Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.
Toimumise aeg: 12.12.2019 - 12.12.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 65 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Marko Ild (Politsei- ja Piirivalveamet)
 • Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia)
 • Galina Danilišina (Siseministeerium)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: 3725248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise koolitus

Toimumisaeg: 12. detsember 2019

Koolituse hind 65 €

Miks sellist koolitust on vaja
Möödunud kuu torm ja elutähtsate teenuste katkestused Kagu-Eestis, ID-kaardi turvarisk, ummistunud maantee Padaorus – need kõik on olukorrad, mis nõuavad asjakohast riskianalüüsi, planeerimist ja olukorra lahendamist. Moodsa maailma kriise iseloomustab selgepiirilisuse kadumine, komplekssus, kiirus, keerukus ja ennustamata areng ning keerulised järelmõjud. Tulevased kriisid on järjest enam seotud elutähtsate teenuste ja kübermaailmaga ning need loovad silla erinevate stsenaariumite vahel. Seetõttu on oluline küsida, kuidas kriisi õigel ajal ära tunda ning kuidas luua paindlikke stsenaariume, neid hinnata ning koostada vastavaid plaane?

Kellele on koolitus mõeldud
Osalema on oodatud elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud.

Läbiviimise põhimõtted
Koolitusel vaheldub teooria praktiliste rühmatöödega riskianalüüsi ja plaani koostamisest ning kajastamist leiab ka ETKA-de tagasiside tänastest kitsaskohtadest. Ja mõistagi saavad kõik osalejad kaasa rääkida.

Mida koolitus annab
Koolituse läbinud saavad kaasa pagasi, kuidas mõtestada riskianalüüsi ja plaani koostamise eesmärki ja protsessi, koostada lühistsenaariumi ja hinnata selle tõenäosust ning tagajärgi, kavandada ennetavaid meetmeid ning koostada ja rakendada toimepidevuse plaani.

Päevakava
09.15 – 09.30 Registreerimine, hommikukohv
09.30 – 10.15 Riskide hindamine ja metoodikad
10.15 – 11.00 Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi eesmärk, protsess ja koostamise põhimõtted.
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.00 Ohtude väljaselgitamine, lühistsenaariumi kavandamine.
12.00 – 12.45 Lõuna
12.45 – 13.30 Stsenaariumi hindamine, ennetavad meetmed.
13.30 – 14.15 Toimepidevuse plaani eesmärk ja koostamine, kasutuselevõtmise kord ning taastekavade olemus ja koostamise kord.
14.15 – 14.30 Paus
14.30 – 16.00 Plaani koostamise praktilised kogemused
16.00 – 16.30 Koolituse kokkuvõte ja tagasiside.

Koolitajad
Galina Danilišina, SiM
Marko Ild, PPA
Jaan Tross, SKA
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse tulemusel õppija:
 • teab elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise eesmärki, protsessi ja õiguslikke regulatsioone;
 • teab riskianalüüsi elutähtsa teenuse kirjelduse, nõutud taseme, kriitiliste tegevuste ressursside tuvastamise ja ohtude väljaselgitamise põhimõtteid;
 • kavandab oma tegevusvaldkonnas teenustõrget põhjustava lühistsenaariumi ning hindab stsenaariumi tõenäosust ja tagajärgi;
 • teab toimepidevuse plaani eesmärki, kasutuselevõtmise korda ning taastekavade olemust ja koostamise korda.
Sihtgrupid: Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.
Sisukirjeldus:
 • Elutähtsate teenuste rahvusvaheline ja Eesti käsitlus;
 • Mõisted, õigusaktid ja juhendid, elutähtsa teenuse osutaja ja teenust korraldava asutuse ülesanded;
 • elutähtsad teenued ja nende seos teiste valdkondadega, üldhuviteenused;
 • elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan ning nende koostamise kord ning nõuded;
 • teenuste ristsõltuvus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused, arutelu.    

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja esitlusvahenditega.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks, kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kriisireguleerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas. 2. Siseministri 21.06.2017 määrus nr 29 “ Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord”. https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017006 3. Vabariigi Valitsuse 03.08.2017 määrus nr 133 „Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed“ . https://www.riigiteataja.ee/akt/109082017003 4. Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhend elutähtsa teenuse osutajale. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/toimepidevuse_riskianaluusi_koostamise_juhend_nov_2017.pdf 5. Elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete kehtestamise juhend elutähtsat teenust korraldavale asutusele. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/etka_maarus_juhend.pdf 6. Muud õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega kriisireguleerimise eksperdid.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: riskianalüüs, kriisireguleerimine

Tagasi kalendrisse