Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille fookuses on õpikogukondades oskuste omandamine kuidas matemaatika õpetamisel rakendada uudseid õpistsenaariumeid ja digitaalseid õppematerjale.
Toimumise aeg: 26.08.2019 - 30.06.2020
Registreerimine avatud 07.05.2019
Registreerimine suletud alates 02.09.2019
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 156 akad. tundi
 • Auditoorne: 78 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Koolitajad:
 • Jüri Kurvits (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Marika Kutškova, marikaku@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursusel osalenu:

 • Disainib ja rakendab digitaalsete õppematerjalidega rikastatud uudseid õpistsenaariume ning omab valmisolekut analüüsida nende mõju õpilaste õppimisele;
 • Koostab interaktiivseid veebipõhiseid ülesandeid (H5P-l tugineva teenusega), mis vastavad erinevatele matemaatikateadmiste tasemetele ning rakendab neid õppeprotsessis;
 • Mõistab muutunud õpikäsituse olemust ning selle rakendamise võimalusi;
 • Oskab koostöös kolleegidega (sh koos teiste haridustöötajatega) disainida innovatiivseid õppimist toetavaid lahendusi, toetudes teaduskirjandusele ning parima praktika analüüsile;
 • Mõistab tegevusuuringu rolli õpetaja professionaalses arengus ning omab valmisolekut oma professionaalseid praktikaid analüüsida ja dokumenteerida;
 • Oskab analüüsida õppeprotsessi ning rakendatavaid õpetamispraktikaid toetudes erinevatele klassiruumis kaardistatavatele andmetele;
 • Oskab kasutada õpetajana erinevaid uurimismeetodeid oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks, uurimiseks ja arendamiseks;
 • Panustab õpikogukonna tegevustesse vastutustundliku ja aktiivse meeskonna liikmena, mõistab õpikogukonna vajalikkust. 
Sihtgrupid: Gümnaasiumi matemaatikaõpetajad, kes õpetavad 10.-12. klassi õpilasi.
Eesmärgid: Rakendada matemaatika õpetamisel uudseid õpistsenaariume ning digitaalseid õppematerjale, et muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks ning analüüsida õpisituatsioone õpilaste õppimise, õpimotivatsiooni ja õpioskuste toetamise seisukohast. Kujundada valmisolek ning oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning uurimiseks koostöises õpikogukonnas, toetamaks muutunud õpikäsituse rakendamist nii klassiruumis kui ka avatud õpikeskkonnas.
Sisukirjeldus:

Matemaatiliste ülesannete disain kõrgetasemeliste matemaatilise mõtlemise toetamiseks. Uudsed tunnistsenaariumid tänapäevase matemaatikatunni elluviimiseks. Õppija õppeprotsessi mõistmine ja mõtestamine. Oma õpetamispraktikate analüüsimine ja tegevusuuringu läbiviimine. Digitaalsete õppematerjalide ja stsenaariumite koosloomine ja disain.

Kursusel on koolitajateks: Jüri Kurvits, MA; Marina Kurvits, MA; Kati Aus, MA; Grete Arro, PhD;  Kairit Tammets, PhD.

Õpisündmuse teemad:

 26.08.2019 10:00-17:00

10:00 - 11:30 Sessioon 1: tutvumine, kursuse ülesehitus

11:45 - 13:15 Sessioon 2: miks ja mida õpetada matemaatikatunnis?

13:15 - 14:00 Lõuna

14:00 - 15:30 Sessioon 3: matemaatikapädevus

15:30 - 15:45 Kohvipaus

15:45 - 17:00 Sessioon 4: erinevad matemaatilised protsessid ja matemaatikateadmiste tasemed (F-L-T-mudel)

Toimumiskoht: TLÜ linnak, Narva mnt 25 Terra hoone ruum T-412


 27.08.2019 10:00-17:00

10:00 - 11:30 Digiõppevaramu interaktiivsed materjalid läbi F-L-T-mudeli prisma

11:30 - 11:45 Kohvipaus

11:45 - 13:15 Digiõppevaramu interaktiivsed materjalid läbi F-L-T-mudeli prisma

13:15 - 14:00 Lõuna

14:00 - 15:30 Sessioon 3: Tunnistsenaariumite loomine digiõppevaramu materjalidele tuginedes

15:30 - 15:45 Kohvipaus

15:45 - 17:00 Sessioon 4: järgnevate tegevuste planeerimine10:00 - 11:30 Digiõppevaramu interaktiivsed materjalid läbi F-L-T-mudeli prisma

Toimumiskoht: TLÜ linnak, Narva mnt 25 Terra hoone ruum T-410

 02.10.2019 10:00-17:00

10:00 - 11:30  Arutelu läbiviidud  tundide põhjal. Õpilaste kaasamine õppeprotsessi.

11:30 - 11:45 Kohvipaus

11:45 - 13:00 Ülesandepõhise stsenaariumi mudeldamine. Õpilaste motivatsioon.

13:00 - 14:00 Lõuna

14:00 - 15:30 Matemaatika mõtestatud õppimine. Oma tunni planeerimine ülesandepõhise stsenaariumi järgi.

15:30 - 15:45 Paus

15:45 - 17:00 Matemaatika mõtestatud õppimine. Oma tunni planeerimine ülesandepõhise stsenaariumi järgi (jätk). Lõpetamine, edasised sammud.

Toimumiskoht: TLÜ linnak, Narva mnt 25 Terra hoone ruum T-412

 06.11.2019 10:00-17:00

10.00 - 10.30 - Rühmatöö: oma kogemuse jagamine. Tagasiside.

10.30 - 11.00 - Ülesannete analüüs F-L-T mudeli järgi.

11.00 - 11.30 - Stsenaariumi kirjeldamine.

11.30 - 11.45 - Kohvipaus

11.45 - 13.15 - Õppematerjalide loomine H5P abil.

13.15 - 14.00 - Lõuna

14.00 - 15.00 - Stsenaariumi loomine.

15.00 - 15.30 - Enesemääratlemise teooria.

15.30 - 15.45 - Kohvipaus

15.45 - 17.15 - Õpilaste profiilid.

Toimumiskoht: TLÜ linnak, Narva mnt 25 Terra hoone ruum T-415

 04.12.2019 10:00-17:15

10.00 - 10.45 - Rühmatöö: oma kogemuse jagamine.

10.45 - 11:30 - Uue pedagoogika komponendid.

11.30 - 11.45 - Kohvipaus

11.45 - 13.15 - Isemääramisteooria matemaatikatunnis.

13.15 - 14.00 - Lõuna

14.00 - 15.30 - Teacher Desmos ja selle kasutamise võimalusi.

15.30 - 15.45 - Kohvipaus

15.45 - 17.15 - Jooksvad küsimused ja edasised plaanid.


29.01.2020 10:00-17:00, T-412 

10.00 - 11.30 - Ülesannete loomine Desmos keskkonnas

11.30 - 11.45 - Kohvipaus

11.45 - 13.15 -  Stsenaariumi loomine

13.15 - 14.00 - Lõuna

14.00 - 15.30 - Haaratuse andmete analüüsimine. Mõistete kujunemine.

15.30 - 15.45 - Kohvipaus

15.45 - 17.15 - Mõistete kujunemine


19.02.2020 10:00-17:00, T-412 

10.00 - 11.30 Õpilaste väärarusaamad matemaatikas. 

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Mõiste areng. 

13.15 - 14.00 Lõuna

14.00 - 15.30 Õpetaja võimekususkumused ja matemaatikateadmiste areng. 

15.30 - 15.45 Kohvipaus

15.45 - 17.15 Ümberpööratud klassiruum. 


Alates esmaspäevast, 16.03.20 on kõik Eesti koolid, sealhulgas ülikoolid, statsionaarses vormis suletud, õppetöö viiakse üle kodu- ja kaugõppele.

Tallinna Ülikool suletakse juba laupäeval, 14.03.20  ja koolituste toimumine on edasi lükatud. 

Anname endast parima, et tagada ohutu ja sujuv koolituste jätkumine esimesel võimalusel.

Pakume võimalust teie poolt valitud koolitusel osaleda hiljem ja teavitame teid koolituse uutest kuupäevadest niipea kui olukord seda lubab.

08.06.2020 10:00-17:00

Koolitus toimub Zoom keskkonnashttps://zoom.us/j/99419413588

10:00 - 11:30 - FTL mudel ning ülesannete loomine vastavalt FLT mudelile.
11:30 - 11:45 - Kohvipaus
11:45 - 13:15 - FTL mudel ning ülesannete loomine vastavalt FLT mudelile.
13:15 - 14:00 - Lõuna
14:00 - 15:30 - EISis läbiviidud testi tulemused.
15:30 - 15:45 - Kohvipaus
15:45 - 17:15 - Loodud õpistsenaariumite esitamise võimalused.

18.06.2020 10:00-17:00

Koolitus toimub Zoom keskkonnas: https://zoom.us/j/99419413588


22.04.2020 10:00-17:00, T-415

KOOLITUS LÜKKUB JUUNISSE -  UUS KUUPÄEV ON TÄPSUSTAMISEL.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikooli õpperuumid. Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Lisaks kasutatakse õppekeskkonnana vajadusel muuseume, keskkonnahariduskeskusi, koolide ruume jt keskkondi vastavalt õppemeetodi sisule ja õpieesmärkidele.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine õpetajana. Oodatud on gümnaasiumi matemaatikaõpetajad, kes õpetavad 10.-12. klassi õpilasi ja kes on huvitatud digitaalsete õppematerjalide rakendamise kaudu õppeprotsessi rikastamise võimalustest.
Lõpetamise tingimused:

Õppetöö toimub ülikoolis ühistel õppesessioonidel ning iseseisva tööna aine- või teemapõhistes õpikogukondades õpitut klassiruumis rakendades, analüüsides ning õpikogukonnas jagades ja uurides. Kursuse raames on planeeritud kokku 10 kontaktpäeva ning iseseisev töö 78 h ulatuses. Õppijad disainivad ja uurivad iteratiivses protsessis (EDUlab meetodit järgides) uusi ja innovatiivseid õppematerjale või meetodeid - fookusteemad sõltuvad EDUlab uuringute ja projektide sisust ning osalevate õpetajate vajadustest ja huvidest.

Kursusesiseselt moodustatakse väiksemad õpikogukonnad ehk õpigrupid. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Lisaks kaasatakse vastavalt uuendusliku meetodi sisule vajadusel laiemasse õpikogukonda õpiprotsessi toetavate osapooltena nt haridustehnoloogid, koolijuhid, tudengid.  

Õppeprotsessi toetab e-keskkond ning kursuse käigus testitud ja analüüsitud parimaid praktikaid jagatakse eDidaktikumis. Õppetööd koordineerib kursuse koordinaator ning juhtiv õppejõud. 

Iseseisev töö: 

Ülikoolis toimuvate kontaktõppepäevade vahelisel perioodil toimub töö aine- või teemapõhises õpikogukonnas ning vastavas õpikeskkonnas (klassiruumis, muuseumis, kogukonnas, internetivahendusel vms). Sama teemaga tegelevad õpetajad rakendavad ühiselt disainitud praktikaid, koguvad ja analüüsivad andmeid ning jagavad tulemusi õpikogukonnas. Oluline osa on õpetajate eneseanalüüsil ja refleksioonil nii iseseisvalt kui õpigrupiga.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse