Hädaolukorra riskianalüüsi koostamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda baasteadmised hädaolukorra riskianalüüsi koostamisest.
Toimumise aeg: 22.01.2020 - 22.01.2020
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: 3725248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab hädaolukorra riskianalüüsi koostamise eesmärki, protsessi ja õiguslikku regulatsiooni;
 • kavandab oma tegevusvaldkonnas halvima tõenäolise sündmuse lühistsenaariumi;
 • rakendab hädaolukorra riskianalüüsi metoodikat koostatud stsenaariumi tõenäoususe ja tagajärgede hindamisel;
 • teab võimeanalüüsi eesmärki, valdkondi ja analüüsitavaid võimeid ning riskiankeedi eesmärki ja ülesehitust;
 • kavandab ennetavad ja tagajärgi leevendav meetmed ning tegevused kriitiliste võimelünkade lahendamiseks.


Sihtgrupid: Hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivate ja kaasatud asutuste riskianalüüsi eksperdid.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra riskianalüüsi koostamisest.
Sisukirjeldus:
 • Riskianalüüsi eesmärk ja õiguslik alus;
 • Riskianalüüsi mõisted, riskijuhtimise standardid;
 • Riskianalüüsi meetodid;
 • Riskianalüüsi protsess;
 • Üldosa, analüüsiosa;
 • Stsenaariumite koostamine;
 • Tõenäosuse hindamine;
 • Tagajärgede hindamine;
 • Riskiklass ja -maatriks;
 • Võimeanalüüs;
 • Riskianalüüsi järeldused, riskimaandamise meetmed;
 • Riskiankeet;
 • Riskianalüüsi rakendamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused, arutelu.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja esitlusvahenditega.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks, kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas. 2. Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 108 „Hädaolukorra riski hindamise nõuded ja riskianalüüsi koostamise kord“. https://www.riigiteataja.ee/akt/122062017015 3. Siseministri 19.06.2017 määrus nr 28 “Hädaolukorra riski hindamise nõuded ja riskianalüüsi koostamise kord”. https://www.riigiteataja.ee/akt/122062017015 4. Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend riigiasutustele. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/Kriisireguleerimine/hadaolukorra_analuusi_koostamise_juhend.pdf 5. Muud õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega kriisireguleerimise eksperdid.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: riskianalüüs, kriisireguleerimine

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse