Tööalane inglise keele individuaalõpe B1;B2

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on omandada keeleoskus kesktasemel. Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes on inglise keelt varem õppinud, kuid igapäevaselt vähe kasutanud.
Toimumise aeg: 24.08.2020 - 31.12.2020
Registreerimine avatud 30.01.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 1 osalejat
Hind osalejale: 2100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Sirje Jakobson (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab ladusat kõnekeelt erinevatel igapäevastel teemadel
 • mõistab ajalehe/ajakirja tekstide sisu
 • tunneb sünonüüme ja oskab neid kasutada
 • oskab koostada tööalaseid kirju ja oskab väljendada oma arvamust erinevatel tööalastel ja ühiskondlikel teemadel
 • väärtustab suhtlust eri rahvuste vahel
Eesmärgid: omandada kesktasemel tööalane inglise keele oskus
Sisukirjeldus:

Õppesisu

 •  ettevõtte tutvustamine , töökoha kirjeldamine ja ameti kirjeldamine.
 • viisakusväljendid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavad lühendid ja põhimõisted.
 • telefonisvestlus (tööalased dialoogid).
 • toodete ja teenuste kirjeldamine.
 • turundusalane sõnavara ja turunduskanalid
 • projektitöö (projketi koostamine, planeerimine, eelarve koostamine, projketi läbiviimine, suhtlemine projektimeeskonnas)
 • ärikirjade koostamine (tööalane kirjavahetus, küsimuste esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ja nendele vastamine.
 • tööintervjuu (enese tutvustamine, oma teadmiste ja oskuste ning eelneva töökogemuse kirjeldamine)
 • teemakohaste artiklite analüüs
 • erinevate kultuuride tundmine

Iseseisvad tööd

 • Sõnavara ja väljendite õppimine.
 • Harjutuste tegemine.
 • Lugemine, hääldusharjutused.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

Õppetöö käigus antakse tagasisidet õige häälduse omandamise kohta, hinnatakse teksti ning küsimuste mõistmist ning eneseväljendust õpitud sõnavara piires.

Hindamismeetodid

 1. Dialoogide, tekstide esitamine, vestlus, teemakohane suuline eneseväljendus (hääldus – kõnes ei ole arusaamist takistavat aktsenti, on üksikud hääldusvead; sõnavara – õpitu piires mitmekülgne ja sobilik; õigekeelsus – vähesed õigekeelsusvead, õppija korrigeerib need kõnelemise käigus; suhtlusvalmidus – esitab lihtsaid väiteid, põhjendusi ja küsimusi)
 2. Kirjalikud vahetestid, kursuse lõputest - vahetestid ning kursuse lõputest on sooritatud, vähemalt ¾ nendes esitatud keelenditest on veatud; õppetöö käigus antakse tagasisidet õige häälduse omandamise kohta, hinnatakse teksti ning küsimuste mõistmist ning eneseväljendust õpitud sõnavara piires .
Õppematerjalide loend: Ingrid Ant. Basic Everyday English. Tallinn, 2007. TEA Ann Pikkver. Grammar Is Easy. TEA Inglise–eesti sõnaraamat. Erinevad väljaanded. Eesti–iglise sõnaraamat. Erinevad väljaanded. Essential grammar in use. A self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Raymond Murphy. Cambridge. Cambridge University Press, 2001 Õpetaja koostatud täiendavad jaotusmaterjalid. Intelligent business Face 2 face-Chris Redston & Gillie Cunningham
Õppekavarühm: Isikuareng

Registreeri

Tagasi kalendrisse