetamise tingimusteks on:
- osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses;
- õpikogukonna moodustamine ja selle töö juhtimine;
- portfoolio koostamine ja esitlus;
- õpiväljundite saavutamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Maria Jürimäe - MA (eesti filoloogia), Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialist ja õppekavateooria assistent
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse