Õppimist toetav klassikliima – õnneliku õpetaja valem

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille fookuses on praktiliste oskuste omandamine, et luua vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, mis toetaks nii õpilase kui õpetaja igakülgset arengut.
Toimumise aeg: 02.03.2020 - 09.06.2020
Registreerimine avatud 27.11.2019
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 36 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 42 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

  • mõtestab klassiruumi kokkulepete olulisust klassiruumikultuuri kujundamisel ning analüüsib isiklikku praktikat;
  • kirjeldab ja rakendab viise, kuidas toetada õpilaste baasvajadusi klassiruumis, analüüsib isiklikku praktikat;
  • kirjeldab motiveeriva ja arengut toetava tagasiside olulisi tunnuseid ja praktiseerib arengut toetava tagasiside andmist ja selle soodustamist klassiruumis;
  • kirjeldab strateegiaid õpilaste sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse eneseregulatsiooni toetamiseks ja väärtustab õpetaja rolli nende protsesside arengu toetamisel;
  • mõtestab mitteformaalsete õpimeetodite rakendamise võimalusi turvalise klassiruumiõhkkonna kujundamisel ja rakendab kolme meetodit oma õpilastega;
  • väärtustab enese säästmise olulisust õpetaja töös, nimetab eri strateegiaid isikliku vaimse tervise hoidmiseks ja rakendab neid;
  • analüüsib isiklikku turvatunnet ja heaolu tegevuses õpilastega ja kavandab sellest lähtuvalt isikliku tegevuskava järgmiseks õppeaastaks .
Sihtgrupid: Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Õpetaja (põhiharidus), Algklasside õpetaja.
Üldhariduskoolide õpetajad ja noortega töötavad professionaalid.
Eesmärgid: Kujundada praktilisi teadmisi ja oskusi vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomiseks nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Sisukirjeldus:

Isemääramisteooria ja autonoomne motivatsioon, võimekususkumused, arengut toetav tagasiside, klassiruumi sotsiaalne õppekava, prosotsiaalne käitumine ja selle roll klassiruumis, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne eneseregulatsioon, mitteformaalsed õppemeetodid sotsiaalsete oskuste soodustajana, metakognitsioon.

Õpisündmuse teemad:

I moodul 2.-3.03.2020

II moodul 13.-14.04.2020

III moodul 04.-05.04.2020

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Grupiga lepitakse alguses kokku, milline e-keskkond saab kursuse keskkonnaks. Lisaks lepitakse kokku teiste (suhtlus)keskkondade ja –kanalite osas.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise eeldus: Kuulumine sihtrühma, valmisolek õppida ja oma praktikat reflekteerida. Rakendada uusi strateegiaid ja luua õpitu reflekteerimiseks virtuaalne õpimapp eDidaktikumi keskkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Kontakttundides osalemine 90% ulatuses. 

Programmis kasutatakse läbivalt erinevaid õppijakeskseid lähenemisi ja mitmekülgseid meetodeid (mh rollimängud, vaatlus, juhtumite analüüs, maailmakohvik, ring, dialoog, inspiratsiooniloengud jne), mis võimaldavad praktikas kogeda ja mõtestada turvalise klassi-ja töökliima kujunemist erinevates perspektiivides. Sessioonide vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetentsus, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse