Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktilise kursuse käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest.
Toimumise aeg: 30.09.2019 - 27.10.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
  • Praktiline: 10 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 29 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • Varje Tipp (Pärnu Linnavalitsus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=27037
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Moodle'is
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab luua hindamismudeleid õppeprotsessi haldamiseks ja hindamiseks. Õpitulemused lähtuvalt ISTE õpetajate digipädevuse standardist:
2.3. kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid.
2.4. annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parandamisel.

Sihtgrupid: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale,
tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile,
õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada, kuidas kasutada hindamismudeleid toetades seeläbi väljundipõhist ja kujundavat hindamist õppeprotsessis.
Sisukirjeldus:

Tegemist on praktilise kursusega, mille käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest, erinevatest hindamismudelite keskkondadest, nende kasutamise metoodikast ning tehnilistest võimalustest. Hindamismudelid keskenduvad teadlikule õppimisele aidates õppijal näha, kus ta hetkel on ja kuhu peab liikuma, et jõuda soovitud eesmärgini. Kasutades õppetöös hindamismudeleid, saab õpetaja toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist.

Õpisündmuse teemad:

- Mõistete (õpiväljund, hindamine (sh kujundav), hindamismeetod, hindamiskriteerium, hindekriteerium ja hindamismudel) lahtimõtestamine ning näidete toomine ja seoste loomine.
- Hindamismudelite keskkondadega tutvumine ja nende praktiline kasutamine.
- Hindamismudelite loomine, jagamine ja täiendamine.
- Hindamiskriteeriumite ja hindekriteeriumite sõnastamine hindamismudelis.
- Sõnastatud hindamismudelite analüüs.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Oskab luua kasutajakontosid ja orienteeruda veebikeskkondades. Kasuks tuleb varasem kogemus õppijana Moodle keskkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks, kui kõik praktilised ülesanded on täidetud. Igal nädalal tuleb sooritada vähemalt üks praktiline ülesanne, mis tuleb esitada ettenähtud ajavahemikul.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: hindamine, hindamismeetodid, õpiväljundid, hindamiskriteeriumid, hindamismudelid
Väljatöötaja: HITSA,Pärnumaa Kutsehariduskeskus,Varje Tipp
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse