Lõimitud õppeprotsessi disainimine, rakendamine ja uurimine tehnoloogiliste lahendustega (STEAM)

General information:
Short description Kursus, mille fookuses on valmisoleku ja oskuste kujundamine jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.
Study event time: 24.01.2020 - 23.10.2020
Language of instruction Estonian
Workload: 156 acad/h
  • Classroom: 78 acad/h
  • Independent: 78 acad/h
Number of participants: 25 To 25 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
575 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab 
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Organizing institution: Tallinna Ülikool
Project manager: Marika Kutškova, marikaku@tlu.ee
Study event location
Study event location: Tallinna Ülikool
Address: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Description
Learning outcomes:

Kursuse läbinud osaleja:

  • oskab koostöös kolleegidega disainida, rakendada ja analüüsida lõimitud STEAM õpistsenaariumeid koos tehnoloogiliste lahendustega;
  • oskab kasutada õpetajana uurivat lähenemist oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks, uurimiseks ja arendamiseks;
  • panustab õpikogukonna tegevustesse vastutustundliku ja aktiivse koolimeeskonna liikmena, sh mõistab professionaalse õpikogukonna olemust ning selle tähtsust enda jaoks.
Target groups: Tegevõpetajad sh klassiõpetajad, matemaatikaõpetajad, informaatikaõpetajad, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, bioloogiaõpetajad, tehnoloogiaõpetajad jt LTT õpetajad.
Goals: Kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.
Description:

EDUlab meetodi õpetamine toimub innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) õpistsenaariumite (nt uurimuslik õpe sensoritega (Vernier, Globisens), ainetevaheline lõiming, nähtusel ja probleemil põhinev õpe, kodanikuteaduse projektid jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel.

EDUlab meetod ja sellega kaasnevad õpiteooriad, innovaatilisi lähenemisi STEAM ainetes, lõimimise erinevaid võimalusi, sobivus, viisid ja tehnoloogilised lahendused. Labori õppematerjalide koosloome ning kasutuspraktikate jagamine.

Kursuse raames on planeeritud kokku 10 kontaktõppe ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis. Vahepealsel perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning võimalikku muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

Study event topics:

24.01.2020 kl 10:00-17:15 Lapse areng ja õppimine. TLÜ linnak, Terra hoone ruum T-412

27.02.2020 kl 10:00-17:15 Mobiilse õuesõppe eripärad, tehnoloogilised lahendused. T-415

28.02.2020 kl 10:00-17:15 Probleemi/fenomeni/uuriv/disaini õpe. T-410

23.04.2020 kl 10:00-17:15 Lõiming, lõimingu viisid ja mudelid. T-412

24.04.2020 kl 10:00-17:15 Õuesõpe ja kontekstipõhisus. T-412

12.06.2020 kl 10:00-17:15 Teadmiste tüübid ja raamistikud. T-412

27.08.2020 kl 10:00-17:15  Kodanikuteaduse projektid. T412

28.08.2020 kl 10:00-17:15 Õppija kui disainer ja looja. T-412

 25.09.2020 kl 10:00-17:15 Tava ja süsteemmõisteline mõtlemine, mõiste areng ja transformatiivne kogemus. T-412

23.10.2020 kl 10:00-17:15 Tõenduspõhisus, õpetaja kui uurija, õpianalüütika. T-412

Study form: kombineeritud
Learning environment: Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Koolitusel osalevate koolide õppelaborid, mis on sisustatud STEAM õppetehnikaga.
Evaluation methods: Arvestus
Pre-requisites: Kuulumine sihtrühma
Criteria for completion:

Kursuse raames on planeeritud aasta jooksul kokku 10 kontaktõppe- ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis. Vahepealsel perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning võimalikku muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

Document type: Tunnistus
Qualification description: Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Course description group: Aineõpetajate koolitus
Study event supported by European Social Fund
ESF logo

Register for waiting list

Back to study calendar