Erikordade rakendamise koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on teadmised erinevatest kriisiolukordadest ja nende lahendamiseks väljakuulutatavatest erikordadest.
Toimumise aeg: 19.02.2020 - 19.02.2020
Registreerimine avatud 08.10.2019
Registreerimine suletud alates 08.10.2019
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Paula Misjutina, paula.vaab@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija

 • teab kriisiolukordasid ja nende lahendamiseks väljakuulutatavaid erikordasid ja nende õiguslikke aluseid;
 • eristab erikordade ajal rakendavaid meetmeid;
 • teab erikorra rakendamise eesmärki ja pädevusi ning volitusi asutuse valitsemisala juhtiva hädaolukoora lahendamisel;
 • kavandab tegevused erikorra rakendamiseks.
Sihtgrupid: Hädaolukorra juhid, staabi juhid, staabi ja kriisimeeskonna liikmed, hädaolukorraks valmisoleku planeerimise eksperdid, õigusnõunikud jt asjasse puutuvad ametnikud.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised erinevatest kriisiolukordadest ja nende lahendamiseks väljakuulutatavatest erikordadest, nende õiguslikest alustest ja kriisiolukordade, sh erikordade, ajal rakendavatest meetmetest.
Sisukirjeldus:

Teoreetiline loeng

 • Hädaolukord erakorralise ja soovimatu sündmuse üldmõistena vs erikorrad;
 • erikord kui hädaolukorra/kriisi tunnus ja tööriist, erikorra akendamise plussid ja sellega seotud ohud;
 • Erikorrad ja nende õiguslikud alused;
 • Erikordade eristamine korrakaitsesündmustest ja muudest kriisiolukordadest;
 • Isiku põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete rakendamine, sh proportsionaalsuse põhimõtte järgimine;
 • Hädaolukord ja selle lahendamiseks väljakuulutava erikorra rakendamine ning erikorra ajal rakendatavad meetmed;
 • erikorra väljakuulutamine ja lõpetamine, juhtimine;
 • Kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra lahendamises osalemine.

Arutelu - erikorda ettevalmistatavad tegevused, ettepanekud ja soovitused.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, arutelu.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja esitlusvahenditega.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise soovitus on kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks kui on osaletud vähemalt 80% õppeööst. Koolituse läbinule väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas – 3. peatükk Kriisireguleerimise õiguslikud alused. 2. Seletuskiri hädaolukorra seaduse juurde (2017). https://www.riigikogu.ee/tegevus/.../Hädaolukorra%20seadus 3. Seletuskiri riigikaitse seaduse juurde (2014). https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/444b1af3-5b34-424d-bea0-2b211bb1a8b9/Riigikaitseseadus 4. Tupay, Paloma Krõõt (2017). Analüüs. Põhiseaduse riigikaitse ja sellega seoses eriolukorra ja erakorralise seisukorra regulatsiooni muutmise vajadus, riigi erikordade tervikregulatsioon ja kõrgendatud kaitsevalmidus ning põhiõiguste piirangute määratletus ja proportsionaalsus. Justiitsministeerium, riigikaitseõiguse revisjon. 5. Mait Laaring, Siiri Pars, Helen Kranich, Ele Nuka, Jaak Kiviste, Monika Mikiver, Triin Roosve, Ülle Vanaisak (2017). Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne. Sisekaitseakadeemia. https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/1869 6. Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne https://www.pohiseadus.ee/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega avaliku õiguse ja kriisireguleerimise eksperdid.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: kriisiolukord

Tagasi kalendrisse