SUHTED KOOLIS: tervet ja turvalist õpikeskkona kujundav suhtlemine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpime rakendama praktilisi ja efektiivseid suhtlemisoskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid koolis, vähendada probleemidele kuluvat aega ja suurendada seeläbi õppimise ja õpetamise aega. Ja ühtlas ennetada ja vähendada probleeme ja läbipõlemist.
Toimumise aeg: 10.12.2019 - 12.02.2020
Registreerimine avatud 05.07.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 48 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tasuta

Koolitajad:
 • Pille Sõrmus (Sihtasutus Werrone)
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Projektijuht: Reili Pae, reili@ami.ee, tel: 56500710
Toimumise koht
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • tunneb terve ja turvalise õpikeskkonna indikaatoreid ja teab, milliste meetodite abil jõuda klassis koostöise õhustikuni
 • ennetab ebakohast käitumist ja oskab kohaselt sekkuda konfliktidesse
 • mõistab, kuidas klassi psühholoogiline kliima mõjutab õppimist ja nii õppija kui õpetaja vaimset tervist
 • kasutab efektiivseid suhtlemisoskusi suhtluses õpilaste, kolleegide ja lapsevanematega
 • teab, kuidas tõsta õpilaste teadlikkust ja arendada nende suhtlemisoskuseid läbiva teemana ainetunnis. 
Sihtgrupid: Õpetajad.
Eesmärgid: Õppida rakendama praktilisi ja efektiivseid suhtlemisoskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid koolis, vähendada probleemidele kuluvat aega ja suurendada seeläbi õppimise ja õpetamise aega ning ennetada ja vähendada probleeme ja läbipõlemist.
Sisukirjeldus:

I MOODUL  Oskused klassi kui grupi juhtimisel 
Maht: 16 tundi  

Põhiteemad: 

 • Klassi kui grupi psühholoogilise arengu faasid ja nende juhtimine õpetaja poolt .
 • Õpetaja selge suhtlemise oskused ja selle mõju klassi psühholoogilisele kliimale.
 • Probleemi määratlemise oskus ja sellest lähtuv õpetaja suhtlusoskuse valik. 
 • Vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise eristamine. Koolis kasutatavate suhtlemistõkete ja nende mõju teadvustamine.
 • Abistamisoskused. Abistava suhte omadused. 
 • Käitumise hinnanguvaba kirjeldamine kui tagasisidestamise põhialus. 

II MOODUL Oskused konfliktide juhtimiseks koolis 
Maht: 16 tundi 

Põhiteemad: 

 • Konfliktid koolis. Konfliktifaas klassi kui grupi arengus, selle mõju psühholoogilisele kliimale ja osalejate tervisele.
 • Vastupanu mõiste, põhjused ja liigid, toimetulek vastupanuga, erinevate sekkumisvõimaluste efektiivsus.
 • Aktiivse kuulamise oskused emotsioonide maandamiseks ja eriarvamuste mõistmiseks, osaoskuste harjutamine.
 • Enesekehtestamine, kehtestavate mina-sõnumite koostamine ja harjutamine. 
 • Konfliktivahendus õpilaste sotsiaalse pädevuse arendamise teenistuses.
 • Suhtlemisoskused ja nende õpetamine õpilastele läbiva teemana ainetundides. 

III MOODUL Oskused ebakohase käitumisega toimetulekuks 
Maht: 16 tundi 

Põhiteemad: 

 • Ebakohase käitumise põhiliigid, positiivse kavatsuse printsiip ja selle kasutamine suhtekeskkonna hoidmisel.
 • Eraldumisfaas grupis.
 • Vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamine võitja-võitja meetodil.
 • Koostöö kujunemise tingimused grupis, koostööoskused, vastutuse ja koostöö arendamine.
 • Riikliku õppekava üldpädevuste arendamine (suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Koolitussessioonide vahele jääval ajal rakendatakse õpitut igapäevatöös ning oma kogemust esitletakse ja analüüsitakse koolituse järgmises sessioonis. Lisaks on iseseisvaks tööks teemakohaste tekstide läbitöötamine etteantud meetoditega, mille tulemusi jagatakse järgmise koolitussessiooni algul.

I mooduli järgne iseseisev töö:
Oma klassi kui grupi arengufaasi analüüs. Probleemide määratlemine ja kirjeldamine vastavalt etteantud analüüsivahendile.

II mooduli järgne iseseisev töö:
Õpitud professionaalsete suhtlemisoskuste harjutamine, oskuse hindamine ja refleksioon
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks on oluline osaleda auditoorses tegevuses ning sooritada iseseisvad tööd.

Kõigile lõpetajatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta. Väiksema osaluse korral antakse osalejale tõend, millel on kajastatud osaletud tundide arv. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I MOODUL Oskused klassi kui grupi juhtimisel - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2019 - 11.12.2019
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Klassi kui grupi psühholoogilise arengu faasid ja nende juhtimine õpetaja poolt .
• Õpetaja selge suhtlemise oskused ja selle mõju klassi psühholoogilisele kliimale.
• Probleemi määratlemise oskus ja sellest lähtuv õpetaja suhtlusoskuse valik.
• Vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise eristamine. Koolis kasutatavate suhtlemistõkete ja nende mõju teadvustamine.
• Abistamisoskused. Abistava suhte omadused.
• Käitumise hinnanguvaba kirjeldamine kui tagasisidestamise põhialus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL Oskused konfliktide juhtimiseks koolis - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.01.2020 - 15.01.2020
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Konfliktid koolis. Konfliktifaas klassi kui grupi arengus, selle mõju psühholoogilisele kliimale ja osalejate tervisele.
• Vastupanu mõiste, põhjused ja liigid, toimetulek vastupanuga, erinevate sekkumisvõimaluste efektiivsus.
• Aktiivse kuulamise oskused emotsioonide maandamiseks ja eriarvamuste mõistmiseks, osaoskuste harjutamine.
• Enesekehtestamine, kehtestavate mina-sõnumite koostamine ja harjutamine.
• Konfliktivahendus õpilaste sotsiaalse pädevuse arendamise teenistuses.
• Suhtlemisoskused ja nende õpetamine õpilastele läbiva teemana ainetundides.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL Oskused ebakohase käitumisega toimetulekuks - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.02.2020 - 12.02.2020
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Ebakohase käitumise põhiliigid, positiivse kavatsuse printsiip ja selle kasutamine suhtekeskkonna hoidmisel.
• Eraldumisfaas grupis.
• Vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamine võitja-võitja meetodil.
• Koostöö kujunemise tingimused grupis, koostööoskused, vastutuse ja koostöö arendamine.
• Riikliku õppekava üldpädevuste arendamine (suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus).
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse