Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal Ohutus - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel tunneb õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ning oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi või teab, kust või kellelt abi küsida.
Toimumise aeg: 26.08.2019 - 27.08.2019
Registreerimine avatud 13.08.2019
Registreerimine suletud alates 27.08.2019
Kontaktpäev:
 • Koolituse 1. päev (26.08.2019 11:00 - 26.08.2019 14:15)
 • Koolituse 2. päev (27.08.2019 11:00 - 27.08.2019 15:05)
Läbiviimise keel --
Maht: 9 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse 1. päev 26.08.2019 kl 11:00-14:15

Koolituse 2. päev 27.08.2019 kl 11:00-15:05

Koolitajad:
 • Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Korraldav asutus: BCS Koolitus AS
Projektijuht: Regina Mathisen, regina.mathisen@bcs.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu Koidula Gümnaasium
Aadress: Metsa 21 PäRNU LINN 80025
URL: https://koidulag.edu.ee/et/kontakt
Lisainfo: ruum 216
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb ära peamised e-ohutuse valdkonna probleemid ning oskab pakkuda neile võimalikke lahendusi

 • On veebikeskkondadest digitaalse info otsingul eesmärgipärane, hindab selle sisu kriitiliselt ning annab vajadusel omandatud teadmised edukalt õpilastele edasi
 • Nõustab õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades Netiketi hea tava reeglitest lähtuvalt.
 • Järgib ise ja nõustab õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest ja kehtivatest litsentsidest
 • Kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustab õpilasi identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmisel,
 • Tunneb internetisõltuvuse tunnuseid, kirjeldab internetisõltuvuse vältimise võtteid ja oskab vajadusel abivajajat nõustada
 • Tunneb ja kasutab hea tava reegleid e-kanalite vahendusel suhtlemisel suunal õpilane-õpetaja, õpetaja-lapsevanem, kool-lapsevanem
 • Teab ja oskab nõustada kolleege ja lapsevanemaid, õpilasi VOSK-lähenemise* juures digitaalsete seadmete kasutuselevõtul oma õppeasutuses

* VOSK-lähenemine ehk võta oma seade kaasa – lähenemine

Sihtgrupid: Põhikooli aineõpetajad, kutsehariduse erialaõpetajad
Sisukirjeldus:

Õppe sisu valikul on lähtutud RÕK-is väljatoodud nõuetest õpilaste digipädevustele (alus HITSA poolt 2016.a  loodud õpilaste pädevusmudel (4.Turvalisus)) ning õpetajate haridustehnoloogilised nõuded ISTE standardist lähtuvalt. 

 • Info haldamine – digitaalse info eesmärgipärane otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine. 
 • Suhtlemine digikeskkondades – teadlik suhtlemine veebipõhistes keskkondades, info ja sisu jagamine, osalemine ühiskonnaelus ning koostöö digivahendite toel.
 • Sisuloome – digitaalse sisu loomine, olemasoleva digitaalse materjali muutmine ja lõimimine, loominguline eneseväljendus ning intellektuaalse omandi õiguste ja litsentside järgimine.
 • Turvalisus– identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmine; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvaline ning kestlik kasutamine.
 • Probleemilahendus – vajaduste välja selgitamine ja lahenduste leidmine sobivate digivahenditega, tehnoloogia loov kasutamine ning digipädevuse arendamine. 
 • Aktuaalsed teemad, lisaks RÕKis kirjeldatutele küberkiusamine, digitaalne ohutus privaatsus võrgustikes (II kooliaste); III kooliaste - juhtumi lahendamine; käitumisjuhendid kiusajaga/kiusatavaga suhtlemise.
 • Pornograafia internetis (ebasobiva sisuga pildid, šelfid, vaimne vägivald - kuidas teemasid avada, kuidas juhtumeid klassis/koolis lahendada?
 • Vihakõne ja rassism internetis
 • Online-mängud, ohud sotsiaalvõrgustikes ja väljakutsed („Challange“-tüüpi ülesanded ja mängud).
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine valikvastustega enesekontrollitest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituse 1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2019 11:00 - 26.08.2019 14:15
Koolitajad: Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Toimumise koht: Pärnu Koidula Gümnaasium
Aadress: Metsa 21 PäRNU LINN 80025 Pärnu maakond
URL: https://koidulag.edu.ee/et/kontakt
Lisainfo: ruum 216

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 11.00 - 12.30 (2 ak tundi) Kõikvõimas Google - infootsing, info haldamine,
• otsimootori tööpõhimõtete tutvustus;
• kuidas töötavad sotsiaalsed tarkvarad - nt: FB (reklaami/tuttavate/gruppide soovitamine, eelvalikud jne)
• private browsing juhend

12.30 - 12.45 PAUS

12.45 – 13.30 (1 ak tundi) Digitaalne sisuloome ja CC litsentsid, suhtlemine võrgustikes
• õppija digipädevusmudel - HITSA, mida oodatakse sisuloome osas II ja III kooliastme õpilastelt (nõuded)
• millal on looming autori oma, millal muutub autorlus ühisloomeks, millal saan adopteeritud materjali enda omaks pidada - litsentsid, viitamised
• CC litsents - millal midagi kasutada (grupi koosloome; kinnised grupid).

13.30 – 14.15 (1 ak tundi) GDPR noortele ja VOSK-lähenemine –lapse, vanema ja kooli vaatest;
e-suhtlus kooli ja vanemate vahel
• mis on tundlikud isikuandmed
• mis on GDPR, kellele see kohaldub, mida peab noortega töötamisel meeles pidama, mida peavad noored ise meeles pidama;
• õigus olla unustatud;
• JUST delete me;
• VOSK - millal rakendada; kokkulepe kooli ja kodu vahel
• e-suhtlus õpetaja-lapsevanem; kool-vanem suunal

Vaata vähem

Koolituse 2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2019 11:00 - 27.08.2019 15:05
Koolitajad: Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Toimumise koht: Pärnu Koidula Gümnaasium
Aadress: Metsa 21 PäRNU LINN 80025 Pärnu maakond
URL: https://koidulag.edu.ee/et/kontakt
Lisainfo: ruum 216

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 11.00 – 11.45 (1 ak tundi) e-identiteet ja selle kaitsmine
• identiteet ja e-identiteet
• ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamine
• andmete turvaline kasutamine
• Eesti e-teenused eesti.ee näitel

11.45 – 12.30 (1 ak tundi) Ohud mängudes ja ohtlikud mängud
• populaarsemad mängud - Sinivaal, Fortnite, Minecraft, FIFAA online -- mängude sisu, kes mängivad; Tasuta mängud; mängu-sisesed konfliktid; mängu-sisesed ostud (krediitkaardiga); mängusisesed kommuunid ja online-suhtlus; PEGI; challenge´d - millistes mängudes ja elulised näited;
• mängusõltuvus - sümptomid ja soovitused;
• mänguaeg - õppimise aeg - uneaeg -> tasakaal

12.30 – 12.45 PAUS

12.45 -13.30 (1 ak tundi) Ohud mängudes moodul jätkub

13.30 -14.15 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud
• (küber)kiusamine ja selle erinevad avaldumisvormid
• kasutatavad õppematerjalid - kust leida ja mida võiks õpilastega kasutada (valik allikaid);
• juhtumid ja analüüs
• kasutatavad aktiivõppe metoodikad

14.15 - 14.20 PAUS

14.20 – 15.05 (1 ak tundi) (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud moodul jätkub
• Koolituse lõpptesti täitmine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse