Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub loodusainete ja inimeseõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.
Toimumise aeg: 23.09.2019 - 17.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 48,95 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)
 • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus toimub õpikeskkonnas Moodle.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Osaleja oskab õppijat toetada eesmärgipärasel info otsimisel, allikate kriitilisel hindamisel ning info korrastamisel ja taasesitamisel.
 • Osaleja tunneb digitaalse sisuloome põhimõtteid ja praktilisi kasutusvõimalusi õppetöös ning oskab õppijat toetada digitaalse sisu loomisel ning erinevate digivahendite kasutusvõimaluste hindamisel. 
 • Osaleja oskab toetada õppijat digisuhtluse heade tavade omandamisel turvaliseks kasutamiseks.
 • Osaleja koostab aine õpetamiseks õpiloo kasutades koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.  
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Õpisündmuse teemad:
Koolituse iseseisvad tööd nädalate kaupa:
I nädal - sissejuhatus (6 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Kursuse korralduse test
 • Enesetutvutus digiõnnestumise kaudu ja lõputöö õpiloo teema valik
 • Õpihaldusvahendite katsetamine

II nädal - teabe haldamine (6 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Infootsingu juhendi koostamine
 • Repositooriumide võrdlus
 • Lingikogu loomine

III-VI nädal  - sisuloome (16 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Esitluse koostamine
 • Ühistöövahendi katsetamine
 • Multimeedia sisu loomine
 • Enesekontrollitesti juhendi loomine

VII nädal - suhtlemine digikeskkondades (3 akad t)
Iseseisvad tööd:
 • Suhtlemiskogemuse jagamine digikeskkondades
 • Ainespetsiifilise suhtlusgrupi loomine õpilastele

VIII nädal - lõputöö (8 akad t)
Iseseisev töö:
 • Lõputööna õpiloo koostamine ja esitamine
Toimub ka lõputööd toetav veebiseminar, mille kuupäev ja kellaaeg lepitakse kokku koolituse jooksul.
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: 1. On tutvunud koolituse kirjelduse ja õpilepinguga:
https://drive.google.com/file/d/1UaUa6HiW3xVmn5TJQVMJW873TF0GEgi2/view?usp=sharing
2. On kasutanud digitehnoloogiat õppeprotsessis.
3. Omab võimalust ja tahet õppijatega koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
4. Omab ja oskab kasutada e-posti kontot.
5. On valmis koolitusel kasutatavates e-keskkondades omale konto looma ning neid kasutama (vajadusel juhendi abiga).
6. Omab HITSA Moodle kontot või loob selle ning jõuab (vajadusel juhendi abil) Moodles õige koolituseni.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse