Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

General information:
Short description Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus.
Study event time: 27.01.2020 - 11.02.2020
Contact day:
 • 1. kontaktpäev (27.01.2020 09:00 - 27.01.2020 16:00)
 • 2. kontaktpäev (28.01.2020 09:00 - 28.01.2020 16:00)
 • 3. kontaktpäev (29.01.2020 09:00 - 29.01.2020 16:00)
 • 4. kontaktpäev (30.01.2020 09:00 - 30.01.2020 16:00)
 • 5. kontaktpäev (31.01.2020 09:00 - 31.01.2020 16:00)
 • 6. kontaktpäev (03.02.2020 09:00 - 03.02.2020 16:00)
 • 7. kontaktpäev (04.02.2020 09:00 - 04.02.2020 16:00)
 • 8. kontaktpäev (05.02.2020 09:00 - 05.02.2020 16:00)
 • 9. kontaktpäev (06.02.2020 09:00 - 06.02.2020 16:00)
 • 10. kontaktpäev (07.02.2020 09:00 - 07.02.2020 16:00)
 • 11. kontaktpäev (10.02.2020 09:00 - 10.02.2020 16:00)
 • 12. kontaktpäev (11.02.2020 09:00 - 11.02.2020 16:00)
 • Show less
Language of instruction Estonian
Workload: 81 acad/h
 • Classroom: 81 acad/h
Number of participants: 5 To 50 participants
Price: 590 €
Terms and conditions of participation and price information:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Trainers:
 • Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Organizing institution: Tallinna Tehnikakõrgkool
Project manager: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Study event location
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Description
Learning outcomes:
 • on ametialaselt pädev korraldama reisijatevedu;
 • on võimeline olema vastutav EMÜ tegevusloa omaja juures reisijateveo korralduse ning bussivedudega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest


Target groups: bussivedusid korraldatavate ettevõtete juhatuse liikmed ja sõitjateveo veokorraldusega tegelevad isikud
Goals: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Description:

Sõitjateveo veokorraldusjuhi koolituskursuse õppekava läbimisel omandatavad õppeained on järgmised:

 • Tsiviilõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

ühistranspordiseadus ja selle alusel kehtestatud asjakohaseid määrused ning nendest tulenevad õigused, kohustused ja vastutust; võlaõigusseadus, eelkõige vedude puhul kasutatavad põhilised lepinguliigid ning nendest tulenevad õigused ja kohustused; läbirääkimised õiguslikult kehtiva veolepingu üle, eelkõige veotingimuste osas; EL liikmesriikides (edaspidi liikmesriik) ja asjaomastes välisriikides vedude nõuded, sh kabotaažveod; kliendi nõude hindamine, mis käsitleb hüvitist sõitjatele veo ajal toimunud avariist põhjustatud vigastuste või nende pagasi rikkumise eest või hüvitist hilinemise eest, sh sellise nõude mõju lepingulistele kohustustele.

 • Majandusõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

äriühingu eri vormid, nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine; vedaja vastutus, kohustused ja õigused; veonduse alal kehtivad nõuded, õigused, kohustused, vastutus ja pankroti tagajärjed.

 • Tööõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

tööleping, töötasu, tasuline puhkus ja tasude väljamaksmise kord; juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavad õigusaktid; nõuded töö- ja puhkeaja planeerimisele ja arvestamisele (samuti liiklusseaduse asjakohaseid sätteid); tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte kohustused ja vastutus; pension, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord; autovedudega seotud sotsiaalpartnerite (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud, tööinspektorid jne) ülesanded ja tegevus; töövaidluste lahendamine; tundma välislepingu „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkuleppe (AETR)” nõudeid ja oskama neid praktikas rakendada.

 • Maksuõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

ettevõtte maksustamine ning vastutus; maksuvabad teenused; sõidukite kasutamisega seotud maksud; välisriikides taristu kasutamise eest võetavad maksud ja tasud.

 • Äri- ja finantstegevuse juhtimise õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

maksevahendid ja -meetodid ning seotud erisused; krediidivormid ja nendest tulenevad kohustused; ettevõtte bilanss ja ettevõtte kasumiaruanne; ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel; ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll; ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine; ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine; turundus, reklaam ja avalikud suhted; ettevõtja tegevusega seotud riskid, kindlustuse liigid, näiteks vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus; elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine, sealhulgas elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid; veoseveo teenuste eest arveldamine; tarneklauslid, avalikus ja erasektoris kohaldatavate sõitjateveo tariife ja hindu reguleerivad eeskirjad.

 • Turule pääsu õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded; autoveo ettevõtte asutamine; veoseveol vajalikud dokumendid; veoturu korraldus; dokumendid sõitjateveo teenuste korraldamisel, nende käsitleda; teenuse pakkumise eeskirjad, veokava koostamine.

 • Tehniliste nõuete õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused; sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik; sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord; sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus; sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine; sõiduki ja nende komponentide, sh kere, veermik, mootor, käiguvahetussüsteem, pidurisüsteem, valimine vastavalt vedaja vajadustele.

 • Liiklusohutuse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; liiklusalaste õigusaktide nõuded; veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud; meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks; liikmesriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

Study form: veebipõhine
Learning environment: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Evaluation methods: test
Criteria for completion:

koolituse edukaks läbimiseks tuleb sooritada 2 kirjalikku testi, mõlemas testis on 30 küsimust ja tulemus peab olema vähemalt 65% maksimaalsest võimalikust

Document type: Tunnistus
Course description group: Transporditeenused
Keywords: sõitjatevedu, reisijatevedu, liiklusohutus, tehnilised nõuded
1. kontaktpäev - General information
Study event time: 27.01.2020 09:00 - 27.01.2020 16:00
Trainers: Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

2. kontaktpäev - General information
Study event time: 28.01.2020 09:00 - 28.01.2020 16:00
Trainers: Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

3. kontaktpäev - General information
Study event time: 29.01.2020 09:00 - 29.01.2020 16:00
Trainers: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

4. kontaktpäev - General information
Study event time: 30.01.2020 09:00 - 30.01.2020 16:00
Trainers: Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

5. kontaktpäev - General information
Study event time: 31.01.2020 09:00 - 31.01.2020 16:00
Trainers: Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

6. kontaktpäev - General information
Study event time: 03.02.2020 09:00 - 03.02.2020 16:00
Trainers: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

7. kontaktpäev - General information
Study event time: 04.02.2020 09:00 - 04.02.2020 16:00
Trainers: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

8. kontaktpäev - General information
Study event time: 05.02.2020 09:00 - 05.02.2020 16:00
Trainers: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

9. kontaktpäev - General information
Study event time: 06.02.2020 09:00 - 06.02.2020 16:00
Trainers: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

10. kontaktpäev - General information
Study event time: 07.02.2020 09:00 - 07.02.2020 16:00
Trainers: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: auditoorne

Show less

11. kontaktpäev - General information
Study event time: 10.02.2020 09:00 - 10.02.2020 16:00
Trainers: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool), Katrin Tambur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

12. kontaktpäev - General information
Study event time: 11.02.2020 09:00 - 11.02.2020 16:00
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Back to study calendar