Suhtlusalane eesti keel algajatele (tase A1) vene keele baasil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse algteadmised ja oskused eesti keeles, et õppija oleks võimeline edaspidiseks keeleõppeks.
Toimumise aeg: 10.03.2020 - 02.07.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 120 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: 955 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Ursula Einmann (Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 3 korda nädalas. Teisipäeviti kella 10.00-12.15.
Kolmapäeviti kella 15.00-17.15.
Reedeti kella 12.00-15.00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid
 • oskab tutvustada ennast ja oma perekonda
 • oskab leida ja kasutada eestikeelset teavet
 • oskab tutvustada oma tööülesandeid, töökohta ning lahendada erialase tööga seotud situatsioone
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades
 • teab eesti keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel.
Eesmärgid: Toetada eesti keele omandamist, arendada õppija suhtlemisvalmidust ja -oskust ning oskust tulla toime tavapärastes suhtlemissituatsioonides.
Sisukirjeldus:
Vestlusteemad:
 • Isikuinfo. Senine tegevus. Perekond. Harrastused, meelelahutus, kultuurisündmused, sport.
 • Elutingimuste kirjeldamine. Ümbrus. Ühendus. Meeldivus. Arstil (tervisega seotu kirjeldamine, pereliikme tervis). Toimimine hädaolukorras: ühenduse võtmine päästeametiga, info andmine telefonitsi.
 • Päevaplaan, harjumused. Kellaaeg. Tähtpäevad ja kombed.
 • Marsruudi ja transpordi valimine. Liiklusmärgid ja –juhised. Probleemolukordade lahendamine reisimisel (kadunud pagas, leiubürood).
 • Õppimisvõimalused, haridus, erialad, elukutsed. CV koostamine. Tööga seotud küsimused ja vastused. Internetiotsingu teostamine vajaliku info leidmiseks.
 • Eesti ja teised riigid. Maailmajaod, veekogud, maastikuvormid; rahvastik; loodus, kliima; maavarad.
 • Juuksur, ilusalong. Remonttööd. Kauplus. Toitlustamine.
 • Majandusharud, tööstusharud. Asutused, ettevõtted.
 • Ametikirjade koostamine, plankide täitmine. Telefonikõned. Info hankimine ametiasutustes. Eesti haldusjaotus. Riigi valitsemine. Lühiülevaade Eesti ajaloost.
Grammatika:
 • Tegusõna ajavormid v-, tav-, nud-, tud-partitsiibid.
 • Käänete süsteem + i-mitmus. Ase- ja arvsõnad.
 • Ühend- ja väljendtegusõnad. Käänete kasutamine
 • Kohakäänded. Kaassõnad.  Omadus-, määrsõnade  võrdlus­astmed. Küsimine ja vastamine.
 • Tegusõna ajavormid ma-, da –infinitiiv, mas-vorm. Osastava rektsiooniga tegusõnad.  Nimisõna osastavas. Partitsiibid. Tegusõna käändelised vormid. Kohakäänded, kaasaütlev kääne. Teemaga seonduvad muutumatud sõnad
 • Nimisõna omastav, osastav, olev ja rajav kääne, kohakäänded. Arvsõna ja selle käänamine. Käändsõna moodustamine. Tegija- ja teonimi. Käändsõnade moodustamine. Omadus-, määrsõnad.
 • Käskiv, tingiv kõneviis. Omadus-, määrsõna võrdlus­astmed. Nimetava, omastava, osastava käände kasutamine. Umbisikuline tegumood. Liitsõnamoodustus. Nimisõna mitmuse osastav. Algustäheortograafia.
 • Asjaajamisstiil. Liitlaused. Sidesõnad. Kirjavahemärgid. Tegusõna ajavormid. Arvsõna käänamine. Käändsõnade moodustamine.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Test
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvate tööde lahendamine, vahetestid, koolituse lõputest on sooritatud positiivsele tulemusele. Koolitusel osalemise protsent 80%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tööoskused
Märksõnad: eesti keel algajatele

Tagasi kalendrisse