Korrakaitseametniku 5. taseme õpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus valmistab õppijat ette korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Toimumise aeg_x: 30.09.2019 - 25.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 172 akad. tundi
 • Auditoorne: 110 akad. tundi
 • Praktiline: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 36 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 1210 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Õpe toimub esmaspäevast reedeni üle nädala.

Kutseeksam on 29.11.2019. Eksami hind on 103 eurot.

Valikmooduli toimumise kuupäevad on 13.11, 25.11 ja 26.11.2019.  Hind ühele osalejale on 229 eurot.
Koolitajad:
 • Chris Eljas (Sisekaitseakadeemia)
 • Kristjan Haljasoks (Sisekaitseakadeemia)
 • Rauni Rohuniit (Sisekaitseakadeemia)
 • Triin Roosve (Sisekaitseakadeemia)
 • Rene Murumaa (Sisekaitseakadeemia)
 • Ülle Vanaisak (Sisekaitseakadeemia)
 • Priit Heinsoo (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Eelika Kähari, eelika.kahari@sisekaitse.ee, tel: +372 518 8507
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
 • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
 • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid;
 • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
 • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid.

Valikmooduli õpiväljund:

 • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus.
Sihtgrupid: Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud.
Valikmoodulis saavad osaleda ka teised valla- või linnavalitsuse ametnikud, kellel on kohtus kohtuvälise menetleja esindamise ülesanne.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Sisukirjeldus:

Korrakaitseametniku 5. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 26-06112018-1.5/3k, kättesaadav: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719630


I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL

1.1. Õigusalased algteadmised, teemad:

 • Õiguse üldmõisted.
 • Seaduslikkuse põhimõtte olemus.
 • KOV korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
 • Õigusnormi tõlgendamise ja rakendamise meetodid.
 • Põhiõiguste riive korrakaitse meetmete kohaldamisel.
 • Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadustiku ja eriseaduste alusel.

12 ak auditoorse töö tundi, 4 ak tundi iseseisvat tööd.


1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:

 • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
 • Riikliku järelevalve põhimõisted.
 • Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
 • Riikliku järelevalve meetmed.
 • Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
 • Vahetu sund.
 • Ametiabi.
 • Isikuandmete kaitse.
 • Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

28 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi iseseisvat tööd.


1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:

 • Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
 • Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
 • Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
 • Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.

40 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

1.1. Õigusalased algteadmised, loeng-seminarid, enesekontrollitest Moodles.

1.2. Väärtegude menetlemine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, menetlusdokumentide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks paberkandjal õpimapi koostatud dokumentidest.

1.3. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, ettekirjutuse, riikliku järelevalve meetmete kohaldamise protokollide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks paberkandjal õpimapi koostatud dokumentidest.


II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, teemad:

 • Ametialase suhtlemise põhimõtted.
 • Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
 • Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
 • Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
 • Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimise võimalused vastavalt ohuhinnangutele (ohuprognoosi koostamine).
 • KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
 • Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud menetlustest jm).

20 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi praktikat koolikeskkonnas, 8 ak tundi iseseisvat tööd.


2.2. Patrullimine, teemad:

 • Kaitslik juhtimisstiil patrullsõiduki juhtimisel.
 • Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
 • Patrullpiirkonna analüüs ja marsruut.
 • Raadioside kasutamine.
 • Patrullimise taktikad ja turvataktika.

10 ak auditoorse töö tundi, 14 ak tundi praktikat koolikeskkonnas.


ÕPPEMEETODID:

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, loeng-seminarid, suhtlussituatsioonide rollimäng (videosalvestatakse), õppija osaleb salvestuse tagasiside arutelus.

2.2. Patrullimine, õppija koostab rühmatööna piirkonna analüüsi, praktilised harjutused.


III VALIKMOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS (ei ole kohustuslik; ei sisaldu koolituse hinnas)

Teemad: 

 • Kohtuistungiks ettevalmistumine.
 • Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
 • Kohtuistungil esinemine.
 • Kohtulahendite analüüsimine.

16 ak auditoorse töö tundi, 8 ak tundi iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

Kohtuistungiks ettevalmistumine, kohtulahendite analüüsimine ja rollimäng kohtuistungil. Õppija koostab menetleja seiskohad kohtumenetluseks, valmistub näidiskaasuse alusel kohtuistungiks, osaleb rollimängus ja sellele antavas tagasiside arutelus.

Õpisündmuse teemad:

I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL

1.1. Õigusalased algteadmised

1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine

1.3. Väärtegude menetlemine

II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine

2.2. Patrullimine

III VALIKMOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS (ei ole kohustuslik; ei sisaldu hinnas)

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Sobiv ruum õppetöö läbiviimiseks kas klassistiilis või U-kujulise laudade paigutusega, kohtuistungi rollimänguks kohtumööbel, võimalus rühmatöödeks, videosalvestusteks, rollimängudeks ning internetiühendusega (sh e-õppe Moodle keskkonna kasutamise võimalus).
Korrakaitseametnike sõidukid, tehnilised- ja sidevahendid (näit fotoaparaat, raadioterminal jm).
Hindamisviisid: Test, kaasuse lahendamine, dokumendi koostamine
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks on vajalik keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb lõpueksamiga, mis koosneb testist, kaasuse lahendamisest ja menetlusdokumendi koostamisest. Lõpueksam võrdsustatakse korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksamiga ja selle alusel antakse välja korrakaitseametniku 5. taseme kutsetunnistus.

Lõpueksamile pääsu tingimuseks on õppe läbimine täies mahus (va valikaine moodul, milles osalemine on vabatahtlik), sh enesekontrolli testi lahendamine, õpimappide ja analüüsi koostamine, rollimängudes ning tagasiside aruteludes osalemine.

Tõend väljastatakse, kui kutseeksamit ei sooritatud, õpiväljundeid ei saavutatud, kuid osaleja osales õppetöös. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 


Hindamine

 • Test (valikvastustega)
  75% vastustest on testis õigesti vastatud.

 • Kaasuse lahendamine
  Kaasuse lahendus sisaldab:
  - hinnangut olukorrale, nimetatud on ohu aste ja liigitus, konkreetselt on nimetatud sekkumise pädevus ja volitused, selgitus, miks see juhtum kuulub avaliku korra kaitsealasse, eluliste asjaolude sidumine õigusnormiga, avaliku korra eest vastutava isiku nimetamine. 
  - meetme valiku põhjendust ja rakendamise eesmärki. Vastavalt elulisele asjaolule (faktiline asjaolu) kohaldab õppija õiget normi ning rakendab meedet eesmärgist lähtuvalt. Põhjendus on veenev ja kaalutlusõiguse kohaldamine on selgelt põhjendatud.
  - isiku põhiõiguste ja -vabaduste riive seostamist. Õppija nimetab ja põhjendab isikute riivatavad põhiõigused, kaalub põhiõigusi (erinevate inimeste puhul).
  - õppija selgitab meetme kohaldamise protseduuri.
  - õppija orienteerub dokumenteerimist sätestavates õigusnormides. Lähtuvalt kaasusest põhjendab dokumenteerimise vajaduse ja nimetab, millised dokumendid peab koostama.
 • Dokumendi koostamine
  Dokumendil on:
  - kohustuslikud andmed (korrakaitseorgani nimetus, ametniku nimi, koostamise aeg, koostamise koht, meetmele allutatud isiku andmed, õiguste tutvustamise kinnitus, sisu, allutatud isiku selgitused ja märkused);
  - kohustuslikud nõuded (allkirjad, vaidlustamine).
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kohustuslikud õigusaktid: Eesti Vabariigi põhiseadus, 2015. Kommenteeritud väljaanne kättesaadav: http://www.pohiseadus.ee/; Väärteomenetluse seadustik, 2015; Karistusseadustik, 2016; Kriminaalmenetluse seadustik, 2016; Korrakaitseseadus, 2016; Haldusmenetluse seadus, 2012; Asendustäitmise ja sunniraha seadus, 2015; Soovituslik kirjandus; Sootak, J., 2010. Karistusõigus: üldosa. Tallinn: Juura; Sootak, J. & Pikamäe, P., 2015. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Kergandberg, E. & Pikamäe, P., 2012. Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Kergandberg, E. & Sillaots, M., 2006. Kriminaalmenetlus. Tallinn: Juura; Lõhmus, U., 2014. Põhiõigused kriminaalmenetluses. Tallinn: Juura; Ploom, T., Koolmeister, I., Kangur,A., Lind,S., Pajula,E. & Sirk,I., 2007. Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Eljas, C. & Heinsoo, P. 2016. Väärteo kirjelduse koostamine [Võrguteavik]. Tallinn: Sisekaitseakadeemia; Kergandberg, E., Kangur, A., Lind, S., Saaremäel-Stoilov K. & Saarmets, V. 2008. Kohtumenetlus. Tallinn: Juura; lisaks näidisdokumendid, lektorite poolt koostatud loengumaterjalid ja ülesanded kodusteks töödeks.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud) eriala õppejõud, soovitatavalt õiguses. Vähemalt kolm aastat täiendus- või tasemeõppes õppetöö läbiviimise kogemust.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: korrakaitseametnik, korrakaitseametniku 5. taseme õpe, korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksam
I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: 1.1. Õigusalased algteadmised, teemad:
• Õiguse üldmõisted.
• Seaduslikkuse põhimõtte olemus.
• KOV korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
• Õigusnormi tõlgendamise ja rakendamise meetodid.
• Põhiõiguste riive korrakaitse meetmete kohaldamisel.
• Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadustiku ja eriseaduste alusel.

1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:
• Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
• Riikliku järelevalve põhimõisted.
• Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
• Riikliku järelevalve meetmed.
• Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
• Vahetu sund.
• Ametiabi.
• Isikuandmete kaitse.
• Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:
• Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
• Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
• Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
• Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 108.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 5. taseme õpe - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: 2.1 Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, teemad:
• Ametialase suhtlemise põhimõtted.
• Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
• Meeskonnatöö põhimõtted.
• Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
• Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
• Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimise võimalused vastavalt ohuhinnangutele (ohuprognoosi koostamine).
• KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
• Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud menetlustest jm).

2.2. Patrullimine, teemad:
• Kaitslik juhtimisstiil patrullsõiduki juhtimisel.
• Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
• Patrullpiirkonna analüüs ja marsruut.
• Raadioside kasutamine.
• Patrullimise taktikad ja turvataktika.
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: muu:
Maht: 64.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 5. taseme õpe - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

III VALIKMOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS (ei ole kohustuslik; ei sisaldu koolituse hinnas) - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad:
• Kohtuistungiks ettevalmistumine.
• Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
• Kohtuistungil esinemine.
• Kohtulahendite analüüsimine.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 24.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 5. taseme õpe - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse