Mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Neljast kohtumisest koosnev koolitus võimaldab huvikoolide juhtidele ning huvitegevuse pakkujatele teadmisi, oskusi ning ekspertide toetavat tagasisidet noorte huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi analüüsimiseks ning arendamiseks oma töökohtadel.
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 13.12.2019
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (19.09.2019 11:00 - 19.09.2019 18:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 15:00)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (17.10.2019 11:00 - 17.10.2019 18:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (18.10.2019 09:00 - 18.10.2019 15:00)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (14.11.2019 11:00 - 14.11.2019 18:00)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 15:00)
 • IV moodul:  1. kontaktpäev (13.12.2019 11:00 - 13.12.2019 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 56 akad. tundi
 • Auditoorne: 56 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 15.09.2019.

I moodul 19.-20.09 Grand Hotel Viljandi;
II moodul 17.-18.10 Park Hotell Viljandi;
III moodul 14.-15.11 Grand Hotel Viljandi;
IV moodul 13.12 Grand Hotel Viljandi.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib oma koolis/organisatsioonis noortele võimaldatava huvihariduse või -tegevuse kooskõla noortevaldkonna arengukavaga; 
 • määratleb kvaliteetse huvihariduse või -tegevuse mõõdikud;
 • määratleb koostööpartnerid huvihariduse või -tegevuse kvaliteedi arendamisel;
 • põhjendab noorte eluolu mõjutavate tegurite tundmise vajadust.
Sihtgrupid: huvikoolide juhid ja õpetajad, huvitegevuse pakkujad erinevatest organisatsioonidest, huviringide juhendajad, huvijuhid
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek lähtuda huvihariduses ja -tegevuses noorte vajadustest, laiendada noorte mitteformaalõppe edendamisse panustavate partnerite ringi ning järgida muutuste läbiviimisel koolis või organisatsioonis noortevaldkonna arengukava.
Sisukirjeldus:

Noorele, kellel formaalõppes hästi ei lähe, võib teed saavutuste ja tunnustuse poole rajada mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses.

Õppimine huvikoolis võimaldab noorel omandada põhjalikumad teadmised mõne kauni kunsti, spordi-, loodus- või tehnikaharrastuse vallas, huvitegevus aga toetab sotsialiseerumist – ümbritseva kultuuriruumi ning enese mõtestamist selles.

Võtmepositsioonil sisuka mitteformaalõppe võimaldamisel on huvikoolide juhid ning huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, kelle professionaalne juhendamine võimaldab noortel oma väärtusi ja õpimotivatsiooni teadvustada ning vajalikke teadmisi ja oskusi omandada.

Koolitusprogramm pakub täiendust teadmistele ja oskustele, mida huvihariduse ja -tegevuse juhil on võimalik rakendada:

 • noortele pakutavate õppimise vormide ja viiside mitmekesistamisel; 
 • noorte erinevatele vajadustele ja võimetele vastava õpikeskkonna loomisel;
 • kohaliku kogukonna kaasamisel mitteformaalõppe edendamisse;
 • huvihariduse ja -tegevuse arendamisel noortevaldkonna arengukavaga kooskõlas. 

Koolitustel kasutatakse nii klassikalisi kui interaktiivseid ja loomingulisi õppemeetodeid. Ekspertidena on kaasatud on huvihariduse ning –tegevuse praktikud.  

Õpisündmuse teemad:
 • mitteformaalne õppimine noore teadmiste, oskuste ja väärtuste kujundajana;
 • huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi tunnused;
 • formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine noorele arengukeskkonna loomisel;
 • mitteformaalõppe läbiviija (õpetajad, juhendajad, treenerid) kompetentsid;
 • refleksioon mitteformaalõppe läbiviija enesearengu toetajana.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga.
Hindamisviisid: juhtumianalüüs ja kollokvium
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks tuleb täita registreerimisankeet ja kinnitada kirjalikult oma võimalust ning kavatsust osaleda õppetöös täies mahus.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on kohal olnud vähemalt viiel koolituspäeval, sh esimene ja viimane koolituspäev ja tema juhtumianalüüsi ning kollokviumi tulemusel on võimalik järeldada, et õpiväljundid on saavutatud. 

Tõend väljastatakse õppijale, kes on kohal olnud vähemalt viiel koolituspäeval ja tema juhtumianalüüs ning kollokvium on sooritamata või nende tulemusel on võimalik järeldada, et õpiväljundeid ei ole saavutatud. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: https://drive.google.com/drive/fold...
Õppematerjalide loend: 1) Noorteseire aastaraamat 2016 Mitte- ja informaalne õppimine; 2) Hea kooli käsiraamat. TÜ eetikakeskus. (2016); 3) Noortevaldkonna arengukava 2014-2020; 4) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes. Lõpparuanne (2016); 5) Kutsestandard: Noorsootöötaja tase 6; 6) Kvaliteedijuhtimine noorsootöös. Kvaliteedi hindamise käsiraamat. (2018)
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Külli Salumäe teeb oma igapäevatööd TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava õppejõuna. Noortevaldkonna ja enesearendamise parimaks mooduseks peab täienduskoolituste väljatöötamist ning läbiviimist TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppe ning SA Archimedese noorteagentuuri koolitajana.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 20.09.2019
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
URL: https://www.ghv.ee/

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: - Missugused on hea huvikooli mõõdupuud?
- Miks on vajalik hinnata huvihariduse ja -tegevuse kvaliteeti?
- Kuidas rakendada noorsootöö kvaliteedihindamise mudelit huvihariduse ja –tegevuse hindamisel?
- Kuidas on võimalik huvikoolidel ja huvitegevust korraldavatel organisatsioonidel panustada noortevaldkonna arendamisse?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 11:00 - 19.09.2019 18:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 15:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.10.2019 - 18.10.2019
Toimumise koht: Park Hotell Viljandi
Aadress: J. Laidoneri plats 8, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
URL: https://www.parkhote...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: - Kuidas luua noortele huvihariduses ja -tegevuses mitmekülgseid eneseavastamise ja –arendamise võimalusi
- Missugused on formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise eesmärgid ja põhimõtted?
- Missugused muutused on toimumas huvikoolides ja kuidas neid juhtida?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.10.2019 11:00 - 17.10.2019 18:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Park Hotell Viljandi
Aadress: J. Laidoneri plats 8, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2019 09:00 - 18.10.2019 15:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Park Hotell Viljandi
Aadress: J. Laidoneri plats 8, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 - 15.11.2019
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
URL: https://www.ghv.ee/

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: - Missuguseid noorsootöötaja kompetentse vajab huvihariduse ja –tegevuse spetsialist?
- Kuidas toetada elukestva ja elupõhise õppimise valmiduse kujunemist?
- Kuidas kaasata kogukonna erinevaid sihtgruppe huvihariduse/-tegevuse edendamisse?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 11:00 - 14.11.2019 18:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 15:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 - 13.12.2019
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
URL: https://www.ghv.ee/

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: - Mis on refleksioon?
- Mida, millal ja kuidas reflekteerida noorte huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi edendamiseks?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 11:00 - 13.12.2019 18:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Grand Hotel Viljandi
Aadress: Lossi tn 29, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse