Ohtude ja süütegude ennetus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel oskab osaleja lõimingus üldpädevuste ja ainealaste pädevuste saavutamisega toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust.
Toimumise aeg: 27.02.2020 - 27.02.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskooli õpetajatele tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus.

Koolituse lõpetamise tingimuste mittetäitmisel või kursusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne selle algust esitatakse osaleja tööandjale arve koolituskoha kulu eest summas 50 eurot.

Koolitajad:
 • Kerli Tallo (Transpordiamet)
 • Reesi Efert (Transpordiamet)
 • Rauni Rohuniit (Sisekaitseakadeemia)
 • Kadi Luht-Kallas (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Värska Gümnaasium
Aadress: Pikk 13 , Värska alevik, 64001 , Võru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja:

 • omab ülevaadet riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest;
 • rakendab õppeprotsessis lõimitult üld- ja ainelaste pädevustega ohutusõppe õpetajaraamatu ülesandeid, sh IKT vahendeid ning õpetajatevahelist koostööd.
Sihtgrupid: Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Koolituse tulemusel oskab osaleja lõimingus üldpädevuste ja ainealaste pädevuste saavutamisega toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust.
Sisukirjeldus:

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe õppemetoodika:

 • ohutuse teema aktuaalsus ja selle käsitlemise põhimõtted;
 • ohutuse teemade käsitlemiseks sobivad õpetamise meetodid;
 • õpitulemuste hindamine;
 • lõimingu võimalused (üldpädevuste ja ainealaste õpitulemustega)

Küberturvalisus:

 • mis on küberkiusamine/ nõuandeid küberkiusamise korral;
 • targalt internetis käitumine- digiturvalisus.

Riskikäitumise ennetamine:

 • noorte riskikäitumise ennetamine;
 • varajane märkamine ja õpetaja võimalused sekkumiseks;

Tuleohutus:

 • tulekahjude tekkepõhjused ja ennetamine;
 • tuleohutusnõuded;
 • tulekahju tunnused ja areng;
 • suitsuandur, vinguaasiandur;
 • esmased tulekustutusvahendid;
 • abi jõudmise ahel, sh mobiilne positsioneerimine ja koostöö reageerijatega/abistajatega;
 • evakuatsioon ja käitumine tulekahju korral.

Veeohutus:

 • uppumissurmade põhjused ja ennetamine;
 • veekogude riskid aastaringselt;
 • uppuja ära tundmine ja käitumine veeõnnetuse korral;
 • päästevest ja päästevahendid.

Liiklus- ja raudteeohutus:

 • kõrvalised tegevused liikluses

Ohutusõppe käsitlemise võimalused koolis, sh IKT vahendite kasutamine ning õpetajatevahelise koostöö kavandamine.

Õppemeetodid: õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö, diskussioon, väitlus jne). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (videod, veebipõhised õpikeskkonnad ülesannete täitmiseks, küsimustikud jmt).

Õpisündmuse teemad:
 • Ohutusõppe õppemetoodika
 • Küberturvalisus
 • Riskikäitumise ennetamine
 • Tuleohutus
 • Veeohutus
 • Liiklus- ja raudteeohutus
 • Ohutusõppe käsitlemise võimalused koolis
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub auditooriumis, mis on varustatud tänapäevaste õppeks vajalike vahenditega (võimalus kasutada digivahendeid), koolitusel osalejad on paigutatud 4-5 laudkonda.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded, rühmatöö
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja praktiliste ülesannete sooritamine rühmatööna.

Õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tunnistus täienduskoolitusel läbimise kohta.


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Ohutusõppe õpetajaraamatud (2017); Moodle kursus „Õpetajate veeohutusalane täiendkoolitus“; Moodle kursus „Õpetajate tuleohutusalane täiendkoolitus“
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast valdkonnast.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: ohutusõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse