Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes.

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus aitab osalejatel distantsõppesse integreerida liikumisega soetud tegevusi kas aineõpetuse või kehalise kasvatuse tunni raames.
Toimumise aeg: 13.04.2020 - 20.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

  1. õpetajale
    tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
    haridustehnoloogile
    õppejuhile
  2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes.
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkond Moodle
URL: https://moodle.hitsa.ee/
Lisainfo: NB! Koolitaja edastab täpse kursuse lingi koos juhistega kõigile koolitusele registreerunutele.
Koolitusel osalemiseks läheb vaja arvutit ja nutiseadet (nutitelefoni või tahvelarvutit).
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

- omab ülevaadet erinevatest võimalustest õppija aktiviseerimiseks kas aineõpetuse või kehalise kasvatuse tunni raames;

- oskab luua aktiviseerivaid ülesanded, kasutades IKT vahendeid;

Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab õpetajal luua õpilase aktiviseerimiseks põnevaid ülesandeid
Sisukirjeldus:

Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

Õpisündmuse teemad: 

Teema 1. Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound

Teema 2. Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine

Teema 3. Nutivahendis olevad liikumisäpid

Teema 4. Aaretejaht

Teema 5. Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)

Teema 6. Liikumisvideo loomine

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Moodle
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise/ alustamise eeldused: - interneti, arvuti- ja nutiseadme kasutamise võimalus;
- HITSA Moodle´i kasutuskonto olemasolu;
- valmisolek luua erinevatesse katsetatavatesse veebikeskkondadesse kontosid;
- valmisolek installeerida nutiseadmesse erinevaid katsetatavaid rakendusi.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui koolitusel osaleja:

- on olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;

- on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt

Õppematerjalide loend: NB! Koolitaja edastab täpse kursuse lingi koos juhistega kõigile koolitusele registreerunutele. Koolitusel osalemiseks läheb vaja arvutit ja nutiseadet (nutitelefoni või tahvelarvutit).
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse