Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal Ohutus - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel tunneb õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ning oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi või teab, kust või kellelt abi küsida.
Toimumise aeg: 27.02.2020 - 27.02.2020
Registreerimine avatud 07.02.2020
Registreerimine suletud alates 28.02.2020
Kontaktpäev:
 • e-Ohtuse koolitus (27.02.2020 09:00 - 27.02.2020 17:05)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 9 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tasuta koolitus õpetajatele.

Koolitusest loobumisel 2 või vähem päeva enne koolituse algust või koolitusele mitteilmumisel on koolituse korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasu 85,32 eurot osaleja kohta.


Koolitajad:
 • Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Korraldav asutus: BCS Koolitus AS
Projektijuht: Regina Mathisen, regina.mathisen@bcs.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Kristiine Gümnaasium
Aadress: Nõmme tee 32 , Tallinn, 13426 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb ära peamised e-ohutuse valdkonna probleemid ning oskab pakkuda neile võimalikke lahendusi .

 • On veebikeskkondadest digitaalse info otsingul eesmärgipärane, hindab selle sisu kriitiliselt ning annab vajadusel omandatud teadmised edukalt õpilastele edasi .
 • Nõustab õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades Netiketi hea tava reeglitest lähtuvalt.
 • Järgib ise ja nõustab õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest ja kehtivatest litsentsidest .
 • Kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustab õpilasi identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmisel.
 • Tunneb internetisõltuvuse tunnuseid, kirjeldab internetisõltuvuse vältimise võtteid ja oskab vajadusel abivajajat nõustada .
 • Tunneb ja kasutab hea tava reegleid e-kanalite vahendusel suhtlemisel suunal õpilane-õpetaja, õpetaja-lapsevanem, kool-lapsevanem .
 • Teab ja oskab nõustada kolleege ja lapsevanemaid, õpilasi VOSK-lähenemise* juures digitaalsete seadmete kasutuselevõtul oma õppeasutuses .

* VOSK-lähenemine ehk võta oma seade kaasa – lähenemine

Sihtgrupid: Põhikooli aineõpetajad, kutsehariduse erialaõpetajad
Sisukirjeldus:

Õppe sisu valikul on lähtutud RÕK-is väljatoodud nõuetest õpilaste digipädevustele (alus HITSA poolt 2016.a loodud õpilaste pädevusmudel (4.Turvalisus)) ning õpetajate haridustehnoloogilised nõuded ISTE standardist lähtuvalt.

 • Info haldamine – digitaalse info eesmärgipärane otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine.
 • Suhtlemine digikeskkondades – teadlik suhtlemine veebipõhistes keskkondades, info ja sisu jagamine, osalemine ühiskonnaelus ning koostöö digivahendite toel.
 • Sisuloome – digitaalse sisu loomine, olemasoleva digitaalse materjali muutmine ja lõimimine, loominguline eneseväljendus ning intellektuaalse omandi õiguste ja litsentside järgimine.
 • Turvalisus– identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmine; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvaline ning kestlik kasutamine.
 • Probleemilahendus – vajaduste välja selgitamine ja lahenduste leidmine sobivate digivahenditega, tehnoloogia loov kasutamine ning digipädevuse arendamine.
 • Aktuaalsed teemad, lisaks RÕKis kirjeldatutele küberkiusamine, digitaalne ohutus privaatsus võrgustikes (II kooliaste); III kooliaste - juhtumi lahendamine; käitumisjuhendid kiusajaga/kiusatavaga suhtlemise.
 • Pornograafia internetis (ebasobiva sisuga pildid, šelfid, vaimne vägivald - kuidas teemasid avada, kuidas juhtumeid klassis/koolis lahendada?
 • Vihakõne ja rassism internetis
 • Online-mängud, ohud sotsiaalvõrgustikes ja väljakutsed („Challange“-tüüpi ülesanded ja mängud).
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
e-Ohtuse koolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2020 09:00 - 27.02.2020 17:05
Koolitajad: Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Toimumise koht: Tallinna Kristiine Gümnaasium
Aadress: Nõmme tee 32 , Tallinn, 13426 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: PÄEVAKAVA

09.00 – 10.30 (2 ak tundi) Küberkuritegevus ja sotsiaalsed ohud
• mõiste social engineering ja kuidas see toimib
• social engineering skeemid (kaardipettused, E-ostud)
• laps üksi internetis

10.30 - 10.45 KOHVIPAUS

10.45 – 11.30 (1 ak tundi) Digitaalne sisuloome ja CC litsentsid, suhtlemine võrgustikes
• õppija digipädevusmudel - HITSA, mida oodatakse sisuloome osas II ja III kooliastme õpilastelt (nõuded)
• millal on looming autori oma, millal muutub autorlus ühisloomeks, millal saan adopteeritud materjali enda omaks pidada - litsentsid, viitamised
• CC litsents - millal midagi kasutada (grupi koosloome; kinnised grupid).

11.30– 12.15 (1 ak tundi) GDPR noortele ja VOSK-lähenemine –lapse, vanema ja kooli vaatest; e-suhtlus kooli ja vanemate vahel
• mis on tundlikud isikuandmed
• mis on GDPR, kellele see kohaldub, mida peab noortega töötamisel meeles pidama, mida peavad noored ise meeles pidama;
• õigus olla unustatud;
• JUST delete me;
• VOSK - millal rakendada; kokkulepe kooli ja kodu vahel
• e-suhtlus õpetaja-lapsevanem; kool-vanem suunal

12.15 – 13.00 LÕUNA (Lähtuvalt koolist: kool pakub lõunasööki või osalejad saavad kasutada kooli kohvikut või võtavad ise toidu kaasa)

13.00 – 13.45 (1 ak tundi) Tüüpilised ohtu sattumise situatsioonid; GDPR ja suhtlus suunal kool – lapsevanem – kool
• petukirjad, saidid - Eesti näited
• mis on GDPR, kellele see kohaldub, mida peab noortega töötamisel meeles pidama, mida peavad noored ise meeles pidama;
• õigus olla unustatud; JUST delete me;

13.45 – 14.30 (1 ak tundi) Ohud mängudes ja ohtlikud mängud
• populaarsemad mängud - Sinivaal, Fortnite, Minecraft, FIFAA online -- mängude sisu, kes mängivad;
Tasuta mängud; mängu-sisesed konfliktid; mängu-sisesed ostud (krediitkaardiga);
mängusisesed kommuunid ja online-suhtlus; PEGI; challenge´d - millistes mängudes ja elulised näited;
• mängusõltuvus - sümptomid ja soovitused;
• mänguaeg - õppimise aeg - uneaeg -> tasakaal

14.30 – 14.45 KOHVIPAUS

14.45 -15.30 (1 ak tundi) Ohud mängudes moodul jätkub

15.30 -16.15 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud
• (küber)kiusamine ja selle erinevad avaldumisvormid
• kasutatavad õppematerjalid - kust leida ja mida võiks õpilastega kasutada (valik allikaid);
• juhtumid ja analüüs
• kasutatavad aktiivõppe metoodikad

16.15 - 16.20 JALASIRUTUSPAUS

16.20 – 17.05 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud moodul jätkub ja koolituse lõpptesti täitmine

Kodune ülesanne:
1. Viia läbi vähemalt 1 eOhutusega seotud teavitusüritus:
- vähemalt 1 üritus õpilastele (eOhtuse teemadega seotud klassijuhatajatund, ainetund, teemapäev).
2. Edastada BCS Koolitus AS meiliaadressile (regina.mathisen@bcs.ee) tõendusmaterjal läbiviidud teavitusüritus(t)e kohta. Tõenditeks sobivad hästi fotod ja videod üritustelt; ürituse kava ja osalejate kirjeldus.
3. Täita veebipõhine tagasisidevorm, mis edastatakse teile e-kirja teel peale koolitusel osalemist.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse