Elanikkonnakaitse hädaolukordades

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Toimumise aeg: 23.04.2020 - 23.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 60 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt jäävad ära kõik Sisekaitseakadeemia täienduskoolitused kuni 1. maini. 

Riiklik eriolukord on esmakordne nii Eesti riigile kui ka akadeemiale. Anname esimesel võimalusel kodulehe ja e-posti vahendusel teada, millal tühistatud koolitused toimuvad.

Koolitajad:
 • Tarmo Terep (Sisekaitseakadeemia)
 • Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia)
 • Kadi Luht-Kallas (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja:

 • kasutab ohutusõppe lõimimisel üld- ja ainealaste pädevustega õpetajaraamatu parimaid praktikaid
 • teab erinevaid hädaolukordi, nende tagajärgi ning hädaolukordadeks valmistumise võimalusi
Sihtgrupid: Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad (klassi- ja aineõpetajad).
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab osaleja ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
Sisukirjeldus:

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe senine rakendamine õppetegevuses:

 • Eneseanalüüs
 • Parimate praktikate jagamine

Elanikkonnakaitse:

 • Võimalikud hädaolukorrad Eestis
 • Riskide ennetus- ja leevendusmeetmed
 • Elutähtsad teenused ja valmisolek nende katkestuseks

Tutvumine Sisekaitseakadeemia uue õppehoonega (sh virtuaalsimulatsioon, tuleohutus- jm laboratooriumid, vangla õppekambrid, spordisaalid, siselasketiir)

Õppemeetodid: Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö, diskussioon, väitlus jne). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (videod, veebipõhised õpikeskkonnad ülesannete täitmiseks, küsimustikud jmt). 

Õpisündmuse teemad:
 • Ohutusõppe rakendamine õppetegevuses
 • Elanikkonnakaitse


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub auditooriumis, mis on varustatud tänapäevaste õppeks vajalike vahenditega (võimalus kasutada digivahendeid), lisaks tutvuvad õppijad Sisekaitseakadeemia uue õppehoone õppekeskkonna ja eriklassidega.
Hindamisviisid: Eneseanalüüs
Osalemise/ alustamise eeldused: Läbitud vähemalt üks järgnevatest õpetajatele suunatud koolitustest:
„Ohtude ja süütegude ennetus“,
„Ohutusõppe lõimimine aineõppesse“,
„Riiklike õppekavade läbiva teema „Tervise ja ohutuse“ rakendamine,
„Õpetajate veeohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus),
„Õpetajate tuleohutusalane täiendkoolitus“ (Moodle e-kursus).
Sealjuures iseseisev ohutusõppe õpetajaraamatu harjutuste läbiviimine õpilastega.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides, eneseanalüüsi koostamine ja kogemuse jagamine.

Õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tunnistus täienduskoolitusel läbimise kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Ohutusõppe õpetajaraamatud (2017); Moodle kursus „Õpetajate veeohutusalane täienduskoolitus“; Moodle kursus „Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus“; Elanikkonnakaitse kontseptsioon https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsioon_15.02.2018.pdf; Käitumisjuhend kriisiolukordadeks https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/elanikkonnakaitse_kontseptsiooni_lisa_juhised.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast valdkonnast.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: õpetajate ohutusõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse