Elanikkonnakaitse hädaolukordades

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Toimumise aeg: 23.10.2020 - 23.10.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

KOOLITUS ON TÜHISTATUD ja EDASI LÜKATUD!

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskooli õpetajatele tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus.

Koolituse lõpetamise tingimuste mittetäitmisel või kursusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne selle algust esitatakse osaleja tööandjale arve koolituskoha kulu eest summas 50 eurot.

Koolitajad:
 • Ain Siimon (Sisekaitseakadeemia)
 • Heldur Lomp (Sisekaitseakadeemia)
 • Kärt Reitel (Sisekaitseakadeemia)
 • Tarmo Terep (Sisekaitseakadeemia)
 • Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.sisekaitse.ee/et/uldkon...
Lisainfo: Ruum A109
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja:

 • kasutab ohutusõppe lõimimisel üld- ja ainealaste pädevustega õpetajaraamatu parimaid praktikaid
 • teab erinevaid hädaolukordi, nende tagajärgi ning hädaolukordadeks valmistumise võimalusi
Sihtgrupid: Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad (klassi- ja aineõpetajad).
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Sisukirjeldus:

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe senine rakendamine õppetegevuses:

 • Eneseanalüüs
 • Parimate praktikate jagamine

Elanikkonnakaitse:

 • Võimalikud hädaolukorrad Eestis
 • Riskide ennetus- ja leevendusmeetmed
 • Elutähtsad teenused ja valmisolek nende katkestuseks

Õppemeetodid: Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö/ eneseanalüüs, diskussioon jm). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (veebipõhine õpikeskkond ülesannete täitmiseks,  videod, küsimustikud jmt). 

Õpisündmuse teemad:
 • Ohutusõppe rakendamine õppetegevuses
 • Elanikkonnakaitse


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-õppe keskkond Moodle.
Hindamisviisid: Eneseanalüüs
Osalemise eeldus: Läbitud vähemalt üks järgnevatest õpetajatele suunatud koolitustest:
„Ohtude ja süütegude ennetus“,
„Ohutusõppe lõimimine aineõppesse“,
„Riiklike õppekavade läbiva teema „Tervise ja ohutuse“ rakendamine,
„Õpetajate veeohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus),
„Õpetajate tuleohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus).
Sealjuures iseseisev ohutusõppe õpetajaraamatu harjutuste läbiviimine õpilastega.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine veebikoolitusel ja kogemuse jagamine.

Õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tunnistus täienduskoolitusel läbimise kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Õppematerjalide loend: Ohutusõppe õpetajaraamatud (2017); Moodle kursus „Õpetajate veeohutusalane täienduskoolitus“; Moodle kursus „Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus“; Elanikkonnakaitse kontseptsioon https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsioon_15.02.2018.pdf; Käitumisjuhend kriisiolukordadeks https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsiooni_lisa_juhised.pdf Koolitusmaterjalid asuvad Moodle õpikeskkonnas, kursuse "Õpetajate ohutusõpe" all.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast valdkonnast.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: õpetajate ohutusõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Elanikkonnakaitse hädaolukordades - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse