Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub matemaatika ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.
Toimumise aeg: 28.09.2020 - 29.11.2020
Registreerimine avatud 27.03.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 73,43 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Osaleja oskab õppijat toetada eesmärgipärasel info otsimisel, allikate kriitilisel hindamisel ning info korrastamisel ja taasesitamisel.
 • Osaleja tunneb digitaalse sisuloome põhimõtteid ja praktilisi kasutusvõimalusi õppetöös ning oskab õppijat toetada digitaalse sisu loomisel. 
 • Osaleja oskab toetada õppijat digisuhtluse heade tavade omandamisel ja kasutamisel, erinevate digivahendite kasutusvõimaluste hindamisel ning meeskonnatöö vahendite ja võimaluste kasutamisel.  
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või kesktasemel õpetajaid, kelle arvutikasutamise oskused on rahuldavad või head ning kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt; kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada matemaatikaõpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks.
Sisukirjeldus:

Uus koolitus matemaatikaõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Geomeetrilised kujundid, murrud või programmeerimine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad matemaatikatundi kõige paremini sobivad digivahendid.

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Õpisündmuse teemad:
Koolituse iseseisvad tööd nädalate kaupa:
I nädal - sissejuhatus (6 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Kursuse korralduse test
 • Enesetutvutus 
 • Õpihaldusvahendite katsetamine

II nädal - teabe haldamine (6 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Infootsingu juhendi koostamine
 • Repositooriumide võrdlus
 • Lingikogu loomine

III-VI nädal - sisuloome (16 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Esitluse koostamine
 • Ühistöövahendi katsetamine
 • Multimeedia sisu loomine
 • Enesekontrollitesti juhendi loomine

VII nädal - suhtlemine digikeskkondades (3 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Suhtlemiskogemuse jagamine digikeskkondades

VIII nädal - lõputöö (8 akad t)
Iseseisev töö:
 • Lõputööna õpiloo koostamine ja esitamine
Toimub ka lõputööd toetav veebiseminar, mille kuupäev ja kellaaeg lepitakse kokku koolituse jooksul.
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Rahuldav või hea arvutikasutamise oskus ning võimalus ja tahe õppijatega koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse