Juht kui arengu toetaja

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel on võimalus arendada endas oskusi ja hoiakuid, mis aitavad juhina toetada enda meeskonna arengut vastavalt tegevuskeskkonnale ja personaliarendamise süsteemile.
Toimumise aeg: 12.09.2019 - 12.11.2019
Kontaktpäev:
 • I MOODUL:  1. kontaktpäev (12.09.2019 11:00 - 12.09.2019 18:00)
 • I MOODUL:  2. kontaktpäev (13.09.2019 09:00 - 13.09.2019 16:00)
 • II MOODUL:  1. kontaktpäev (15.10.2019 11:00 - 15.10.2019 18:00)
 • II MOODUL:  2. kontaktpäev (16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:00)
 • III MOODUL:  1. kontaktpäev (12.11.2019 11:00 - 12.11.2019 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 47 akad. tundi
 • Auditoorne: 35 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Vaatlev partner: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 01.09.2019.

Koolitus toimub Tallinnas:
I moodul 12.-13.09 Oru Hotellis;
II moodul 15.-16.10 Hotellis L'Ermitage;
III moodul 12.11 Hotellis L'Ermitage.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab koostöövormid organisatsioonis parimate kogemuste ja teadmiste jagamiseks;
 • harjutab noorsootöötaja professionaalset arengut toetavaid juhtimispraktikaid;
 • tunneb süsteemseid arenguvajaduste hindamise võimalusi organisatsioonis;
 • analüüsib enda kui arendava juhi tugevusi ja arenguvajadusi ning koostab endale aastakse tegevuskava. 
Sihtgrupid: Noortekeskuste juhid, huvikoolide juhid, KOV spetsialistid, kes tegelevad noorsootöötajate töö koordineerimisega.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on arendada oskusi ja hoiakuid, mis aitavad juhina toetada enda meeskonna arengut vastavalt tegevuskeskkonnale ja personaliarendamise süsteemile.
Sisukirjeldus:

Koolitus on üles ehitatud õppijakesksele õppele, kus osalejad on aktiivselt kaasatud ning toimub aktiivne kommunikatsioon grupis. Koolitusel kasutatavad interaktiivsed meetodid lähtuvad sotsiaalkonstruktivismist, kogemusõppest ja andragoogika põhimõtetest: tõhustatud lühiloengud, praktilised harjutused, juhitud rühmatööd, rollimängud, arutelud, vestluste tüübid, akvaarium, maailmakohvik eneserefleksiooniharjutused, sotsiomeetrilised harjutused, coachingu meetodid, parimate praktikate jagamine, õpipäevik jmt.

Teemade käsitlus on praktikapõhine ning suunatud otseselt noorsootöötajate professionaalse arengu toetamise meetodite teadvustamisele ja oskuste harjutamisele.

Koolitus viiakse ellu kolme moodulina, millest esimesed kaks on 2-päevased (osalejatele tagatakse vajadusel majutus) ja viimane moodul 1-päevane, mil toimub õpitu analüüsimine.

Koolituspäevade pikkus on keskmiselt 8 akadeemilist tundi.

SISU

Organisatsioonikultuur kui noorsootöötaja arengu alus

Õppiva organisatsiooni mõiste ja selle kujundamise teed. Jagatud visiooni loomine, meeskonnaliikmete eesmärkidele tähenduse andmine. Koostöövormid organisatsioonis parimate kogemuste ja teadmiste jagamiseks.

Noorsootöötajate inspireerimine arengule ja tulemuste saavutamisele

Meeskonnaliikmete vajaduste märkamine ja nendega tegelemine. Tasakaalu saavutamine organisatsiooni, tiimiliikmete ja iseenda vajaduste rahuldamise kolmnurgas. Motivatsiooni olemus, selle käivitamine ja säilitamine. Juhi võimalused motivatsiooni mõjutamiseks. Juhtimispraktika võtted. Meeskonnaliikmete toetamine eesmärkide võtmisel, sõnastamisel ja saavutamisel. Tiimiliikmete pühendumise kasvatamine.

Arendava juhi roll

Rolli arengu astmed ja rolli arengu mõju juhile. Arendava juhtimise/coachingu mõiste ja olemus. Coaching, mentorlus, juhendamine. Individuaalne ja grupicoaching. Õppimise juhtimine kui juhtimisstiil. Isikliku rollikujutluse täpsustamine ja selle seosed arendava juhtimise ja juhendamisega. Enda kui arendava juhi tänaste arenguvajaduste kaardistamine ja oma tugevustest suurema teadlikkuse saavutamine.

Noorsootöötaja arengu toetamisele suunatud juhtimispraktikad

GROW-mudel ja GROW-vestlus coachingus. Inspireerivad eesmärgistamise tehnikad. Motiveerivate vestluste võimalused. Arenguvestluse läbiviimise mudelid ja ülesehitamise põhimõtted, alusmaterjalid vestluste ettevalmistamiseks, vestlustulemuste kasutamine. Erinevad võimalused ja võtted arendava juhtimisstiili kasutamiseks.

Noorsootöötaja professionaalne enesearendamine täienduskoolituse jm tegevuste abil   

Süsteemne arenguvajaduste hindamine organisatsioonis, disainmõtlemine ja vastavad töövahendid. Täiendusõppe vajaduse väljaselgitamise tervikprotsess. Arengu edendamisele ja muutuste tulemuslikkusele suunatud mudel täienduskoolituse kavandamiseks. Täienduskoolituse tulemuslikkuse hindamine. Õpipartnerlus, töövarjutamine jt võimalused professionaalseks enesearenguks. Noorsootöötaja kutsestandardile toetumine noorsootöötaja eneseanalüüsil.

Juhi isiksuslikud aspektid teiste arendamise protsessis 

Teiste arendamiseks vajalikud isiksuslikud omadused, baasilised hoiakud ja oskused. Isiklik visioon ja eesmärgid, nende seos arendava juhi edukusega. Loovad eneseanalüüsitehnikad. Vestluseks vajalikud suhtlemiskompetentsid: mõjus eesmärkide seadmine, kuulamine, tagasiside andmine, kokkulepete saavutamine – rollimängud oskuste harjutamiseks.

Õpisündmuse teemad:
 • Organisatsioonikultuur kui noorsootöötaja arengu alus;
 • noorsootöötajate inspireerimine arengule ja tulemuste saavutamisele;
 • arendava juhi roll;
 • noorsootöötaja arengu toetamisele suunatud juhtimispraktikad;
 • noorsootöötaja professionaalne enesearendamine täienduskoolituse jm tegevuste abil;
 • juhi isiksuslikud aspektid teiste arendamise protsessis.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga.
Ruumides on täiskasvanud õppijale kohased lauad ja toolid, mis on rühmatööde jaoks teisaldatavad. Lisaks on ruum varustatud vajalike kaasaegsete koolitusvahenditega (sh pabertahvli kasutamise võimalus) ja olemas on toitlustusvõimalus.
Hindamisviisid: iseseisev töö (täienduskoolituse kavandamise mudeli koostamine) ja enesehindamine (isikliku GROW-mudeli koostamine)
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks tuleb vastata kõikidele kandideerimisavalduse küsimustele ja kinnitada kirjalikult oma võimalust ning kavatsust osaleda õppetöös täies mahus.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistus väljastatakse õppijatele, kes on osalenud vähemalt 80% auditoorse töö tundidest ning saavutas õpiväljundid. 

Tõend väljastatakse õppijatele, kes on osalenud vähem kui 80% auditoorse töö mahust või kui osaleja ei ole osalenud õpiväljundite hindamise protsessis.  

Tunnistuse saamise tingimuseks on iseseisvate tööde sooritamine, mis näitavad õpiväljundite saavutamist:

 • rühmatööna enda organiatsioonile koostöövormide kavandamine ja tagasisidestamine;
 • arendavate vestluste rakendamise kirjalik refleksioon ;
 • täienduskoolituse kavandamise mudeli koostamine;
 • isikliku professionaalse GROW-mudeli kirjalik koostamine ja esitlus. 
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kõrgharidus, andragoogika-, täiskasvanukoolituse või tegevuslike meetodite grupijuhtimise alane väljaõpe ja täiskasvanute koolitamise kogemus viimase 3 aasta jooksul ja töökogemus haridusasutuses.

Koolitaja toetab sihipäraselt loodud õpisituatsioonis täiskasvanud õppijate õppimist ja enesearendust.
Õppekavarühm: Psühholoogia
Märksõnad: ANK juhtimine, juht, arengu toetaja
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2019 - 13.09.2019
Toimumise koht: Oru Hotell
Aadress: Narva mnt 120, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.oruhotel....

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Arendav juht kui töötajate motivatsiooni hoidja organisatsioonis: põhialused ja -meetodid.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2019 11:00 - 12.09.2019 18:00
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Toimumise koht: Oru Hotell
Aadress: Narva mnt 120, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Arendav juht kui töötajate motivatsiooni hoidja organisatsioonis: põhialused ja -meetodid.
Päevakava vabatekstina: 10.30-11 00 Tervituskohv
11.00-13.00 Koolitus
13.00-14.00 Lõunasöök
14.00-15.45 Koolitus
15.45-16.00 Kohvipaus
16.00-18.00 Koolitus
18.00-19.00 Õhtusöök
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.09.2019 09:00 - 13.09.2019 16:00
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Toimumise koht: Oru Hotell
Aadress: Narva mnt 120, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.oruhotel.ee/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Arendav juht kui töötajate motivatsiooni hoidja organisatsioonis: põhialused ja -meetodid.
Päevakava vabatekstina: 09.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Koolitus
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Koolitus
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.00 Koolitus
II MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2019 - 16.10.2019
Toimumise koht: Hotell L'Ermitage
Aadress: Toompuiestee 19, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://lermitagehot...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Õppiva organisatsioonikultuuri loomine ja töötajate arendamine: koostöövormid ja töövahendid.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2019 11:00 - 15.10.2019 18:00
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Toimumise koht: Hotell L'Ermitage
Aadress: Toompuiestee 19, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://lermitagehotel.ee/ee/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppiva organisatsioonikultuuri loomine ja töötajate arendamine: koostöövormid ja töövahendid.
Päevakava vabatekstina: 10.30-11.00 Tervituskohv
11.00-13.00 Koolitus
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.45 Koolitus
15.45-16.00 Kohvipaus
16.00-18.00 Koolitus
18.00-19.00 Õhtusöök
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:00
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Toimumise koht: Hotell L'Ermitage
Aadress: Toompuiestee 19, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://lermitagehotel.ee/ee/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppiva organisatsioonikultuuri loomine ja töötajate arendamine: koostöövormid ja töövahendid.
Päevakava vabatekstina: 09.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Kohvipaus
10. 45-12.15 Koolitus
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Koolitus
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.00 Koolitus
III MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2019 - 12.11.2019
Toimumise koht: Hotell L'Ermitage
Aadress: Toompuiestee 19, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://lermitagehot...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Juhtimispraktikate jagamine ja enda kui juhi rolli arengu kavandamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 7.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2019 11:00 - 12.11.2019 18:00
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Toimumise koht: Hotell L'Ermitage
Aadress: Toompuiestee 19, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://lermitagehotel.ee/ee/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Juhtimispraktikate jagamine ja enda kui juhi rolli arengu kavandamine
Päevakava vabatekstina: 10.30-11.00 Tervituskohv
11.00-13. 00 Koolitus
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.45 Koolitus
15.45-16.00 Kohvipaus
16.00-18.00 Koolitus

Tagasi kalendrisse