Terve õpetaja, terve laps

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kolmest koolituspäevast koosnev täienduskoolitus, mille eesmärk on kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivset kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist.
Toimumise aeg: 16.01.2020 - 29.01.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (16.01.2020 14:00 - 16.01.2020 18:30)
  • 2. koolituspäev (17.01.2020 09:00 - 17.01.2020 14:00)
  • 3. koolituspäev (29.01.2020 12:30 - 29.01.2020 17:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 18 akad. tundi
  • Auditoorne: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 27 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Koolitajad:
  • Kristin Veltri (TLÜ Haapsalu kolledž)
  • Mailiis Tammeveski (TLÜ Haapsalu kolledž)
Korraldav asutus: TLÜ Haapsalu kolledž
Projektijuht: Tiina Alasoo, tiina.alasoo@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Käina Kool
Aadress: Hiiu mnt 4 , Hiiumaa vald, 92101 , Hiiu maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel koolitatav:

  • Oskab edendada enda ja õpilaste vaimset tervist ning varakult märgata ohumärke käitumises, ennetades läbipõlemist.
  • Teab kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme.
  • Teab toitumise- ja liikumisnõustamise aluseid, meetodeid ja nende piiranguid ning teab kuidas käsitleda nimetatud teemat valikainetes või läbiva teemana õppekavas.
  • Tunneb toitumis- ja liikumisalast kirjandust ning oskab hinnata individuaalseid vajadusi ja kasutada abivahendeid nende määratlemiseks.

Täiendusõpe toetab läbivalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu, eneseanalüüsioskuse ja õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

Sihtgrupid: Osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivset kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist.
Sisukirjeldus:

1. Õpetaja kui varajane märkaja ja toetaja. Keeruliste lastega toimetulek, sekkumiste ja lahendamiste võimalused. Raskete vestlused – võtteid oskuslikus suhtlemiseks laste ja lastevanematega.

2. Õnnelik õpetaja – iseenda heaolu hindamine, toimetulek igapäevatöös, piirid ja seadusandlus. Läbipõlemine – selle ennetamine ja märkamine iseenda ja kolleegide juures.  Õpetaja kui terve ja õnneliku õpikeskkonna looja ning hoidja.

3. Toitumine ja liikumine inimese igapäevaelus. Söömis- ja liikumisharjumuse kujunemine ning muutmine. Vaimse ja füüsilise tervise teema kajastamine valikainetes või läbiva teemana õppekavas. Nõustamistegevus koolis.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusel on tagatud tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Haapsalu kolledžil on olemas kaasaskantav klassikomplekti jagu tahvelarvuteid (iPad) ja mobiiltelefone (iPhone), tagamaks koolituse käigus IT vahendite kasutamine (digipädevuse rakendamine). Õppematerjalide soovitused antakse koolitaja poolt õppetöö alguses.
Hindamisviisid: Koolituse raames toimunud seminari arutelu. Seminaris arutelus väljendub õpetaja arusaam teemast ja tutvumine kirjandusega. Õpetaja esitab vähemalt kaks praktilist tegevuse kava.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise tingimused puuduvad.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise tingimuseks on koolituspäevadel, sh seminari arutelus osalemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Psühholoogia haridus, magistrikraad sotsiaalvaldkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, üldhariduskoolis õpetamise kogemus või väga hea riikliku õppekava tundmine.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: Vaimne tervis, rasked vestlused, toimetulek klassiruumis, õpetaja, füüsiline tervis, toitumine, Haapsalu kolledž
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.01.2020 14:00 - 16.01.2020 18:30
Koolitajad: Kristin Veltri (TLÜ Haapsalu kolledž)
Toimumise koht: Käina Kool
Aadress: Hiiu mnt 4 , Hiiumaa vald, 92101 , Hiiu maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Keeruliste lastega toimetulek, sekkumiste ja lahendamiste võimalused. Raskete vestlused – võtteid oskuslikus suhtlemiseks laste ja lastevanematega.

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.01.2020 09:00 - 17.01.2020 14:00
Koolitajad: Kristin Veltri (TLÜ Haapsalu kolledž)
Toimumise koht: Käina Kool
Aadress: Hiiu mnt 4 , Hiiumaa vald, 92101 , Hiiu maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Iseenda heaolu hindamine, toimetulek igapäevatöös, piirid ja seadusandlus. Läbipõlemine – selle ennetamine ja märkamine iseenda ja kolleegide juures. Õpetaja kui terve ja õnneliku õpikeskkonna looja ning hoidja.

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.01.2020 12:30 - 29.01.2020 17:30
Koolitajad: Mailiis Tammeveski (TLÜ Haapsalu kolledž)
Toimumise koht: Käina Kool
Aadress: Hiiu mnt 4 , Hiiumaa vald, 92101 , Hiiu maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Söömis- ja liikumisharjumuse kujunemine ning muutmine. Vaimse ja füüsilise tervise teema kajastamine valikainetes või läbiva teemana õppekavas. Nõustamistegevus koolis.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse