Supervisioon õpetaja töös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille käigus õpitakse eesmärgistama enda praktikaid ja seadma endale arenguülesandeid. Omandatakse oskused konfliktide lahendamiseks ja grupiprotsesside juhtimiseks, mis on vajalikud arenguplaanide väljatöötamisel. NB! Kursus toimub Saaremaal!
Toimumise aeg: 23.09.2019 - 26.11.2019
Registreerimine avatud 11.06.2019
Registreerimine suletud alates 20.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 58 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 32 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Kuressaare Gümnaasium
Aadress: Nooruse 1 KURESSAARE LINN 93815
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida, seada endale arenguülesandeid.;
  • On ennastjuhtiv ajakasutaja, kes oskab stressi juhtida, teadvustab läbipõlemise temaatikat ning tuleb toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest;
  • Teadvustab keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõistab grupiprotsesside olemust ja suunab nende arengut, kujundab enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana.;
  • Oskab leida häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistab erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi;
  • Oskab suunata oma kolleege nende tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendab oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel.
Sihtgrupid: Klassiõpetajad ja aineõpetajad valdkonnast ning kooliastmest sõltumata, kutseõppeasutuste õpetajad.
Eesmärgid: Eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi, osata ennast ja teisi inimesi jõustada. Õppida koolikeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima ning looma kooli töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.
Sisukirjeldus:

Õpetaja enda töö eesmärgistaja ja mõtestajana

Tegevuse mõtestamine, analüüsimine, eesmärgistamine, õppimisvajaduste kaardistamine. Eksistentsialistlik käsitlus, sotsiaalne konstruktivism. Aja kasutamine, stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine. Jõustamine: teadlikkus enda ressurssidest. Vastutuse võtmine enda heaolu eest. Ajaperspektiivi tajumine, kasutamine. Jõustamine

Õpetaja koolikeskkonnas

Grupiprotsessid. Juhtimine, õppija perspektiivi nägemine, erinevate sidusrühmade positsiooni mõistmine koolikeskkonnas. Vaatepunkti valik ning vahetamine. Kovisioon kui meetod grupisupervisiooni läbiviimiseks.

Tagasiside õppijatelt, lastevanematelt, juhtkonnalt. Kuidas erinevaid perspektiive parimal viisil kasutada. Hõimukultuuri loomine.

Õpetaja ühiskondlike suhete ja muutuste loojana

Toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, kuidas mõjutada koolikeskkonda ning sidusrühmi parimal võimalikul viisil. Õpetaja identiteet muutuvas koolikeskkonnas

Õpisündmuse teemad:

Kursuse moodulid toimuvad:

I moodul: 23.-24. sept ember

II moodul: 28.-29. oktoober

III moodul: 25.-26. november

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: Kuulumine sihtgruppi.
Lõpetamise tingimused:

Õppetöö toimub korra kuus kahel järjestikusel päeval kolmes sessioonis. Sessioonide vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse materjale, grupi vara jm olulist.

Grupisupervisiooni eesmärk on osalejate tarkuse ja õpitu aktiviseerimine ja võimestamine muutuste elluviimiseks.

Iseseisva töö eesmärk on supervisioonil kokkulepitud praktiliste ülesannete elluviimine. Iseseisvate tööde elluviimise analüüsi eesmärk on edulugude jagamine ja nendest õppimine, takistustele lahenduste leidmine.

Kollegiaalse supervisiooni (kovisiooni) praktiseerimine ja iseseisev läbiviimine osalejate poolt võimaldab pärast koolituse lõppu osalejatel iseseisvalt teostada üksteise toetamist.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, superviisorina tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: Supervisioon
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse