Raudteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raudteeveol töötavale ohutusnõustajale vajalike pädevuste kaasajastamine ning kinnistamine.
Toimumise aeg: 22.01.2020 - 24.01.2020
Registreerimine avatud 01.08.2019
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 215 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone
 • teab ohtliku kauba veoga seotud õnnetuste tekkepõhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi
 • tunneb õnnetusi ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ning aruandlust
Sihtgrupid: raudteevedude spetsialistid
Eesmärgid: Raudteeseadusest (vastu võetud 19.11.2003) ja Kemikaaliseadusest (vastuvõetud 12.02.2003) tulenevate nõuete - ohtlike veoste raudteeveo ohutusnõuniku määramise ja koolituse läbimise ning vastava eksami sooritamise kohta - täitmine
Sisukirjeldus:
 • ohutusnõuniku töö õiguslikud alused ja nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine, töötulemuste analüüs
 • rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid ning nende lisad ohtlike kaupade veoks raudteel SMGS ja Cotiff kaubaruumis (sh viimaseaja muudatused)
 • kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale; kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused, ohtlike veoste klassifitseerimine (COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel)
 • saadetiste märgistamine ohumärgistega; veovahendi (vaguni) tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga
 • ohtlike veoste vedu; üldised pakendamise nõuded (pakendite tüübid, koodid, markeerimine, katsetamine k.a. paagid, paakkonteinerid)
 • ohtlike kaupade vedu raudteel ja sellega kaasnevad ohutusmeetmed; liiklusohutus, piirangud, ohtlikku veosega rongide seismine ja valvamine
 • kaubasaatja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol; veoga kaasnevad lisatoimingud
 • ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine; nõuded raudteeveeremile sh paakidele, ohtlike kaupade laadimisskeemid ning vagunite täitmise normid
 • ohtlikku kaupa sisaldava rongiga kaasnevad dokumendid: veokiri, SMGS saatekiri, ohukaardid, ohutusjuhendid jt; veokirjas, SMGS saatekirjas, ohukaartidel sisalduv informatsioon
 • hädaolukorrad (õnnetused) ohtlikku kaupa sisaldava rongiga, õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras, nende põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine; hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
 • raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga
 • riskianalüüs; ohutusjuhtimissüsteem; töötajate ohutusalane väljaõpe; ohutusjuhendite kasutamine, töötajate individuaalsed kaitsevahendid
 • ohutusjuhtimissüsteemi hindamine ja süsteemi rakendamise kontroll järelevalvet teostava organi poolt
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: raudteeseadus, kemikaliseadus, ohutusnõustaja

Registreeri

Tagasi kalendrisse