Riskikommunikatsiooni koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on baasteadmised riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.
Toimumise aeg: 15.10.2020 - 15.10.2020
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktiline: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Paula Misjutina, paula.vaab@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija
 • teab riskikommunikatsiooni mõistet, eesmärki, põhimõtteid ning tegevusi;
 • teab riskikommunikatsiooni õiguslikku regulatsiooni;
 • valib riskikommunikatsiooni teema, sihtrühma ja võimaliku koostöövõrgustiku ning kommunikatsiooni viisi ja vahendid;
 • kavandab riskikommunikatsiooni plaani.
Sihtgrupid: Vabariigi valituse poolt määratud riskikommunikatsiooni korraldavate asutuste, ETKA-de ja riskikommunikatsiooni ülesannet täitvad ETO-de riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad isikud.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised riskide maandamise korraldusest ning riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.
Sisukirjeldus:
 • riskikommunikatsiooni põhimõtted ja õiguslik alus (HOS käsitlus);
 • riskikommunikatsiooni seos kriisikommunikatsiooniga;
 • riskikommunikatsiooni protsess ja planeerimine;
 • sihtrühma määratlemine ja kõnetamine;
 • koostöövõrgustiku loomine;
 • riskikommunikatsiooni vahendid ja viisid;
 • riskikommunikatsiooni plaani koostamine, elluviimine ja hindamine;
 • riskikommunikatsioon ja meedia.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud ja praktilised harjutused toimuvad õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Osalemise eeldus: Koolituse osalemise eeldus on kriisireguleerimise 2017. a baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetöös.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. e-õppe Moodle keskkonnas; 2. Hädaolukorra seaduse käsiraamat, Siseministeerium 2017. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/hos_kasiraamat_veebi.pdf; 3. Hädaolukoora riskikommunikatsiooni juhend, Siseministeerium 2017. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/hadaolukorra_riskikommunikatsiooni_juhendmaterjal.pdf; 4. Trends in Risk Communication Polices and Practices. OECD 2016. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trends-in-risk-communication-policies-and-practices_9789264260467-en 5. Õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kriisi- ja riskikommunikatsiooni ning kriisireguleerimise ekspert, riskikommunikatsioon ja täiskasvanute koolitamise kogemusega praktik.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: riskikommunikatsioon

Tagasi kalendrisse