Lõimitud õppeprotsessi disainimine, rakendamine ja uurimine tehnoloogiliste lahendustega (STEAM)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille fookuses on valmisoleku ja oskuste kujundamine jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.
Toimumise aeg: 24.01.2020 - 23.10.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 78 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
575 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab 
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Marika Kutškova, marikaku@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

  • oskab koostöös kolleegidega disainida, rakendada ja analüüsida lõimitud STEAM õpistsenaariumeid koos tehnoloogiliste lahendustega;
  • oskab kasutada õpetajana uurivat lähenemist oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks, uurimiseks ja arendamiseks;
  • panustab õpikogukonna tegevustesse vastutustundliku ja aktiivse koolimeeskonna liikmena, sh mõistab professionaalse õpikogukonna olemust ning selle tähtsust enda jaoks.
Sihtgrupid: Tegevõpetajad sh klassiõpetajad, matemaatikaõpetajad, informaatikaõpetajad, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, bioloogiaõpetajad, tehnoloogiaõpetajad jt LTT õpetajad.
Eesmärgid: Kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.
Sisukirjeldus:

EDUlab meetodi õpetamine toimub innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) õpistsenaariumite (nt uurimuslik õpe sensoritega (Vernier, Globisens), ainetevaheline lõiming, nähtusel ja probleemil põhinev õpe, kodanikuteaduse projektid jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel.

EDUlab meetod ja sellega kaasnevad õpiteooriad, innovaatilisi lähenemisi STEAM ainetes, lõimimise erinevaid võimalusi, sobivus, viisid ja tehnoloogilised lahendused. Labori õppematerjalide koosloome ning kasutuspraktikate jagamine.

Kursuse raames on planeeritud kokku 10 kontaktõppe ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis. Vahepealsel perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning võimalikku muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

Õpisündmuse teemad:

24.01.2020 kl 10:00-17:15 Lapse areng ja õppimine. TLÜ linnak, Terra hoone ruum T-412

27.02.2020 kl 10:00-17:15 Mobiilse õuesõppe eripärad, tehnoloogilised lahendused. T-415

28.02.2020 kl 10:00-17:15 Probleemi/fenomeni/uuriv/disaini õpe. T-410

23.04.2020 kl 10:00-17:15 Lõiming, lõimingu viisid ja mudelid. T-412

24.04.2020 kl 10:00-17:15 Õuesõpe ja kontekstipõhisus. T-412

12.06.2020 kl 10:00-17:15 Teadmiste tüübid ja raamistikud. T-412

27.08.2020 kl 10:00-17:15  Kodanikuteaduse projektid. T412

28.08.2020 kl 10:00-17:15 Õppija kui disainer ja looja. T-412

 25.09.2020 kl 10:00-17:15 Tava ja süsteemmõisteline mõtlemine, mõiste areng ja transformatiivne kogemus. T-412

23.10.2020 kl 10:00-17:15 Tõenduspõhisus, õpetaja kui uurija, õpianalüütika. T-412

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Koolitusel osalevate koolide õppelaborid, mis on sisustatud STEAM õppetehnikaga.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise eeldus: Kuulumine sihtrühma
Lõpetamise tingimused:

Kursuse raames on planeeritud aasta jooksul kokku 10 kontaktõppe- ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis. Vahepealsel perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning võimalikku muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse