Inglise keele individuaalõpe algajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppija omandab algteadmised inglise keeles, on võimeline edaspidiseks (ka iseseisvaks) keeleõppeks
Toimumise aeg: 17.09.2019 - 18.02.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (17.09.2019 16:30 - 17.09.2019 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 1 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 2400 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Sirje Jakobson (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Aine läbinud õppija:

 • kasutab igapäevaseid väljendeid, tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades
 • kirjutab lühikese ja lihtsa ingliskeelse teate, kirja
 • suhtleb lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 • väärtustab suhtlust eri rahvuste vahel
Sihtgrupid: Kõik, kes soovivad omandada inglise keeleoskust algtasemel.
Sisukirjeldus:
 • tervitamine ja tutvustamine-tähestik. Asesõnad. Verbide pööramine
 • päritolu ning ametid. Lihtolevik
 • perekond. Ainsus ja mitmus. Have, have got
 • aeg, arvud, vahemaa, kujundid, värvid. Ainsus ja mitmus. Kestev olevik
 • igapäevane tegevus. Sagedusmäärsõnad
 • hooned, ruumid. Raha. Lihtminevik. Reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad
 • kontoris ja tööstusettevõttes. Vajaduse, kohustuse, harjumuspärasuse väljendamine
 • transport
 • vaba aeg ja hobid. Omastav kääne. Omadussõna võrdlusastmed
 • toit ja jook. Meeldimine, mittemeeldimine
 • toidu valmistamine ja väljas söömine
 • minu keha. Inimese kirjeldamine. Iseloom. Kestev minevik
 • tervis. Arsti juures. Tuleviku väljendamine
 • kaupluses. Materjalid, riietus. Tulevikust rääkimine
 • maja ja mööbel. Kodu
 • kordamine. Arvestustöö

Iseseisvad tööd ( 20 tundi)

 • sõnavara ja väljendite õppimine
 • harjutuste tegemine
 • lugemine, hääldusharjutused
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Hindamismeetodid

1. Dialoogide, tekstide esitamine, vestlus, teemakohane suuline eneseväljendus

Hääldus – kõnes ei ole arusaamist takistavat aktsenti, on üksikud hääldusvead.
Sõnavara – õpitu piires mitmekülgne ja sobilik.
Õigekeelsus – vähesed õigekeelsusvead, õppija korrigeerib need kõnelemise käigus.
Suhtlusvalmidus – esitab lihtsaid väiteid, põhjendusi ja küsimusi

2. Kirjalikud vahetestid, kursuse lõputest
Vahetestid ning kursuse lõputest on sooritatud, vähemalt ¾ nendes esitatud keelenditest on veatud.
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt vähemalt 80% koolituse mahust ja ülesannete sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Ingrid Ant. Basic Everyday English. Tallinn, 2007. TEA Ann Pikkver. Grammar Is Easy. TEA Inglise–eesti sõnaraamat. Erinevad väljaanded. Eesti–iglise sõnaraamat. Erinevad väljaanded. Essential grammar in use. A self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Raymond Murphy. Cambridge. Cambridge University Press, 2001 Õpetaja koostatud täiendavad jaotusmaterjalid. Intelligent business Face 2 face-Chris Redston & Gillie Cunningham
Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: inglise keel algajatele, individuaalõpe
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2019 16:30 - 17.09.2019 18:00
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse