Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal Ohutus - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel tunneb õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ning oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi või teab, kust või kellelt abi küsida.
Toimumise aeg: 16.12.2019 - 17.12.2019
Kontaktpäev:
 • Koolituse 1. päev (16.12.2019 14:00 - 16.12.2019 17:15)
 • Koolituse 2. päev (17.12.2019 14:00 - 17.12.2019 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 9 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tasuta koolitus õpetajatele.

Koolitusest loobumisel 2 või vähem päeva enne koolituse algust või koolitusele mitteilmumisel on koolituse korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasu 85,32 eurot osaleja kohta.


Koolitajad:
 • Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Korraldav asutus: BCS Koolitus AS
Projektijuht: Regina Mathisen, regina.mathisen@bcs.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Viimsi Kool
Aadress: Randvere tee 8 , Haabneeme alevik, 74001 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb ära peamised e-ohutuse valdkonna probleemid ning oskab pakkuda neile võimalikke lahendusi

 • On veebikeskkondadest digitaalse info otsingul eesmärgipärane, hindab selle sisu kriitiliselt ning annab vajadusel omandatud teadmised edukalt õpilastele edasi
 • Nõustab õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades Netiketi hea tava reeglitest lähtuvalt.
 • Järgib ise ja nõustab õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest ja kehtivatest litsentsidest
 • Kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustab õpilasi identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmisel,
 • Tunneb internetisõltuvuse tunnuseid, kirjeldab internetisõltuvuse vältimise võtteid ja oskab vajadusel abivajajat nõustada
 • Tunneb ja kasutab hea tava reegleid e-kanalite vahendusel suhtlemisel suunal õpilane-õpetaja, õpetaja-lapsevanem, kool-lapsevanem
 • Teab ja oskab nõustada kolleege ja lapsevanemaid, õpilasi VOSK-lähenemise* juures digitaalsete seadmete kasutuselevõtul oma õppeasutuses

* VOSK-lähenemine ehk võta oma seade kaasa – lähenemine

Sihtgrupid: Põhikooli aineõpetajad, kutsehariduse erialaõpetajad
Sisukirjeldus:

Õppe sisu valikul on lähtutud RÕK-is väljatoodud nõuetest õpilaste digipädevustele (alus HITSA poolt 2016.a  loodud õpilaste pädevusmudel (4.Turvalisus)) ning õpetajate haridustehnoloogilised nõuded ISTE standardist lähtuvalt. 

 • Info haldamine – digitaalse info eesmärgipärane otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine. 
 • Suhtlemine digikeskkondades – teadlik suhtlemine veebipõhistes keskkondades, info ja sisu jagamine, osalemine ühiskonnaelus ning koostöö digivahendite toel.
 • Sisuloome – digitaalse sisu loomine, olemasoleva digitaalse materjali muutmine ja lõimimine, loominguline eneseväljendus ning intellektuaalse omandi õiguste ja litsentside järgimine.
 • Turvalisus– identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmine; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvaline ning kestlik kasutamine.
 • Probleemilahendus – vajaduste välja selgitamine ja lahenduste leidmine sobivate digivahenditega, tehnoloogia loov kasutamine ning digipädevuse arendamine. 
 • Aktuaalsed teemad, lisaks RÕKis kirjeldatutele küberkiusamine, digitaalne ohutus privaatsus võrgustikes (II kooliaste); III kooliaste - juhtumi lahendamine; käitumisjuhendid kiusajaga/kiusatavaga suhtlemise.
 • Pornograafia internetis (ebasobiva sisuga pildid, šelfid, vaimne vägivald - kuidas teemasid avada, kuidas juhtumeid klassis/koolis lahendada?
 • Vihakõne ja rassism internetis
 • Online-mängud, ohud sotsiaalvõrgustikes ja väljakutsed („Challange“-tüüpi ülesanded ja mängud).
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituse 1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.12.2019 14:00 - 16.12.2019 17:15
Koolitajad: Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Toimumise koht: Viimsi Kool
Aadress: Randvere tee 8 , Haabneeme alevik, 74001 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 16. detsember 2019 PÄEVAKAVA

14.00 - 15.30 (2 ak tundi) Kõikvõimas Google - infootsing, info haldamine
• otsimootori tööpõhimõtete tutvustus;
• kuidas töötavad sotsiaalsed tarkvarad - nt: FB (reklaami/tuttavate/gruppide soovitamine, eelvalikud jne)
• private browsing juhend

15.30 - 15.45 PAUS

15.45 – 16.30 (1 ak tundi) Digitaalne sisuloome ja CC litsentsid, suhtlemine võrgustikes
• õppija digipädevusmudel - HITSA, mida oodatakse sisuloome osas II ja III kooliastme õpilastelt (nõuded)
• millal on looming autori oma, millal muutub autorlus ühisloomeks, millal saan adopteeritud materjali enda omaks
pidada - litsentsid, viitamised
• CC litsents - millal midagi kasutada (grupi koosloome; kinnised grupid).

16.30 – 17.15 (1 ak tundi) GDPR noortele ja VOSK-lähenemine –lapse, vanema ja kooli vaatest; e-suhtlus kooli ja vanemate vahel • mis on tundlikud isikuandmed
• mis on GDPR, kellele see kohaldub, mida peab noortega töötamisel meeles pidama, mida peavad noored ise meeles pidama;
• õigus olla unustatud;
• JUST delete me;
• VOSK - millal rakendada; kokkulepe kooli ja kodu vahel
• e-suhtlus õpetaja-lapsevanem; kool-vanem suunal

Vaata vähem

Koolituse 2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2019 14:00 - 17.12.2019 18:00
Koolitajad: Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Toimumise koht: Viimsi Kool
Aadress: Randvere tee 8 , Haabneeme alevik, 74001 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 17. detsember 2019 PÄEVAKAVA

14.00 – 14.45 (1 ak tundi) e-identiteet ja selle kaitsmine
• identiteet ja e-identiteet
• ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamine
• andmete turvaline kasutamine
• Eesti e-teenused eesti.ee näitel

14.45 – 15.30 (1 ak tundi) Ohud mängudes ja ohtlikud mängud
• populaarsemad mängud - Sinivaal, Fortnite, Minecraft, FIFAA online -- mängude sisu, kes mängivad;
Tasuta mängud; mängu-sisesed konfliktid; mängu-sisesed ostud (krediitkaardiga); mängusisesed kommuunid ja online-
suhtlus; PEGI; challenge´d - millistes mängudes ja elulised näited;
• mängusõltuvus - sümptomid ja soovitused;
• mänguaeg - õppimise aeg - uneaeg -> tasakaal

15.30 – 15.40 PAUS

15.40 -16.25 (1 ak tundi) Ohud mängudes moodul jätkub

16.25 -17.10 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud
• (küber)kiusamine ja selle erinevad avaldumisvormid
• kasutatavad õppematerjalid - kust leida ja mida võiks õpilastega kasutada (valik allikaid);
• juhtumid ja analüüs
• kasutatavad aktiivõppe metoodikad

17.10 - 17.15 JALASIRUTUSPAUS

17.15 – 18.00 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud moodul jätkub ja koolituse lõpptesti täitmine

Kodune ülesanne:
1. Viia läbi vähemalt 1 eOhutusega seotud teavitusüritus:
- vähemalt 1 üritus õpilastele (eOhtuse teemadega seotud klassijuhatajatund, ainetund, teemapäev).
2. Edastada BCS Koolitus AS meiliaadressile (regina.mathisen@bcs.ee) tõendusmaterjal läbiviidud teavitusüritus(t)e kohta. Tõenditeks sobivad hästi fotod ja videod üritustelt; ürituse kava ja osalejate kirjeldus.
Täita veebipõhine tagasisidevorm, mis edastatakse teile e-kirja teel peale koolitusel osalemist.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse