Ideede inkubaator

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab ülevaate Erasmus+ KA2 meetme tehnilistest nüanssidest, Eestis levinud meetme kasutamise kitsaskohtadest ning pakub lahendusi, kuidas parandada meetmest lähtuvalt kohalikku ja rahvusvahelist noortevaldkonna koostööd.
Toimumise aeg: 18.09.2019 - 18.09.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (18.09.2019 09:30 - 18.09.2019 16:30)
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • KRISTJAN TEDREMAA (Aestia Koolitused OÜ)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: PIRET SOOSAAR-MAIBERG, piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Taltech Mektory eRiigi labor
Aadress: Raja tn 15, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
URL: https://www.ttu.ee/projektid/mektor...
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 09.09.2019.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • leiab rahvusvahelises koostöös lahendusi kohaliku noorsootöö parendamiseks;
 • proovib uusi lahendusi rahvusvahelise koostöö toel;
 • oskab kaasata teisi noortevaldkonna partnereid valdkonnaüleste probleemide lahendamiseks läbi KA2 meetme;
 • teab millised on KA2 meetme tehnilised nüansid ja reeglid;
 • oskab defineerida ja hoiduda KA2 meetme rakendamisel tekkivatest riskidest ja ohtudest.
Sihtgrupid: Koolituse sihtgrupiks on noortevaldkonna otsustajad ja poliitikakujundajad: KOV noorsootöö spetsialistid, noortevaldkonna esindusühingud (ENL, EÜL, EÕEL, EANK, ENK), riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus (ENTK) ja noorsootöö tasemehariduse pakkujad. Osalema on oodatud vähemalt kahte inimest ühest organisatsioonist.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tõsta noortevaldkonna organisatsioonide ja toimijate teadlikkust Erasmus+ KA2 meetme osas, edendada omavahelist koostööd projektide elluviimisel ning tõhustada väliskogemuse toomist kohalikule tasandile.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb kolmest koolitusplokist, mille jooksul antakse osalejatele ülevaade nii KA2 strateegilise koostöö projektide tehnilistest nüanssidest, analüüsitakse KA2 projektide võimalusi lahendada organisatsioonide kui ka noortevaldkonna laiemaid kitsaskohti ning kuidas tõhustada koostööd noortevaldkonnas tegutsevate eri osapoolte vahel. 

I koolitusplokk keskendub koolituse eesmärkide ja fookuse selgitamisele. Fookus seatakse koolitusel osalejate tagasiside põhjal, mille nad on andnud enne koolitusele tulekut. Koolitajad valivad eelnevalt välja osalejad, kes jagavad enda KA2 projekti kogemust teistega ning üheskoos analüüsime projekti sisulisi tugevusi ja puudujääke pidades silmast mõjukuse ja koostöö aspekte. Koolituse eelse tagasiside ja arutelude põhjal pannakse kokku proleemgrupid, kus iga grupp seab endale koolituse lõpuks lahendatava eesmärgi koolitajate abiga.

II koolitusplokk keskendub osalejate Erasmus+ KA2 projekti ideede ja selle taotlemisega seotud teadmiste edendamisele. Teoreetilisi teadmisi toetab koolitaja KA2 rahvusvaheliste projektide kogemus. Koos koolitusel osalejatega arutletakse käsitletavate projekti tehniliste puudujääkide ja tugevuste üle. Lisaks tehnilisele osale käsitletakse kohaliku noortevaldkonna võimalusi, huve ja koostöökohti tõstmaks osalejate arusaama ja huvi valdkonnasiseseks koostööks.  

III koolitusplokk keskendub praktilisele tööle, kus grupid hakkavad leidma koolitajate ja osalejate koostöös püstitatud probleemidele lahendusi. Praktilise osa lõpuks on koolitusel osaleja analüüsinud iseenda, esindatava organisatsiooni kui ka valdkonna võimalusi ja väljakutseid ning omab teadmisi ja oskuseid, kuidas seda lahendada Erasmus+ KA2 meetme abil.

Õpisündmuse teemad:
 • kuidas kasutada rahvusvahelise koostöö võimalusi, et tuua kohaliku tasandi noorsootöösse uuendusi ja toetada kvaliteedi tõusu; 
 • millised on KA2 meetme põhilised probleemkohad Eestis;
 • kuidas siduda Erasmus+ KA2 meetme projekte noortevaldkonna laiemate eesmärkidega;
 • kuidas edukalt teha regulaarset ja sisulist koostööd ühiste väljakutsete lahendamiseks. 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga.
Hindamisviisid: Koolitusel püstitatud probleemülesande lahendamine grupitööde alusel.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eelduseks on varasem projektijuhtimise või taotlemise kogemus Erasmus+ KA2 või KA3 meetme raames.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja on koolituse edukalt läbinud kui on osalenud kolmes koolitusplokis ning on aktiivselt kaasa löönud grupitöö aruteludes. Osaleja on omandanud teadmised KA2 võimalustest, tutvunud noortevaldkonna väljakutsetega ja partneritega ning omab valmisolekut kohalikuks kui ka rahvusvaheliseks koostööks. 

Dokumendi tüüp: Tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.09.2019 09:30 - 18.09.2019 16:30
Koolitajad: KRISTJAN TEDREMAA (Aestia Koolitused OÜ)
Toimumise koht: Taltech Mektory eRiigi labor
Aadress: Raja tn 15, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
URL: https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est...
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 09.09.2019.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse