Tuleohutusspetsialist 5. tase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Toimumise aeg: 30.01.2020 - 24.04.2020
Registreerimine avatud 20.11.2019
Registreerimine suletud alates 23.01.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 102 akad. tundi
 • Auditoorne: 102 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 659 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: +372 5248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Lisainfo: Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus (kokku 102 ak/h)

I MOODUL: Üldkompetentside moodul (20 tundi)
3 päeva : 30. ja 31.jaanuar, 13. veebruar 2020.
Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Tulekahjude uurimine ja tekkepõhjuste väljaselgitamine.

I mooduli 1. päev: (6 akadeemilist tundi) (30.01.2020)
9.30-10.00 Registreerimine, tervituskohv.
10.00-10.15 Sissejuhatus, ülevaade koolitusest.
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži esindajad..
10.15-11.45 Väärteomenetluse eesmärk ja õiguslik raamistik.
Juriidilise isiku väärtoemenetluslik vastutus.
Väärteomenetluse liigid.
Päästeamet väärteomenetlejana (TuOS, KarS vastavad §).
Väärteoprotokollile ja otsusele esitatavad nõuded.
Päästeameti kohtupraktika väärteoasjades.
11.45-12.30 Lõunapaus.
12.30-14.00 Haldusmenetluse eesmärk, tulem ning olulisemad põhimõtted ja –mõisted; erinevus süüteomenetlusest.
Haldusmenetluse alustamine, menetlusosaliste väljaselgitamine, tõendid haldusmenetluses.
TuOS ja ES tulenev omaniku ja valdaja kohustuste piiritlemine.
Haldusakti mõiste ja nõuded haldusaktile.
Haldusakti jõustumine.
Haldusakti täitmine, sunniraha ja asendustäitmine.
Haldus- ja süüteomenetluse paralleelsus.
14.00-14.15 Kohvipaus.
14.15-15.45 Vaidemenetlus. Vaidele esitatavad nõuded.
Ülevaade Päästeameti järelevalvealastest vaietest ja kohtuasjadest.
Rühmatööna kaasuste lahendamine

Koduülesandeks kaasuste jagamine ja selgitamine, millisel kujul tuleb kodutöö esitada.

Koolitaja: Margit-Marit Raudsepp


I mooduli 2. päev: (8 akadeemilist tundi) (31.01.2020)
10.00-11.30 Riskihindamise alused (riskihindamise metoodikad; ISO; töökeskkonnariskihindamine; HOS).
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Riskihindamise metoodikate kasutamine erinevates olukordades:
 piirkonna tuleohu riskide hindamisel;
 ehitise ja territooriumi tuleohu riskide hindamisel.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 Riskid tulenevalt ehitise kasutamise otstarbest (statistiline ülevaade ning kasutamise eripärad lähtudes MKMi määrusest nr. 78).
15.30-15.45 Kohvipaus.
15.45-17.15 Seminar: Lektori poolt etteantud teema arutelu.

Koolitaja: Tarmo Kull, Sisekaitseakadeemia Päästekolledž


I mooduli 3. päev: (6 akadeemilist tundi) (13.02.2020)
10.00-11.30 Tulekahjude uurimine.
 tulekahjuekspertiisi ülesanded;
 tulekahju sündmuskoha vaatlus
 tulekahju tekkekoha tuvastamine.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Teemad jätkuvad.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamine.
 tulekahjud isesüttimisest, küttekolletest ja sädemetest;
 elektritulekahjud;
 sõidukitulekahjud.

Koolitajad: Heikki Perli, ekspert ja Raido Mets Päästeamet(lääne)


Hind 123 eur

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine (38 ak tundi)
5 päeva: 14. ja 27-28. veebruar, 12-13. märts 2020.
Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.

Hind 232 eur

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus (30 ak tundi)
4 päeva 26-27. märts ja 9-10. aprill 2020.
Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.

Hind 185 eur

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine (14 ak tundi)
2 päeva 23.-24. aprill 2020.
Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.

Hind 119 eur

Kogu koolitus: 659 EUR
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I moodul

 • hindab ehitist ning selle osi, ehitusprojekti vastavust tuleohutusnõuetele, ehitise vastavust projektile.

II moodul

 • hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutusalaste toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
 • hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal objekti tuleohutuskorralduse vastavust tuleohutusnõuetele ja objekti eripärale.

III moodul

 • koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni;
 • teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks.

IV moodul

 • omab ajakohastatud teadmisi iseseisvalt tuleohutuskoolituste ning -õppuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Sihtgrupid: Tuleohutusspetsialisti kutse tase 5 taotlejad
Eesmärgid: Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Sisukirjeldus:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul:

 • haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus;
 • tuleohu riskide hindamine. 

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine:

 • nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused;
 • küttesüsteemid;
 • tuletõrjeveevarustus;
 • ventilatsioon;
 • tuleohutuspaigaldised. 

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus:

 • ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest;
 • riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud;
 • tuleohutuse korraldamine objekti näitel;
 • tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid;
 • Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused;
 • õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele. 

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine:

 • evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.;
 • tuleohutusalane koolitamine;
 • nõustamise põhimõtted;
 • tuleohutusnõuetest teavitamine;
 • õppuste korraldamine ja hindamine.

Õppemeetoditeks on loengud, praktilised harjutused ning õppekäigud.

Õpisündmuse teemad:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Hindamisviisid: Test
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpus toimub test, mille sooritamise lävend on 70% õigeid vastuseid.

Hindamise läbinud ja õpiväljundid omandanud osalejale väljastatakse tunnistus koolituse või läbitud mooduli(te) kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend koolitusel või mooduli(te)s osalemise kohta. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Täiskasvanute koolitamise kogemusega tuleohutusvaldkonna ekspert.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: tuleohutus
I MOODUL: Üldkompetentside moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.01.2020 - 13.02.2020
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012 Harju maakond
Lisainfo: Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus (kokku 102 ak/h)

I MOODUL: Üldkompetentside moodul (20 tundi)
3 päeva : 30. ja 31.jaanuar, 13. veebruar 2020.
Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Tulekahjude uurimine ja tekkepõhjuste väljaselgitamine.

I mooduli 1. päev: (6 akadeemilist tundi) (30.01.2020)
9.30-10.00 Registreerimine, tervituskohv.
10.00-10.15 Sissejuhatus, ülevaade koolitusest.
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži esindajad..
10.15-11.45 Väärteomenetluse eesmärk ja õiguslik raamistik.
Juriidilise isiku väärtoemenetluslik vastutus.
Väärteomenetluse liigid.
Päästeamet väärteomenetlejana (TuOS, KarS vastavad §).
Väärteoprotokollile ja otsusele esitatavad nõuded.
Päästeameti kohtupraktika väärteoasjades.
11.45-12.30 Lõunapaus.
12.30-14.00 Haldusmenetluse eesmärk, tulem ning olulisemad põhimõtted ja –mõisted; erinevus süüteomenetlusest.
Haldusmenetluse alustamine, menetlusosaliste väljaselgitamine, tõendid haldusmenetluses.
TuOS ja ES tulenev omaniku ja valdaja kohustuste piiritlemine.
Haldusakti mõiste ja nõuded haldusaktile.
Haldusakti jõustumine.
Haldusakti täitmine, sunniraha ja asendustäitmine.
Haldus- ja süüteomenetluse paralleelsus.
14.00-14.15 Kohvipaus.
14.15-15.45 Vaidemenetlus. Vaidele esitatavad nõuded.
Ülevaade Päästeameti järelevalvealastest vaietest ja kohtuasjadest.
Rühmatööna kaasuste lahendamine

Koduülesandeks kaasuste jagamine ja selgitamine, millisel kujul tuleb kodutöö esitada.

Koolitaja: Margit-Marit Raudsepp


I mooduli 2. päev: (8 akadeemilist tundi) (31.01.2020)
10.00-11.30 Riskihindamise alused (riskihindamise metoodikad; ISO; töökeskkonnariskihindamine; HOS).
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Riskihindamise metoodikate kasutamine erinevates olukordades:
 piirkonna tuleohu riskide hindamisel;
 ehitise ja territooriumi tuleohu riskide hindamisel.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 Riskid tulenevalt ehitise kasutamise otstarbest (statistiline ülevaade ning kasutamise eripärad lähtudes MKMi määrusest nr. 78).
15.30-15.45 Kohvipaus.
15.45-17.15 Seminar: Lektori poolt etteantud teema arutelu.

Koolitaja: Tarmo Kull, Sisekaitseakadeemia Päästekolledž


I mooduli 3. päev: (6 akadeemilist tundi) (13.02.2020)
10.00-11.30 Tulekahjude uurimine.
 tulekahjuekspertiisi ülesanded;
 tulekahju sündmuskoha vaatlus
 tulekahju tekkekoha tuvastamine.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Teemad jätkuvad.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamine.
 tulekahjud isesüttimisest, küttekolletest ja sädemetest;
 elektritulekahjud;
 sõidukitulekahjud.

Koolitajad: Heikki Perli, ekspert ja Raido Mets Päästeamet(lääne)


Hind 123 eur

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine (38 ak tundi)
5 päeva: 14. ja 27-28. veebruar, 12-13. märts 2020.
Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.

Hind 232 eur

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus (30 ak tundi)
4 päeva 26-27. märts ja 9-10. aprill 2020.
Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.

Hind 185 eur

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine (14 ak tundi)
2 päeva 23.-24. aprill 2020.
Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.

Hind 119 eur

Kogu koolitus: 659 EUR

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 20.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.02.2020 - 13.03.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 38.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2020 - 10.04.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelvalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelvalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja/või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 30.00 akad. tundi

Vaata vähem

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2020 - 24.04.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse