Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.
Toimumise aeg: 29.01.2020 - 29.01.2020
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Paula Misjutina, paula.vaab@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse tulemusel õppija:
 • teab elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise eesmärki, protsessi ja õiguslikke regulatsioone;
 • teab riskianalüüsi elutähtsa teenuse kirjelduse, nõutud taseme, kriitiliste tegevuste ressursside tuvastamise ja ohtude väljaselgitamise põhimõtteid;
 • kavandab oma tegevusvaldkonnas teenustõrget põhjustava lühistsenaariumi ning hindab stsenaariumi tõenäosust ja tagajärgi;
 • teab toimepidevuse plaani eesmärki, kasutuselevõtmise korda ning taastekavade olemust ja koostamise korda.
Sihtgrupid: Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.
Sisukirjeldus:
 • Elutähtsate teenuste rahvusvaheline ja Eesti käsitlus;
 • Mõisted, õigusaktid ja juhendid, elutähtsa teenuse osutaja ja teenust korraldava asutuse ülesanded;
 • elutähtsad teenued ja nende seos teiste valdkondadega, üldhuviteenused;
 • elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan ning nende koostamise kord ning nõuded;
 • teenuste ristsõltuvus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused, arutelu.    

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja esitlusvahenditega.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks, kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas. 2. Siseministri 21.06.2017 määrus nr 29 “ Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord”. https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017006 3. Vabariigi Valitsuse 03.08.2017 määrus nr 133 „Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed“ . https://www.riigiteataja.ee/akt/109082017003 4. Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhend elutähtsa teenuse osutajale. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/toimepidevuse_riskianaluusi_koostamise_juhend_nov_2017.pdf 5. Elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete kehtestamise juhend elutähtsat teenust korraldavale asutusele. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/etka_maarus_juhend.pdf 6. Muud õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega kriisireguleerimise eksperdid.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: riskianalüüs, kriisireguleerimine

Tagasi kalendrisse