DigiKiirendi rätsepakoolitus Anna Haava nim Pala Koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus tutvub õpetaja uute digivahenditega ning õpib neid kasutama oma igapäevases töös õpilastega.
Toimumise aeg: 17.09.2019 - 19.11.2019
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel --
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 140 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale pedagoogilisele personalile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et see läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: http://bit.ly/palakool19
Toimumise koht
Toimumise koht: Anna Haava nim Pala Kool
Aadress: PALA VALD 49426
URL: https://www.palapk.edu.ee/
Lisainfo: Rätsepakoolituse ajakava:
I moodul - (T) 17.09 / 13.00 - 16.15
II moodul - (T) 08.10 / 13.00 - 16.15
III moodul - (T) 05.11 / 13.00 - 16.15
IV moodul - (T) 19.11 / 13.00 - 16.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi (ISTE 1.1.2)
 • valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2a, 3a)
 • kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda - veebitahvel, blogi, koduleht, Google Drive jne (ISTE 2.2.2)
 • kasutab õpilastega veebipõhist õppevara, sh äpid, metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • analüüsib olemasolevate õppematerjalide sisu ja rakendatavust, nimetab materjalide kohandamist vajavaid aspekte (ISTE 4.b)
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid õppevara luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)
 • kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada seeläbi õppijate digipädevusi.
Sisukirjeldus:

Koolil on oluline roll õpilaste digipädevuste toetamisel ja digivahendite kasutamine peaks muutuma õppeprotsessis õppe toetamisel tavaliseks. Täna on õpetajal nii palju mitmekülgseid võimalusi, mida lisaks traditsioonilistele õppemeetoditele tundides kasutada. Õpetaja loov lähenemine ja digivahendite oskuslik kasutamine toovad õppetundi vaheldust ja toetavad õpimotivatsiooni. Koolitus annab ideid, kuidas digi targalt nii õppimisel kui õpetamisel kasutada.

Õpisündmuse teemad:
 • Digiajastu õpetajale olulised veebikeskkonnad
 • IKT kasutamise võimalused õppetöös, pööratud klassiruum
 • Veebipõhine õppevara (sh äpid) ja kasutamine õppetöös
 • Õppematerjalide loomine ja jagamine (testid, meeskonnamängud, õppemängud, jm)
 • Autoriõigused õppematerjalide loomisel ja jagamisel
 • Hindamist ja tagasiside andmist toetavad digitaalsed vahendid
 • Õpilaste digipädevused ja näited ainete kaupa (innovaatilised õpilood)
 • Ühistöö võimalused internetis
Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt.
Dokumendi tüüp: Tunnistus

Tagasi kalendrisse