Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub loodusainete ja inimeseõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.
Toimumise aeg: 28.09.2020 - 29.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 73,43 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile
 • koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


Koolitajad:
 • Vaike Rootsmaa (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Moodle
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1.1. Suhtlus organisatsioonis
 • 1.2. Koostöö kolleegidega
 • 1.3. Tööalane refleksioon
 • 1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.2. Loomine ja kohandamine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 3.1. Õpetamine
 • 3.2. Juhendamine
 • 3.3. Koostöös õppimine
 • 4.1. Hindamismeetodid
 • 6.1. Info- ja andmekirjaoskus
 • 6.2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
 • 6.3. Digisisu loomine
 • 6.4. Digiturvalisus
 • 6.5. Probleemilahendus
Õpiväljundid:
Koolitus toetab DigCompEDU õpetaja digipädevusmudeli 3. taseme saavutamist - kesktase (tegutseb igapäevaselt ja lahendab probleeme iseseisvalt selles valdkonnas) ja eesmärgipärast enesetäiendamist. 
 • Osaleja oskab õppijat toetada eesmärgipärasel info otsimisel, allikate kriitilisel hindamisel ning info korrastamisel ja taasesitamisel. (DigCompEDU 1.4; 2.1; 2.3; 3.2; 6.1; 6.3 TASE 3)
 • Osaleja tunneb digitaalse sisuloome põhimõtteid ja praktilisi kasutusvõimalusi õppetöös ning oskab õppijat toetada digitaalse sisu loomisel ning erinevate digivahendite kasutusvõimaluste hindamisel. (DigCompEDU 1.3; 2.2; 3.2; 4.1; 6.3; 6.4; 6.5 TASE 3)
 • Osaleja oskab toetada õppijat digisuhtluse heade tavade omandamisel turvaliseks kasutamiseks. (DigCompEDU 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 6.2; 6.4 TASE 3)
 • Osaleja koostab aine õpetamiseks õpiloo kasutades koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi. (DigCompEDU 1.3; 2.2; 2.3 TASE 3)   
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Õpisündmuse teemad:

Koolituse iseseisvad tööd nädalate kaupa:

I nädal - sissejuhatus (6 akad t)

Sissejuhatav veebiseminar

Iseseisvad tööd:

 • Kursuse korralduse test
 • Enesetutvutus digiõnnestumise kaudu ja lõputöö õpiloo teema valik
 • Õpihaldusvahendite katsetamine

II nädal - info- ja andmekorjeoskus (6 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Infootsingu juhendi koostamine
 • Repositooriumide võrdlus
 • Lingikogu loomine

III-VI nädal  - digisisu loome (16 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Esitluse koostamine
 • Ühistöövahendi katsetamine
 • Multimeedia sisu loomine
 • Enesekontrollitesti juhendi loomine

VII nädal - suhtlus ja koostöö digikeskkonnas (3 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Suhtlemiskogemuse jagamine digikeskkondades
 • Ainespetsiifilise suhtlusgrupi loomine õpilastele

VIII nädal - lõputöö (8 akad t)

Iseseisev töö:

 • Lõputööna õpiloo koostamine ja esitamine

Toimuvad ka sissejuhatav ja lõputööd toetavad veebiseminarid. Seminaride kuupäevad ja kellaajad lepitakse kokku koolituse jooksul.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: 1. On tutvunud koolituse kirjelduse ja õpilepinguga:
https://docs.google.com/document/d/1emMJU5PYOYGoSLvJomIm6_b3CAbagvT-ewUhaKCrqqM/edit?usp=sharing
2. On kasutanud digitehnoloogiat õppeprotsessis.
3. Omab võimalust ja tahet õppijatega koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
4. Omab ja oskab kasutada e-posti kontot.
5. On valmis koolitusel kasutatavates e-keskkondades omale konto looma ning neid kasutama (vajadusel juhendi abiga).
6. Omab HITSA Moodle kontot või loob selle ning jõuab (vajadusel juhendi abil) Moodles õige koolituseni.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Sissejuhatav seminar - Üldinfo
Lõputööd toetav seminar - Üldinfo

Tagasi kalendrisse