Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistuskursus (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistuskursus. Koolitus toimub e-kursusena. Tegevusloa andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks kantsleri käskkiri nr 3.07.2019 nr 1.1 3/19/135
Toimumise aeg: 26.05.2020 - 30.09.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 180 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 8 osalejat
Hind osalejale: 926 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner

Koolitajad:
  • Leili Siilivask (Palupera Põhikool)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub kaks korda nädalas e-kursusena:
teisipäev kl 9-00-13.00 5 ak t - 15 min. paus
kolmapäev kl 9.00-13.00 5 ak t - 15 min. paus
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1)      Tutvustab ennast ja kasutab viisakusväljendeid, väljendab üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning reageerib antud emotsioonidele;

2)      tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab igapäevasuhtluses jälgida selget kõnet, suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klientidega;

3)      tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikes praktilistes olukordades;

4)      saab aru eesti keelsest kõnest, suudab ettevalmistuseta astuda vestlusesse, kui kõneaine on tuttav;

5)      suudab lugeda erinevaid lühemaid tekste erinevatel teemadel;

6)      kirjutab isiklikke kirju, teateid, täidab ankeete, koostab plaane ning annab edasi uudiseid;

kirjeldab tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.

Sihtgrupid: Eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel. Isikud, kes on läbinud A2-taseme koolituse või sooritanud A2-taseme eksami (SA Innoves sooritatud A2-taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid B1-taseme eksami sooritamiseks. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirma suulisel vestlusel ja eesti keele kirjaliku testi tegemisega.
Sisukirjeldus:

Suhtluskeel:

1) Isikututvustus: Enda ja teiste esitlemine. Lähedased, tuttavad ja sõbrad. Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus (sugupuu, lapsepõlv). Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased. Peretraditsioonid. Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Maja, ruumide paigutus, sisustamine. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Müügi- ja rendiobjektide kirjeldused. Remont ja korrashoid. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Perekonna eelarve.

3) Haridus: Haridus- ja koolitee. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus, õpingute jätkamine välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe (avaldus, elulookirjeldus, seletuskiri, volitus jne).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, palk, kollektiiv. Töökoha otsimine. Kirjalikud tööpakkumiskuulutused. Intervjuu tööandjaga. Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon. Tööprobleemid ja nende lahendamine. Tööpäev või mingi juhtum selles.

5) Teenindus: Teenuse kirjeldamine, maksmisviisi ja  maksetingimuse selgitamine. Sildid, viidad, kuulutused. Teenindus- ja hädaabinumbrite kasutamine. Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga). Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank). Kindlustus.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused (erakorralised), õnnetusjuhtumid (traumad). Arsti saatekirja saamise taotlus (ka telefoni teel ja Internetis). Kiirabi kojukutsed, vestlus arsti nõuande telefoniga. Info raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta. Ravimite ostmine, nende kohta info küsimine. Tervislik toitumine.

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused. Kultuuri- ja sordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutused. Ametlikud vastuvõtud ja külaskäik. Infootsingud ja veebisuhtlus. Tutvustused, juhendid, kavalehed Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused. Kauba kirjeldamine. Suhtlemine kaupluses. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toiduained, tarbekaubad. Reklaam ja tarbimine. Hind ja kvaliteet. Soodustused, liisimisvõimalused.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid, retseptid. Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused, menüü). Toitumisharjumused, tervislik toitumine. Hind ja kvaliteet, reklaam. Maksmise liigid (sularahas või pangakaardiga). Roogade koostis, valmistusviisid jms. Kohalikud ja eksootilised toiduained.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas: Politsei- ja Piirivalveamet. Maksu- ja Tolliamet jt. Riigiametid. Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Iseloom, välimus, harjumused. Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated). Suhted sõprade ja vanematega. Huvitegevused. Suhtlemine ja internet. Kirjavahetus (isiklik kiri, teade).

11) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, looduse ja keskkonna kaitse. Aastaajad ja kliima. Ilmateade, ilm. Kaardid, skeemid, infovoldikud. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

12) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus. Keeleoskused, keeled, keeleõpe. Keelepoliitika.

13) Transport, vaatamisväärsused: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta. Sõidupiletid ja nende kasutamine. Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Liikumine vanalinnas, teejuht.

14) Reisimine ja puhkus: Reisimisvõimalused (autoga, laevaga, bussiga, lennukiga jne). Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine. Reisibürood ja pakutavad teenused. Majutus. Reisielamused ja vaatamisväärsused. Lemmikpaigad Eestis ja välismaal. Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Matkamine, aktiivne puhkus.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-kursusena. Virtuaalselt kohtutakse Skype keskkonnas.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks on vajalik interneti ühendus, arvuti/tahvelarvuti/nutitelefon. Veenduge, et Teie arvutil on olemas mikrofon, et teised kuulevad Teid.
Lõpetamise tingimused:

Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Põhiõpik (kohustuslik) I. Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2- B1 (B2) Lisamaterjalid: S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“, 2012; M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“, 2008; Eestikeelsed ajalehed. Veebikursus www.keeletee.ee Veebisõnastikud (www.eki.ee ; www.aare.edu.ee ) õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara www.eki.ee/dict/psv/; eesti-vene ja vene-eesti e-sõnaraamatud http://portaal.eki.ee/dict/ves/; Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest www.enagueesti.ee ; www.meis.ee/raamatukogu; www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi haridus või eesti keele õpetaja kutse. Muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. Koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse