Õpetaja suhtlemisteadlikkus positiivse koolikeskkonna kujundamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Projekti tulemusena on 20 õpetajat saanud teadmised ja oskused, et kujundada terve ja õppimist toetav koolikeskkond. Koolitus toimub kahepäevaste õppesessioonidena kord kuus, kokku neljal korral (1 õppepäeva kestus 8 tundi). Kokku toimub 8 koolituspäeva.
Toimumise aeg: 02.10.2019 - 23.01.2020
Registreerimine avatud 26.06.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 64 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse väärtus on 920 eurot. Koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. 

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=DC41D841C9FC1041
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 - mõtestab oma rolli õpetajana ning mõistab vastutust oma vaimse ja emotsionaalse tasakaalu hoidmise eest;

- tunneb ära läbipõlemise ohumärke nii enda kui ka kolleegide juures, oskab ennetada läbipõlemist;

- mõistab suhtlemisprotsesside seaduspärasusi ning oskab erinevates olukordades teadlikult valida sobiva suhtlemisviisi nii õpilaste kui ka lapsevanematega.

- loob positiivse õpi- ja kasvukeskkonna ning toetab õpilaste arengut, tuginedes positiivse kasvatuse põhimõtetele .

- teab suhtlemispõhimõtteid ja -võtteid, mida kasutada lähtuvalt õpilase erivajadusest.

- on positiivseks suhtlemise mudeliks õpilastele.

Sihtgrupid: töötavad õpetajad
Eesmärgid: arendada vajaliku suhtlemisteadlikkust vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmiseks ja kasutamiseks igapäevatöös; väärtustada oma tervist ja töövõimet; kujundada positiivset õpi- ja kasvukeskkonda; ennetada ja ära tunda läbipõlemist.
Sisukirjeldus:

 I Õpetaja roll muutunud õpikäsituse kontekstis. Läbipõlemine kui ohutegur õpetajatöös. Läbipõlemine ja selle kujunemisprotsess. Läbipõlemise äratundmine. Oma käitumismustri teadvustamine. Käitumise aluseks olevate väärtuste ja hoiakute teadvustamine. Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused R. Diltsi järgi. Ebaefektiivse suhtlemise mõju õpikeskkonnale, suhetele, motivatsioonile, ja tervisele. Positiivse kasvatuse põhimõtted J. Durranti järgi. Eneserefleksiooni tähtsus oma vaimse tervise hoidmisel ja professionaalse enesearengu kavandamisel.

II Kool kui arengukeskkond ning õpetaja kui suhtlemismudel. Hinnanguvaba suhtlemine. Õpilase positiivse minapildi ja eneseusu toetamine. Õpilase murede märkamine. Aktiivse kuulamise põhioskused ja nende kasutamine igapäevatöös. Selge eneseväljenduse olulisus koostöisel õppimisel. Positiivse tagasiside andmine. Distspliiniprobleemid. Õpetaja teadlik käitumine probleemolukorras, mis loob eeldused õpilase vastutustunde arenemiseks ning frustratsiooniga toimetulemiseks.

III Konfliktilahendusmudelid ja nende mõju. Koostööoskuste arendamine võidan-võidan probleemilahendusmudeli abil. Laste sotsiaalsete oskuste arendamine lastevaheliste probleemide vahendamise läbi. Erinevad võimalused väärtusprobleemide käsitlemisel. Tajupositsioonide teadlik vahetamine.

IV Õpetaja rolli muutused kaasava hariduse kontekstis. Suhtlemispõhimõtted erivajadustega õpilastega: emotsionaal- ja käitumisraskused, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, vaimne alaareng, meelepuuded. Koostöö erivajadustega laste peredega. Enesehindamine. 

Õpisündmuse teemad:

I Süsteemse mõtlemise olulisus koostöise õpikeskkonna loomisel ja vaimse tervis e hoidmisel.

Iseseisev töö: enne esimest moodulit enesehindamine oma suhtlemiskomptetentside suhtes. Peale esimest moodulit: õpitud oskuste rakendamine praktikas. Ümberpööratud klassiruumi metoodika: II mooduli teemadeks valmistumine - teemakohase kirjanduse lugemine ning oma suhtlemiskäitumise ja näidissituatsioonide kirjalik analüüs e-portfoolios.

II Õpetaja suhtlemiskompentents kui võtmetegur õpilase positiivse enesehinnangu ja suhtllemispädevuste kujundamisel.

Iseseisev töö: õpitud oskuste rakendamine praktikas, kogemuste analüüs ja kirjalik reflektsioon e-portfoolios. Omavaheline kogemuste jagamine ning tagasiside. Ümberpööratud klassiruumi metoodika: 3. mooduli teemadeks valmistumine - teemakohase kirjanduse lugemine. Oma suhtlemiskäitumise ja näidissituatsioonide kirjalik analüüs e-portfoolios.

III Konfliktilahendusoskused.

Iseseisev töö: õpitud oskuste rakendamine praktikas, kogemuste analüüs ja kirjalik reflektsioon e-portfoolios. Omavaheline kogemuste jagamine ning tagasiside. Teemakohase kirjanduse lugemine.

IV Suhtlemine erivajadustega lastega ning õpetaja eneseregulatsioonioskused.

Praktilised harjutused: juhtumianalüüsid, kus kasutatakse eelmistes moodulites õpitud suhtlemistehnikaid. Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Kriitikaga toimetulek. Eneseregulatsiooni vajadus ja tehnikad. Kokkuvõte koolitusest.


Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused:

Peab osalema vähemalt 85% auditoorsest õppetööst; täitma moodulite vahelisel perioodil google.drive keskkonnas iseseisvaid ülesandeid ja reflekteerima õpitud oskuste kasutamist; esitama nädal enne viimast moodulit kirjaliku eneseanalüüsi, mis tugineb kursuse jooksul täidetud õpipäevikule.peab osalema vähemalt 85% auditoorsest õppetööst; täitma moodulite Näita vähemvahelisel perioodil google.drive keskkonnas iseseisvaid ülesandeid ja reflekteerima õpitud oskuste kasutamist; esitama nädal enne viimast moodulit kirjaliku eneseanalüüsi, mis tugineb kursuse jooksul täidetud õpipäevikule.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse